دانلود رایگان


تحقیق درباره بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي كاركنان سازمان مديريت و برنامه ريزي - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزیچکیده تحقیقچکیده بررسی حاضر تحت عنوان ( بررسی عوامل مؤثر در ان

دانلود رایگان تحقیق درباره بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي كاركنان سازمان مديريت و برنامه ريزي لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 54

بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي كاركنان سازمان مديريت و برنامه ريزي
چكيده تحقيق
چكيده بررسي حاضر تحت عنوان بررسي عوامل مؤثر در انگيزش شغلي كارشناسان سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس نظرية سلسله مراتبي نيازهاي مازلو، در سال 77-1376 به شرح زير است:
در مباحث مربوط به مديريت، بحثهاي مديريت نيروي انساني و انگيزش كاركنان جايگاه ويژه اي دارند. مديريت در كنار ساير كاركردهاي خود ضمت بكارگيري روشهاي براي جذب مناسب ترين افراد براي مناسب ترين كارها، بخشي از كاركرد خود را مصروف نگهداري نيروي جذب شده به سازمان و فعال نگاه داشتن آنها مي كند كه اين امر بدون شناخت از انگيزه ها و علايق افراد سازمان ميسر نخواهد بود. چون با باز شناخت علايق و انگيزه ها و همچنين عواملي كه باعث نارضايتي كاركنان مي شود بهتر مي توان كاركنان را به تلاش بيشتر درجهت تحقق اهداف سازمان ترغيب و تشويق نمود و بدينوسيله به كار آيي و ثمر بخشي آنان افزود. لذا در مورد كارشناسان سازمان برنامه و بودجه كشور كه از عمده ترين عوامل تصميم گير براي تحقق اهداف سازمان برنامه و بودجه كشور مي باشند نيز موارد فوق صدق مي كند.
در اين بررسي روش تحقيق توصيفي است كه از فراواني و در صد استفاده شده است، و براي تجزيه و تحليل داده ها در آمار استنباطي از روش مجذورخي (X2 ) بهره گرفته شده است. جامعة آماري اين پوشش عبارتست از : كليه كارشناسان رسمي كه در سازمان برنامه و بودجه كشور واقع در شهر تهران، ميدان بهارستان مشغول به كار بوده و مجموعاً تعدادشان 650 نفر مي باشد. همچنين حجم نمونه مورد بررسي پس از محاسبه ، 80 نفر در نظر گرفته شد. ابزار اندازه گيري در پژوهش حاضر پرسشنامه اي است كه بر اساس پرسشنامة نگرش سنجي ليكرت تهيه و تنظيم شده و از 30 سئوال تشكيل شده است.
اعتبار يا پاياني پرسشنامه از روش محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ مورد نسجش قرار گرفت كه ميزان آن عبارتست از : 80/0=a =r11 ، كه با توجه به ضريب بدست آمده مي توان پيش بيني گروهي و حتي انفرادي دقيقي نمود.
پس از تجزيه و تحليل استنباطي داده ها، نتايج زير بدست آمد:
فرضيه اول در سطح 01/0=a خطا تأييد شد و نتيجه شد كه : بين ميزان تأمين نيازهاي فيزيو لوژيكي با انگيزش شغلي نمونه مورد پژوهش رابطه معني داري وجود دارد.
فرضيه سوم در سطح 01/0= a خطا تأييد شد و نتيجه گرفته شد كه : ميزان استقرار ارشديت در سازمان با انگيزش شغلي نمونه مورد پژوهش رابطة معني داري وجود دارد.
فرضية چهارم، با قبول 01/0= a خطا تأييد گرديد و نتيجه شد كه: بين ميزان تأمين مزاياي جانبي غير رسمي ( شامل بيمه از كار افتادگي و بيمه بيكاري، بيمه درماني و...) نمونه مورد پژوهش با انگيزش شغلي آنان رابطة معني داري وجود دارد.
پس از آزمون فرضيه پنجم، اين فرضيه در سطح 01/0= a خطا تأييد شد و نتيجه گرفته شد كه: بين ميزان مشاركت كارشناسان مورد پژوهش در كارهاي گروهي داخل و خارج از سازمان با انگيزش شغلي آنان رابطة معني داري وجود دارد.
فرضيه ششم با قبول 01/0= a خطا تآييد شد و نتيجه گرفته شد كه : ميزان پذيرش اجتماعي نمونه مورد پژوهش در داخل و خارج از سازمان با انگيزش شغلي آنان رابطة معني داري وجود دارد.
فرضيه هفتم در سطح 01/0= a خطا تأييد شد و نتيجه گرفته شد كه : بين ميزان آزادي و ابتكار عمل نمونه مورد پژوهش در انجام فعاليهاي سازماني با انگيزش شغلي آنها رابطة معني داري وجود دارد.

فصل اول
مقدمه پژوهش
طرح مسأله
سئوالات تحقيق
اهميت موضوع تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
تعاريف عملياتي

بررسی


عوامل


موثر


بر


رضایت


شغلی


کارکنان


سازمان


مدیریت


و


برنامه


ریزیپایان


نامهتحقیق درباره بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان م


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بهره وری نیروی انسانی - مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی

عملکرد انسان در درون سازمان انعکاسی از دانش، مهارت و ارزشهای او است.به همین منظور
شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان یکی از اهداف بهسازی نیروی انسانی در مدیریت
بخش های دولتی است که برای سنجش دانش، توانایی، انگیزش، رفتار شغلی و عملکردی
کارکنان پایه ریزی می شود. در این پژوهش در ابتدا به بررسی عوامل افزایش کارایی ...

مدیریت فرهنگ سازمانی

زمان بررسی مقاله :حداقل زمان لازم جهت تعیین تکلیف و ارزیابی مقاله چهار ماه می باشد.
دسترسی به مقالات و استفاده از آنها رایگان می باشد. مقالات پر بازدید. تحلیل تأثیر
شوخ‌طبعی بر فرهنگ سازمانی و انسجام گروهی · بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی
کارکنان (رویکردی تحلیلی پژوهشی) · تحلیل میدان نیرو در برنامه ریزی برای ...

مقایسه رضایت شغلی کارکنان بخش بهداشت و بخش درمان ... - طب نظامی

28 آوريل 2012 ... ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ. ﻋﻠﻮﻡ. ﭘﺰﺷﮑﻲ. ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ، ﺗﺒﺮﻳﺰ، ﺍﻳﺮﺍﻥ. ۳. ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘﺰﺷﮑﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ، ﺗﺒﺮﻳﺰ، ﺍﻳﺮﺍﻥ. ﭼﮑﻴﺪﻩ. ﺍﻫﺪﺍﻑ: ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ﺍﻱ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺩﺭ ﺯﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻳﮏ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭﺳﻴﻊ
ﻣﻲ. ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮﺫ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺯﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ﻫﺎﻱ ﻓﻮﻕ. ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ.
ﻫﺪﻑ ﺑﺎ. ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ﺭﺿﺎﻳﺖ. ﺑﻴﻦ ﺷﻐﻠﻲ. ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ...

بررسی نقش عوامل آموزشی _ مدیریتی موثر بر توسعه شغلی کارکنان ...

این تحقیق از آن جهت کاربردی است که در پی بررسی عوامل مؤثر بر توسعه شغلی
کارشناسان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر و بهبود ارتقای ظرفیت علمی و بینش
کارکنان و تشکیل سرمایه انسانی متناسب با ... (1385)، آموزش و بهسازی منابع انسانی
، ناشر: موسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،
تهران.

بررسي موانع و ارائه راهكارهاي مناسب جهت برقراري نظام مديريت كيفيت جام

فراهم آمدن اطالعات مفید از این پژوهش. راهنمای مدیران جهت برنامه ریزی های آتی سازمان
خواهد بود. واژه های کلیدی: تفویض اختیار،. دانش ومهارت، قدرت، پادا. ش. ، رضایت شغل. -
1 ..... [.9. بررسی نگرش کارکنان درباره ی عوامل مؤثر در رضا. یت شغلی و ترک خدمت. :
این. تحقیق در سال. 1370. ،. توسط دکتر محمود ساعتچی عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه
.

توسعه منابع انساني - رضایت شغلی و ترک خدمت در بین کارکنان

13 آوريل 2014 ... بنابراین از جمله تلاشهای مدیریت سازمانها در جهت حفظ و نگهداری منابع انسانی که
ثروت اصلی هر سازمانی محسوب می شود ایجاد رضایت و پیشگیری از تمایل ترک خدمت
پرسنل می باشد. اما بدیهی ... حاکم بر جامعه و سازمان, تحقیقات و پژوهشهایی صورت
پذیرد و عوامل موثر بر رضایت و میل به ترک خدمت را شناسایی نمود. رضایت ...

عوامل موثر بر بهره وری

یافته های تحقیق نشان می دهد از جمله مهم ترین فاكتور های موثر بر بهره‌وری در این نوع
صنایع عبارتند از آموزش كاركنان ، انتظارات مشتری ، برنامه های آموزشی چند مهارتی ،
سبك مدیریت ، كیفیت خدمات ، ساختار سازمان ، بكارگیری كاركنان ، رضایت مندی
كاركنان ، توانمند سازی كاركنان . نتایج رتبه بندی عوامل موثر بر بهره‌وری در این
تحقیق ...

جلد دوم - شماره پنجم- آذر ماه 96 - مجله نخبگان علوم و مهندسی

تاثیر توانمندسازی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان در اداره کل راه و
شهرسازی استان مرکزی صفحه 1- 11 ... بررسی نقش گردشگری پل طبیعت تهران در
توسعه اقتصادی شهر تهران صفحه 37- ... بررسی مجموعه شرایط عمومی پیمان- نشریه
4311 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و راهکار رفع کاستی ها و مشکلات چالشزای
آن صفحه 90- ...

بررسی رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد HSE کارکنان در صنعت ...

ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿ. ﺮ، ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد. HSE. ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺎﻟﺐ. ﻫﺎي
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﯾﺮان ﺧﻮدرو. ﺑﻮد. روش ﺑﺮرﺳﯽ: ﺟﺎﻣﻌﻪ. آﻣﺎري. اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ. -. ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ را ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺎﻟﺐ
.... ﺑﺮرﺳﯽ. ﻧﻈﺮ. ﯾﻪ. ﻫﺎي ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﻋﻠﻮم رواﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ ﻓـﺮدي و. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ درﺑﺎره رﺿﺎﯾﺖ ﺷـﻐﻠﯽ
ﻧﺸـﺎن. ﻣﯽ. دﻫﺪ ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺷـﻐﻠﯽ ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ ﭼﻨـﺪ ﺑﻌـﺪي. اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ارﺗﺒﺎط دارد. ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت.

ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت - دانشگاه اصفهان

31, 31, بررسی اثرات فشار روانی ناشی از عوامل سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان
شرکت برق منطقه ای زنجان, ابوالفضل مقدم, دکتر مهدی جمشیدیان, 1377. 32, 32,
ارزیابی ... 41, 41, بررسی نقش سیستم های مدیریت در بهبود تصمیم گیری مدیران
سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمانهای تابعه, حبیب الله رحمانی, دکترمهدی جمشیدیان,
1378.

عوامل مؤثر بر نگهداري و ترك خدمت كاركنان دانش محور

ه دف از اين تحقيق شناس ايي عوامل موثر بر نگهداري و ترك خدمت كاركنان دانش
محور و شناس ايي. نقاط ضعف در اين ... برنامه ريزي توسعه سازماني با نگهداري
كاركنان دانش محور و نيز بين شوك هاي كاري با ترك خدمت كاركنان. دانش محور ... كاركنان
دانش محور، نگهداري و ترك خدمت، فرايند اجتماعي شدن، رضايت شغلي، مسير شغلي،
فعاليت هاي.

وري ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه ( ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺎﻣﺎن : ﻣﻮر

17 مارس 2009 ... وري ﺳـﺎزﻣﺎن. ﻫـﺎ، ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ ارﺗﻘـﺎء. ﺑﻬﺮه. وري اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻬﺮه. وري ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﻛﺘﺎب. ﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻟ.
ﻪ. ﻫﺎي. زﻳﺎدي ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷـﺪه و در. ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ. ﻫﺎ و ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ. ﺷﺪه. اﺳﺖ . ﻣﻘﺎﻻ. ت و
. ﭘـﮋوﻫﺶ. ﻫـﺎي. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوران ﻛﻼﺳﻴﻚ. ﻫﺎ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه. وري ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑـﺮ ﻣـﻮاردي.
ﭼﻮن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر و ﻣﺸﻮق. ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻲ. داﻧـﺪ و ﺑـﻪ ﻣـﺪﻳﺮان ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣـﻲ.

دانشگاه پیام نور مرکز خوی عنوان مقاله : مطالعه فرا تحلیلی عوامل موثر بر

مطالعه فرا تحلیلی عوامل موثر بر افزایش کارآیی و انگیزه معلمان در ... هماهنگ با برنامه
ریزی های منظم و مطابق با اصول ، ضمن دستیابی به اهداف تعلیم و تربیت ، ..... بررسی
داشتن روابط انسانی با مدیران و تأثیرآن دراف. زایش. کارآیی و. انگیزة معلمان. ﺳﻮ. اﻻت
ﺗﺤﻘﯿﻖ. باتوجه به اهمیت نقش حیاتی انگیزة معلمان در امر فرایند تدریس و تأثیر این ...

بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان شاغل در بخش «مدیریت پردازش ...

ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ. « ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ. » ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﺔ ﻣﻠﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺖ . ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ. ﺩﺍﺩﻩ. ﻫﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻧﺮﻡ. ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺍﺱ. ﭘﻲ. ...
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ. ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻠﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ. » ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺗﺸ. ﻜﻴﻼﺗﻲ ﻣﺼﻮﺏ. « ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ. » ﺩﺭ ﺳﺎﻝ. ۱۳۸۱. (. ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻫﺪﺍﻑ، ﻭﻇﺎﻳﻒ،. ، ... ۱۳۸۲. ) ، ﺍﻳﻦ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﺳﻪ
...

لیست پایان نامه های دفاع شده

12 جولای 2014 ... ١١, ابوالقاسم نوروز علی, بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با اثر بخشی. مطالعه موردی:
کارکنان ستاد مرکزی سازمان تامین اجتماعی, کارشناسی ارشد, مدیریت دولتی, دانشگاه
آزاد اسلامی واحد فیروز کوه, فیروز کوه, ١٣٩١, فرهنگ سازمانی، اثربخشی. ٩١M.A٠٠١١.
دریافت فایل. ١٢, شاهرخ عامری, بررسی عوامل موثر بر ارتقای شغلی ...

دانشگاه علوم پزشکی گلستان - salamat - مرکز تحقیقات مدیریت ...

مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، نام دانشکده (در صورت نیاز)،
دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران *نحوه درج .... عوامل موثر بر رضایت
شغلی کارکنان مرکز بهداشت: یک مطالعه مقطعی در شهرستان گنبد. ... 1-طرح
تحقیقاتی بررسی میزان رضایت مردم از برنامه پزشک خانواده روستایی در شهرستان
ترکمن در سال 1394.

لیست پایان نامه های دفاع شده

12 جولای 2014 ... ١١, ابوالقاسم نوروز علی, بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با اثر بخشی. مطالعه موردی:
کارکنان ستاد مرکزی سازمان تامین اجتماعی, کارشناسی ارشد, مدیریت دولتی, دانشگاه
آزاد اسلامی واحد فیروز کوه, فیروز کوه, ١٣٩١, فرهنگ سازمانی، اثربخشی. ٩١M.A٠٠١١.
دریافت فایل. ١٢, شاهرخ عامری, بررسی عوامل موثر بر ارتقای شغلی ...

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﮐﺰ - همایش

ﮐﻪ. اوﻟﯿﻦ. و. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ. ﻧﺘﯿﺠﻪ. ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي. ﮐﺎرﮐﻨﺎن. آﻣﻮزش. دﯾﺪه. اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ. اﺳﺖ و. آﻣﻮزش.
ﺷﻐﻠﯽ. ﻣﺴﺘﻤﺮ. ﻣﺪﯾﺮان. و. ﮐﺎرﮐﻨﺎن. ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ. ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮي. در. ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. داﺷﺘﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا. دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ.
ﺑﻪ ..... ﺑﺮرﺳﯽ. ﺗﺄﺛﯿﺮ. دوره ﻫﺎي. آﻣﻮزﺷﯽ. ﺑﺮ. ﭼﻬﺎر. ﺷﺎﺧﺺ. رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ. ﮐﺎرﮐﻨﺎن،. اﻧﮕﯿﺰه. اﻧﺠﺎم. ﮐﺎر.
ﮐﺎرﮐﻨﺎن،. اﺳﺘﻔﺎده. ﺑﻬﯿﻨﻪ. ﮐﺎرﮐﻨﺎن. از. ﻣﻨﺎﺑﻊ. ﺳﺎزﻣﺎن. و. ﻣﻬﺎرت. اﻧﺠﺎم. ﮐﺎر. ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺳﺘﻔﺎده. ﮔﺮدﯾﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ. اﯾﻦ.
ﺗﺤﻘﯿﻖ.

وري ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه ( ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺎﻣﺎن : ﻣﻮر

17 مارس 2009 ... وري ﺳـﺎزﻣﺎن. ﻫـﺎ، ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ ارﺗﻘـﺎء. ﺑﻬﺮه. وري اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻬﺮه. وري ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﻛﺘﺎب. ﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻟ.
ﻪ. ﻫﺎي. زﻳﺎدي ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷـﺪه و در. ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ. ﻫﺎ و ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ. ﺷﺪه. اﺳﺖ . ﻣﻘﺎﻻ. ت و
. ﭘـﮋوﻫﺶ. ﻫـﺎي. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوران ﻛﻼﺳﻴﻚ. ﻫﺎ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه. وري ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑـﺮ ﻣـﻮاردي.
ﭼﻮن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر و ﻣﺸﻮق. ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻲ. داﻧـﺪ و ﺑـﻪ ﻣـﺪﻳﺮان ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣـﻲ.

SID.ir | رضايت شغلي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم بهزيستي و ...

مقدمه: موفقيت هر سازمان بستگي به تلاش و رضايت شغلي کارکنان آن سازمان دارد.
شناخت عوامل موثر در ايجاد رضايت شغلي مي تواند در افزايش رضايت شغلي اعضاي
هيات علمي و ايجاد انگيزه در جهت انجام فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي مفيد باشد. اين
مطالعه با هدف تعيين ميزان رضايت شغلي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم بهزيستي و
...

وري ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎز - مطالعات مدیریت (بهبود و ...

7 ژانويه 2015 ... 14: /9/. 94. ) ﭼﮑﯿﺪه. ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي روان. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻬﺮه. وري
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ. اﺳﺖ . اﯾﻦ. ﺗﺤﻘﯿﻖ. از. ﻧﻮع. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت. ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ. ﺑﻮد. ﮐﻪ. ﺑﻪ. ﺷﯿﻮه. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ. اﻧﺠﺎم. ﺷﺪ ... ﻋﻮاﻣﻞ
رﺿﺎﯾﺖ و ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﻧﻪ. ﺗﻨﻬـﺎ ﻻزم اﺳـﺖ ﺑﻠﮑـﻪ. ﺟﻬـﺖ ا. ﺗﺨـﺎذ ﺳﯿﺎﺳـﺖ.
ﻫـﺎي ﺻـﺤﯿﺢ، راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ. و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ. ﻫـﺎي ﻣـﻮﺛﺮ، ﺿـﺮوري ﻣـﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. (. ﺣﺴﻦ.

عوامل مؤثر بر ميزان تعهد سازماني و رضایت شغلی کارمندان بانک کشاورزی

باتوجه به برخي اختلاف نظرها درباره ميزان تاثير تعهد سازماني بر رفتار کارکنان در
سازمان ، بررسي موضوع ميزان تعهد سازماني و رضایت شغلی كاركنان بانک کشاورزی
استان هرمزگان برای مدیران اين سازمان ضروری به نظر می رسد. زيرا اين بانک داراي
شعبات متعددي در سطح استان و كشور مي باشد و پيوند نزديكي با مشتریان خود دارد،
لذا ...

نسبت عوامل سازمانی - مدیریتی و فساد اداري - مالي در سازمان هاي دولتي

بررسی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در چارچوب نظام بین الملل حقوق بشر.
حسین سپه سرا ... شناخت و اجرای عوامل مؤثّر بر ارتقای رضایت شغلی كاركنان نظیر
عوامل فرهنگي و اجتماعی )فرهنگ جامعه،. وضعیت رواني مردم، آموزش، ... رضایت شغلی در.
سطح جهانی، نشان می دهد كه قبل از دهه ی 1920 میالدی، درباره ی این مهم، تحقیقی در
مدیریت.

دانلود پایان نامه رضایت شغلی کارکنان سازمان مديريت و برنامه ريزي

از آنجا که محقق خود چندی است در سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان کارشناس
تحقیقات مشغول به کار می باشد و بارها شاهد تغییر و حیات کارشناسان این سازمان
بوده است لذا همواره این ... عنوان کامل: بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان
سازمان مدیریت و برنامه ریزی. دسته: مدیریت. فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش).
تعداد صفحات: ۵۴.

امنيت شغلي با رويكرد ايمني و سلامت و نقش آن در نگهداري كاركنان سازمان ...

كليدواژه : ايمني و سلامت حرفه اي؛ امنيت شغلي؛ خطر بالقوه؛ بهداشت محيط كار؛ برنامه
هاي ايمني؛ استرس؛ فشار رواني؛ مديريت استرس؛ ايمني؛ شغل ... روش‌هاي رفتاري: در اين
روش‌ها براي بررسي ايمني و سلامت از متغير هايي نظير رضايت از كار ، انگيزش،
مشاركت و عواملي از اين دست پرداخته مي‌شود كه در اين مقاله از اين روش‌ها نيز استفاده
مي‌شود ...

بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی - ایـ سمینار

عامل انسانی در سازمان، کلیه کارکنان شاغل در سازمان اعم از مدیران، سرپرستان،
کارشناسان، کارمندان و کارگران را در سطوح مختلف شغلی دربرمی گیرد واشتغال از
جمله مسائلى .... همان گونه که درباره تعریف و عوامل ایجادکننده رضایت شغلى، اتحاد
عقیده اى وجود ندارد، درباره نظریه هاى رضایت شغلى نیز عقاید متفاوت و گوناگونى
ابراز شده است.

تاثیر ساختار سازمانی بر عملکرد کارکنان

با توجه به مطالعه و بررسی نظرات مختلف دانشمندان علم سازمان و مدیریت ، عوامل
مختلفی بر روی رفتار کارکنان و بهره وری آنان موثر است که یکی از این عوامل را می
توان ساختار های سازمانی ..... در تحقیق انجام شده با عنوان تأثیر ساختار سازمان(تمرکز
، پیچیدگی و رسمیت) بر رضایت شغلی کارکنان توسط خانم زینب طولابیو محمدعلی
منتیان.

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده مدیریتی - ترجمه فا

یافتن روابط سینرژیک در کار گروهی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی: مطالعه موردی
ساختار سازمان در یک کشور در حال توسعه (نشریه الزویر) Finding Synergic
Relationships in ..... بررسی رابطه بین استراتژی مدیریت تغییر و اجرای موفق
برنامه ریزی منابع مالی سازمان (ERP): دیدگاه نظری (نشریه Ijbmer) The Relationship
between ...

SID.ir | رضايت شغلي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم بهزيستي و ...

مقدمه: موفقيت هر سازمان بستگي به تلاش و رضايت شغلي کارکنان آن سازمان دارد.
شناخت عوامل موثر در ايجاد رضايت شغلي مي تواند در افزايش رضايت شغلي اعضاي
هيات علمي و ايجاد انگيزه در جهت انجام فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي مفيد باشد. اين
مطالعه با هدف تعيين ميزان رضايت شغلي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم بهزيستي و
...

عوامل مؤثر بر نگهداري و ترك خدمت كاركنان دانش محور

ه دف از اين تحقيق شناس ايي عوامل موثر بر نگهداري و ترك خدمت كاركنان دانش
محور و شناس ايي. نقاط ضعف در اين ... برنامه ريزي توسعه سازماني با نگهداري
كاركنان دانش محور و نيز بين شوك هاي كاري با ترك خدمت كاركنان. دانش محور ... كاركنان
دانش محور، نگهداري و ترك خدمت، فرايند اجتماعي شدن، رضايت شغلي، مسير شغلي،
فعاليت هاي.

توسعه منابع انساني - رضایت شغلی و ترک خدمت در بین کارکنان

13 آوريل 2014 ... بنابراین از جمله تلاشهای مدیریت سازمانها در جهت حفظ و نگهداری منابع انسانی که
ثروت اصلی هر سازمانی محسوب می شود ایجاد رضایت و پیشگیری از تمایل ترک خدمت
پرسنل می باشد. اما بدیهی ... حاکم بر جامعه و سازمان, تحقیقات و پژوهشهایی صورت
پذیرد و عوامل موثر بر رضایت و میل به ترک خدمت را شناسایی نمود. رضایت ...

بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان

29 آگوست 2016 ... نتایج تحقيق نشان می دهد بين توانمندسازی کارکنان با مهارت، نگرش و شخصيت
کارکنان اداره کل ... بی شک توجه ویژه به عوامل موثر بر توانمندسازی كاركنان 2001(. )
... ترک سازمان می شود. ورمرن و همكاران )2011( در مطالعه خود. در بررسی كاركنان فروشگاه
های هلندی متوجه شدند كه تاثیر. رضایت شغلی بر رضایت مندی مشتری ...

بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان

29 آگوست 2016 ... نتایج تحقيق نشان می دهد بين توانمندسازی کارکنان با مهارت، نگرش و شخصيت
کارکنان اداره کل ... بی شک توجه ویژه به عوامل موثر بر توانمندسازی كاركنان 2001(. )
... ترک سازمان می شود. ورمرن و همكاران )2011( در مطالعه خود. در بررسی كاركنان فروشگاه
های هلندی متوجه شدند كه تاثیر. رضایت شغلی بر رضایت مندی مشتری ...

" شناسايي عوامل موثر بر بکارگيري تجارت الکترونيکي: مطالعه بين ...

همچنین تحقیقات نشان داد بین رهبری تحول آفرین با تعهد کارکنان، سطوح پایین
استرس شغلی، رضایت شغلی و رضایت از رهبر، خلاقیت، هوش عاطفی، مبادله رهبر-
پیرو و ... مديريت موفق در سازمان هاي امروز و نيز بررسي رفتار شهروندی سازمانی به
عنوان یکی از عوامل مهم اثربخشی سازمان ها، تحقيقات اندكي در اين رابطه در ايران انجام
شده است.

بررسی رابطه بین ویژگی های پنج گانه شخصیت با اشتیاق شغلی در ...

بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و... مقاله کامل بررسی
عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی در 54 صفحه word
قابل ویرایش با فرمت doc فهرست مطالب: چکیده تحقیق مقدمه فصل اول مقدمه پژوهش
طرح مسأله سئوالات تحقیق اهمیت موضوع تحقیق فرضیه های تحقیق تعاریف عملیاتی
...

مدیریت فرهنگ سازمانی

زمان بررسی مقاله :حداقل زمان لازم جهت تعیین تکلیف و ارزیابی مقاله چهار ماه می باشد.
دسترسی به مقالات و استفاده از آنها رایگان می باشد. مقالات پر بازدید. تحلیل تأثیر
شوخ‌طبعی بر فرهنگ سازمانی و انسجام گروهی · بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی
کارکنان (رویکردی تحلیلی پژوهشی) · تحلیل میدان نیرو در برنامه ریزی برای ...

دانشکده علوم ارتباطات - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه - دانشگاه آزاد ...

15, بررسی عوامل موثر بر رفتار بار – نشست سیستم‌های پی‌شمع متصل و منفصل با
مدلسازی عددی, سروناز رجبی هرسینی, دانشکده فنی و مهندسی, عمران, 1396-06-07. 16,
مفهوم ... 18, مدل ریاضی جدید تلفیقی از تصمیمات برنامه ریزی تولید و زمانبندی
برای محصولات منجمد, مهسا ابدالی, دانشکده فنی و مهندسی, مهندسی صنایع, 1395-10-16.

Investigating theFarelated to Job Satisfaction and the Relationship ...

اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺑﻴﻦ. ﻛﺎرﻛﻨﺎن. داﻧﺸﮕﺎه. آزاد
اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ دﻣﺎوﻧﺪ ﻣﻲ ﭘﺮدازد . در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ دو ﻓﺮﺿﻴﻪ اﺻﻠﻲ و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﺮﺿﻴﻪ اﺻﻠﻲ. ﭘﻨﺞ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ ....
ﺗﺤﻘﻴـﻖ. ﺑـﻪ. دﻧﺒﺎل ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮي ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣـﺪﻳﺮان ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ ﻋﻨﺎﺻـﺮ اﺳـﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ. رﺿﺎﻳﺖ
ﺷﻐﻠﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ، رﺷﺪ و ﻳﺎ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . NBRI. ﭘﻨﺞ. ﻋﺎﻣﻞ را ﺑﻌ. ﻨـﻮان ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي. ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ
ﻣﻌﺮﻓﻲ.

عوامل مؤثر بر نگهداري و ترك خدمت كاركنان دانش محور

ه دف از اين تحقيق شناس ايي عوامل موثر بر نگهداري و ترك خدمت كاركنان دانش
محور و شناس ايي. نقاط ضعف در اين ... برنامه ريزي توسعه سازماني با نگهداري
كاركنان دانش محور و نيز بين شوك هاي كاري با ترك خدمت كاركنان. دانش محور ... كاركنان
دانش محور، نگهداري و ترك خدمت، فرايند اجتماعي شدن، رضايت شغلي، مسير شغلي،
فعاليت هاي.

بين اعضاي يك سازمان وقتي با مفروضات مشتركي نسبت به اهداف ...

برنامه ريزي استراتژيك ، ابزار مديريتي توان مندي است كه براي كمك به شركتها
طراحي مي شود تا آنها بصورت رقابتي خود را با تغييرات پيش بيني شده محيط
تطبيق دهنده بويژه فرآيند برنامه ريزي استراتژيك يك نگرش و تجزيه و تحليل از
شركت و محيط مربوطه به آن ارائه مي نمايد و شرايط فعلي سازمان را تشريح و عوامل
كليدي موثر بر ...

۲۶۰ موضوع پیشنهادی پایان نامه های رشته مدیریت - گروه آموزشی علم ما

2 ا کتبر 2017 ... 260 موضوع پیشنهادی پایان نامه های رشته مدیریت / مدیریت بازرگانی / صنعتی /
بازاریابی / دولتی / انسانی / منابع / موضوع / عنوان / رساله / تحقیق / تز. ... بررسی
روابط جو سازمانی و رضایت شغلی در بین کارکنان شرکتx; بررسی عوامل تعیین
کننده و موثر بر ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در ...

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده مدیریتی - ترجمه فا

یافتن روابط سینرژیک در کار گروهی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی: مطالعه موردی
ساختار سازمان در یک کشور در حال توسعه (نشریه الزویر) Finding Synergic
Relationships in ..... بررسی رابطه بین استراتژی مدیریت تغییر و اجرای موفق
برنامه ریزی منابع مالی سازمان (ERP): دیدگاه نظری (نشریه Ijbmer) The Relationship
between ...

امنيت شغلي با رويكرد ايمني و سلامت و نقش آن در نگهداري كاركنان سازمان ...

كليدواژه : ايمني و سلامت حرفه اي؛ امنيت شغلي؛ خطر بالقوه؛ بهداشت محيط كار؛ برنامه
هاي ايمني؛ استرس؛ فشار رواني؛ مديريت استرس؛ ايمني؛ شغل ... روش‌هاي رفتاري: در اين
روش‌ها براي بررسي ايمني و سلامت از متغير هايي نظير رضايت از كار ، انگيزش،
مشاركت و عواملي از اين دست پرداخته مي‌شود كه در اين مقاله از اين روش‌ها نيز استفاده
مي‌شود ...

بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان شاغل در بخش «مدیریت پردازش ...

ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ. « ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ. » ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﺔ ﻣﻠﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺖ . ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ. ﺩﺍﺩﻩ. ﻫﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻧﺮﻡ. ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺍﺱ. ﭘﻲ. ...
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ. ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻠﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ. » ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺗﺸ. ﻜﻴﻼﺗﻲ ﻣﺼﻮﺏ. « ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ. » ﺩﺭ ﺳﺎﻝ. ۱۳۸۱. (. ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻫﺪﺍﻑ، ﻭﻇﺎﻳﻒ،. ، ... ۱۳۸۲. ) ، ﺍﻳﻦ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﺳﻪ
...

رضایت شغلی رضايت شغلي يكي از عوامل بسيار مهم در افزايش كارآئي و ...

رضايت شغلي. گسترده مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت. در اصل رضايت شغلي به اين
دليل اهميت پيدا كرد كه طرفداران. اوليه رويكرد روابط انساني، صاحبنظران و مديران را
قانع كردن كه كارگر خوشحال، .... عوامل موثر بر رضایت شغلی ... در صورتي كه سيستم
خوبي جهت ارتقاء شغلي برنامه ريزي گردد كه باعث شود كاركنان در قبال كسب تجربه،.

بررسی نقش عوامل آموزشی _ مدیریتی موثر بر توسعه شغلی کارکنان ...

این تحقیق از آن جهت کاربردی است که در پی بررسی عوامل مؤثر بر توسعه شغلی
کارشناسان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر و بهبود ارتقای ظرفیت علمی و بینش
کارکنان و تشکیل سرمایه انسانی متناسب با ... (1385)، آموزش و بهسازی منابع انسانی
، ناشر: موسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،
تهران.

تاثیر ساختار سازمانی بر عملکرد کارکنان

با توجه به مطالعه و بررسی نظرات مختلف دانشمندان علم سازمان و مدیریت ، عوامل
مختلفی بر روی رفتار کارکنان و بهره وری آنان موثر است که یکی از این عوامل را می
توان ساختار های سازمانی ..... در تحقیق انجام شده با عنوان تأثیر ساختار سازمان(تمرکز
، پیچیدگی و رسمیت) بر رضایت شغلی کارکنان توسط خانم زینب طولابیو محمدعلی
منتیان.

SID.ir | رضايت شغلي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم بهزيستي و ...

مقدمه: موفقيت هر سازمان بستگي به تلاش و رضايت شغلي کارکنان آن سازمان دارد.
شناخت عوامل موثر در ايجاد رضايت شغلي مي تواند در افزايش رضايت شغلي اعضاي
هيات علمي و ايجاد انگيزه در جهت انجام فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي مفيد باشد. اين
مطالعه با هدف تعيين ميزان رضايت شغلي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم بهزيستي و
...

Investigating theFarelated to Job Satisfaction and the Relationship ...

اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺑﻴﻦ. ﻛﺎرﻛﻨﺎن. داﻧﺸﮕﺎه. آزاد
اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ دﻣﺎوﻧﺪ ﻣﻲ ﭘﺮدازد . در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ دو ﻓﺮﺿﻴﻪ اﺻﻠﻲ و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﺮﺿﻴﻪ اﺻﻠﻲ. ﭘﻨﺞ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ ....
ﺗﺤﻘﻴـﻖ. ﺑـﻪ. دﻧﺒﺎل ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮي ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣـﺪﻳﺮان ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ ﻋﻨﺎﺻـﺮ اﺳـﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ. رﺿﺎﻳﺖ
ﺷﻐﻠﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ، رﺷﺪ و ﻳﺎ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . NBRI. ﭘﻨﺞ. ﻋﺎﻣﻞ را ﺑﻌ. ﻨـﻮان ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي. ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ
ﻣﻌﺮﻓﻲ.

متن کامل (PDF)

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺖ. ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ. (. ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﺎﺧﺖ ﺳـﻨﯽ. ) از اﺑﺘـﺪاﯾﯽ. ﺗـﺮﯾﻦ و. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ.
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن. اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑـﻪ ﮐـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﺮاي. ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻤﻌﯿﺘ. ﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي داﺷﺘﻪ و از
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ... اﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰش ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ. ﺳﻮاﻻت ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﻣﯿﺰان اﻧﮕﯿﺰه و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ اﺳﺖ و ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي،. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺮ آن اﺛﺮ ﮔﺬار
اﺳﺖ؟

مدیریت توزیع برق نورآباد - شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان

بررسی رابطه بین میزان استقرار نظام پیشنهادات ، رضایت شغلی و توانمند سازی
کارکنان. بیست و ... برنامه ریزی گسترش تولید وانتقال با توجه به حد قابلیت
بارگذاری شبکه توزیع با استفاده از تئوری بازی و ANN(شبکه های عصبی مصنوعی
) .... عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی و ارائه مدل در شرکت توزیع برق استان
لرستان.

ارزیابی اثرات عوامل رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان |30616| حرفه ای

20 نوامبر 2017 ... ارزیابی اثرات عوامل رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان (30616):ارزیابی اثرات عوامل
رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان ابعاد موثر بر عملکرد کارکنان ارزیابی ... پایان
نامه بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی در 54
صفحه ورد قابل ویرایش چکیده تحقیق چکیده بررسی حاضر تحت ...

بررسی رابطه بین ویژگی های پنج گانه شخصیت با اشتیاق شغلی در ...

بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و... مقاله کامل بررسی
عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی در 54 صفحه word
قابل ویرایش با فرمت doc فهرست مطالب: چکیده تحقیق مقدمه فصل اول مقدمه پژوهش
طرح مسأله سئوالات تحقیق اهمیت موضوع تحقیق فرضیه های تحقیق تعاریف عملیاتی
...

بررسی رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد HSE کارکنان در صنعت ...

ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿ. ﺮ، ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد. HSE. ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺎﻟﺐ. ﻫﺎي
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﯾﺮان ﺧﻮدرو. ﺑﻮد. روش ﺑﺮرﺳﯽ: ﺟﺎﻣﻌﻪ. آﻣﺎري. اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ. -. ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ را ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺎﻟﺐ
.... ﺑﺮرﺳﯽ. ﻧﻈﺮ. ﯾﻪ. ﻫﺎي ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﻋﻠﻮم رواﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ ﻓـﺮدي و. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ درﺑﺎره رﺿﺎﯾﺖ ﺷـﻐﻠﯽ
ﻧﺸـﺎن. ﻣﯽ. دﻫﺪ ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺷـﻐﻠﯽ ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ ﭼﻨـﺪ ﺑﻌـﺪي. اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ارﺗﺒﺎط دارد. ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت.

پرسشنامه رایگان -

پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت موجود پژوهش سراها از دیدگاه دانش آموزان · پرسشنامه
رایگان اختلالات وحشت ... پرسشنامه رایگان عوامل رضایتمندی یا عدم رضایتمندی از
شغل · پرسشنامه رایگان ارتباط بین خوش ..... پرسشنامه رایگان کاربرد مدل علی نظریه
رفتار برنامه ریزی شده در عملکرد ریاضی دانش آموزان · پرسشنامه رایگان مدیریت
بحران ...

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺮزﺑ - مجله پیاورد سلامت

ﭼﻜﻴﺪه. زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف. : اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ. و. ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ. ﻳﻚ. ﺳﺎزﻣﺎن. ﺑﻪ. ﻋﻤﻠﻜﺮد. ﻛﺎرﻛﻨﺎن. و. ﺑﻪ. ﻣﻴﺰان. ﺗﻔﺎﻫﻢ. ﺑﻴﻦ. ﻣﺪﻳﺮان.
و. ﻛﺎرﻛﻨﺎن. در. اوﻟﻮﻳﺖ. ﺑﻨﺪي. اﻧﻮاع. ﻣﺨﺘﻠﻒ. اﻧﮕﻴﺰاﻧﻨﺪه. ﻫﺎي. ﺷﻐﻠﻲ. ﺑﺴﺘﮕﻲ. دارد . اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟ. ﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ. رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ. ﻛﺎرﻛﻨﺎن. ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﻳﻦ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺮزﺑﺮگ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ . روش ﺑﺮرﺳﻲ. : ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ. –. ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ. ﺑﻮد . ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. 110.

بررسی رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد HSE کارکنان در صنعت ...

ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿ. ﺮ، ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد. HSE. ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺎﻟﺐ. ﻫﺎي
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﯾﺮان ﺧﻮدرو. ﺑﻮد. روش ﺑﺮرﺳﯽ: ﺟﺎﻣﻌﻪ. آﻣﺎري. اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ. -. ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ را ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺎﻟﺐ
.... ﺑﺮرﺳﯽ. ﻧﻈﺮ. ﯾﻪ. ﻫﺎي ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﻋﻠﻮم رواﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ ﻓـﺮدي و. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ درﺑﺎره رﺿﺎﯾﺖ ﺷـﻐﻠﯽ
ﻧﺸـﺎن. ﻣﯽ. دﻫﺪ ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺷـﻐﻠﯽ ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ ﭼﻨـﺪ ﺑﻌـﺪي. اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ارﺗﺒﺎط دارد. ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت.

بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي كاركنان

کد مقاله: DNHR111. «بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان». نعمت فرهنگی
... سازمان توجه بنماید. موفقیت کلی هرسازمان بستگی. زیادی به نیروی انسانی راضی
و خشنود از شغل دارد. مدیران هرسازمان همواره با سئوالاتی از قبیل چگونه. میتوان رضایت
شغلی کارکنان ... خود یابی مانند: ازادی تحقیق و بیان و کسب دانش و. درک میباشد.(۵).

ارزیابی اثرات عوامل رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان |30616| حرفه ای

20 نوامبر 2017 ... ارزیابی اثرات عوامل رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان (30616):ارزیابی اثرات عوامل
رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان ابعاد موثر بر عملکرد کارکنان ارزیابی ... پایان
نامه بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی در 54
صفحه ورد قابل ویرایش چکیده تحقیق چکیده بررسی حاضر تحت ...

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺮزﺑ - مجله پیاورد سلامت

ﭼﻜﻴﺪه. زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف. : اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ. و. ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ. ﻳﻚ. ﺳﺎزﻣﺎن. ﺑﻪ. ﻋﻤﻠﻜﺮد. ﻛﺎرﻛﻨﺎن. و. ﺑﻪ. ﻣﻴﺰان. ﺗﻔﺎﻫﻢ. ﺑﻴﻦ. ﻣﺪﻳﺮان.
و. ﻛﺎرﻛﻨﺎن. در. اوﻟﻮﻳﺖ. ﺑﻨﺪي. اﻧﻮاع. ﻣﺨﺘﻠﻒ. اﻧﮕﻴﺰاﻧﻨﺪه. ﻫﺎي. ﺷﻐﻠﻲ. ﺑﺴﺘﮕﻲ. دارد . اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟ. ﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ. رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ. ﻛﺎرﻛﻨﺎن. ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﻳﻦ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺮزﺑﺮگ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ . روش ﺑﺮرﺳﻲ. : ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ. –. ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ. ﺑﻮد . ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. 110.

بررسی عوامل مؤثر در رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های ...

سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرای خدمات بهداشتی دارند. اما متأسفانه. جایگاه
پرستاری در کشور ایران به خوبی واضح نیست )1(. میزان رضایت. شغلی بصورت عام
معرف نگرش مثبت یا منفی فرد از شغل خود است. و. متأثر از عوامل متعددی می باشد )2(.
تحقیقات نشان داده که کارکنان با. رضایت شغلی باالتر از نظر فیزیک بدنی و توان
ذهنی در ...

هنر . طرح فیلمنامه . وسوسه . نغمه شوم . نویسنده مهندس محمد رضا دامغانی

Listening Words 1-9

ملودی آهنگ اسیری ( قصه ی عشق ) از شهرام شکوهی

هنر . طرح فیلمنامه . وسوسه . نغمه شوم . نویسنده مهندس محمد رضا دامغانی

دانلود مجموعه کتاب ها و مقالات مهندسی تزریق

20 طرح درب تک لنگه

آموزش کسب درآمد اینترنتی با کیفیت عالی و قیمت مناسب

دانلود پاورپوینت اپیدمیولوژی و کنترل هپاتیت

پاورپوینت کعبه

اصول و کاربرد آنالیز گرمایی (ترمال)