دانلود فایل


دانلود مقاله معماری بررسی معماری دیکانستراکشن,فولدینگ,پیدایش کیهانی غیرخطی و پرش کیهانی - دانلود فایلدانلود فایل دانلود مقاله معماری بررسی معماری دیکانستراکشن,فولدینگ,پیدایش کیهانی غیرخطی و پرش کیهانی, پایان نامه معماری , پایان نامه کارشناسی معماری , پا

دانلود فایل دانلود مقاله معماری بررسی معماری دیکانستراکشن,فولدینگ,پیدایش کیهانی غیرخطی و پرش کیهانی دانلود مقاله معماری بررسی معماری دیکانستراکشن,فولدینگ,پیدایش کیهانی غیرخطی و پرش کیهانی135ص مقدمه: بررسی زمینه های عام فلسفی دیکانستراکشن فلسفه چیست؟ فلسفه در بیان ساده خود چه وچگونه علمی است؟ به طور مختصر باید گفت : فلسفه عبارت است از پرسش فراورنده ومرز شکننده از کلی ترین چیزی که با آن مواجه هستیم. فلسفه با مفهوم اصلی در پرسش بودن پرداخته شده است و به جواب درباره پرسش از وجود ما قانع نیست بلکه به گستراندن پرسش درباره هستی روی دارد. البته اگر هستی بنیادی ترین مفهموم باشد پرسش فلسفی آن را به سان پاسخ سخت می پذیرد. درباره تاریخ فلسفه نوین از جمله آخرین مدارس فلسفی دکانستراکسیون که تابع هر منوتیک میباشد باید گفت، دکانستراکسیون به دوران مدرن تعلق دارد. آن بعد از فلسفه های مدرن جلوه کرده است و فسلفه های مدرن بعد از نیچه که ختم متافیزیک غرب را اعلام می کند و طومار فلسفه را که در بنیان با نیهیل (nihil) با هیچی سرو کار در هم می نوردد یعنی پس از آن که پایان دوره متافیزیک توسط نیچه اعلام شد ( البته بعضی ها معتقدند که خودنیچه هم فیلسوفی متافیزیکی است ) بدین گونه پرسش وجود و فلسفه وجود از هستی انسانی فلسفی طرد می شود. در تصویری که هیدگر از نیچه دارد ارجاع به تفکر نیهیلستی به مثابه دوره ای از متافیزیک غرب ارجاع می شود. پس از جنگ جهانی دوم یکی از شاگردان آقای هیدگر یعنی گادامر به هرمنوتیک نوین می پردازد که در آن بررسی شناخت و فهم آن چیزی که در برابر ما گشوده می شود (متن به مثابه هستی) شرایط تفسیر را برملا می سازد . این پرسش که آیا تفسیر که زمینه و بافت فهم را مفروض می کرد در پیش شرط های خود یعنی مسلمات و معتقدات ما شکننده و ناپایدار است خود در دامن هرمنوتیک مدرسه ای به نام دکانستراکسیون پدید آورد. در هرمنوتیک ما دریافته بودیم که هیچ تفسیر نهایی وجود ندارد چه افق های مبتنی بر سنت که فهم را امکان پذیر می سازد در مواجهه با موضوع شناخت همواره تغییر می یابد. به هر حال دکنستراکسیون ریشه های خودش را به طور مستقیم در هرمنوتیک و طرح پرسش وجود هیدگر از سویی و فراتر از آن در فلسفه نیچه و هگل دارد در آثار دریدا برای نخستین بار فلسفه و معماری دکانستراکسیون با هم آشنا می گردند . پرسشی که درهرمنوتیک مدرن مطرح می شود این است که هنر از جمله هنر معماری در ذات خود چیست ؟ فردوسی بزرگ ماگفته است ((هنر برتر از گوهر آمد پدید)) آیا هنر گوهری دارد ؟ ذات آن چیست ؟ جوهرش چیست ؟ ارسطو در این زمینه که آیا هنر تعلیم دادنی است یا نه مطالبی مطرح می کند. آیا ذات اثر هنری را می توان به حوزه درک علمی و یا فلسفی فرا خواند؟ هرمنوتیک سخن ارسطو را به چالش دوباره فرا می خواند: به نظر می آید هنر ورای حصول و یا حتی حضور است. هنر ذاتی دارد که نه تنها به تعلیم علمی نمی آید که به تعلیم فلسفی نیز هنر غایتش در خودش است، لذا اینکه هنر چیست را نمی توان جز در هستی خود هنر درک کرد. از سویی آفرینش هنر اصیل است، به معنای واقعی کلمه یعنی از اصل و در اصل است چه هنر از آفرینش جدا نیست ، پس هنر و گوهر یکی است . از سوی دیگر در مقایسه با گوهر حقیقت از گوهر برتر است و هنر و حقیقت یکی است. حقیقت یعنی انکشاف و کشف حجاب و هنر نیز همان کشف حجاب وجود است. از دیدگاه هگل که اولین فیلسوفی است که فلسفه هنر را به صورت سیستماتیک طرح می کند هنر بخشی از خود آگاهی است الا اینکه این خود آگاهی متعلقش اندیشه نیست بلکه صرف آفرینش هنری است.البته زایندگی هنری را می توان در مفاهیم فلسفی (philosophische begriffen ) بیاوریم اما هنر خود مفهوم نیست و انعکاس مطلق در هنر به شیوه تجلی مفهومی نیست . در سیر و تحول تاریخی، به اعتقاد هگل؛ روح و ایده مطلق با توسل به مفهوم ها، که حکایتی پشت هم دارند را درک می کند . در نظر هگل این فیسلوف و نه هنرمند است که آگاه از مفهوم طبیعت است و هم اوست که به جوهر هنر واقف است و از آفرینش هنری چون آفرینش طبیعی به نحو تام و تمام آگاهی دارد و آن خود آگاهی که با توسل به مفهوم به وجود می آید دارد .هرمنوتیک گادامر تا حدودی وفادار به درک فلسفی هنر در ایده آلیسم دیالکتیکی است . از سوی دیگر به عقیده نیچه انسان رو به نیستی دارد و هستی ما در نیستی خلاصه می شود. این دیدگاه در دیدگاه هرمنوتیکی معاصر اثر می گذارد. وقتی همه چیز را می سازید در یک فرایند نیستی گرایانه، توزیع می شود در عمل طبیعت با دیکانستراکسیون عام با یک معماری واسازنده فراگیر مواجه هستیم. این معماری بزرگی است که دکانستراکسیون که همراه نیست انگاری حقیقت مکشوف در هنر را همچون حقیقت فلسفی تاریخی هگل نفی می کند سبب شده است تا در هنر معماری یک معجزه رخ بدهد که خود قدرت بسیار سازنده ای دارد: معماری واساختگرا اگر پذیرفتیم که غایت کار هنری در خودش است صرف اثر هنری برای خودش منبع تفسیری هرمنوتیکی است . به عبارت دیگر، هنر در گوهر و اصل خود چونان متنی اصیل زاینده است. و عدم اعتراف صریح دکانستراکسیون به این مساله یعنی وجود پیشاپیشی و نخستین متن و مرجع اصیل در اثر هنری، از اهمیت آن نمی کاهد. دکانستراکسیون به صورت مداوم اعتقاد به جوهر ندارد. آنجایی که جوهر نمودار می شود جای گوهر و ذات نیست! سوال این است مگر هنر در خودش اصیل نیست ؟ این پارک دولاویلت خود آیا جز یک اثر هنری آن هم اصیل در معماری نیست؟راهی نیست مگر آن که با شیوه تفکر ریشه دار فلسفی جلو برویم یعنی به شیوه ارسطویی به هنر بنگریم . هنر واثر هنری را با توسل به درک مفهوم صورت بازسازی کنیم . همچنان که در مقاله (( صورت مکان و امکان صورت ) گفته ام این واقعاً معماری است که مفاهیم فلسفی مکان را می سازد، صورت فلسفی مکان با تکیه بر امکان صورت هنری، و پیشاپیش صورت هنری معماری که در مکان رخ می دهد میسر می شود . مساله صورت یا فرم چیست ؟ صورت را به جنبه سازنده ای که از هیچ،چیزی را به شیوه تحقق می آورد اطلاق می کنند. یا به عبارت دیگر جنبه تحقق چیزی را صورت می گویند. یک چیز بالقوه اگر هم هست فقط با قابلیت خود تعیین شدنی است و آن جنبه ای که در یک چیز صرف امکان است به ماده آن چیز باز می گردد صورت این امکان و قابلیت را با ویژگی فعلیت خود معنی دار می کند : امکان یعنی امکان فعلیت و تحقق که با صورت تعریف می شود . توسعه مفهوم صورت متافیزیکی در زمینه درک معماری پست مدرن برای ما مفید می باشد. مانند یک وسیله بسیار قوی . درهای بسته را می گشاید . تنها هنگامی به مفهوم صورت متوسل شویم می توانیم با عالم هستی آشنا شویم ( صورت جنبه کمال یک پدیده است) و شناخت ما با صورت هاست از سوی دیگر این مفهوم در تمام تاریخ فلسفه ریشه دارد از جمله در فلسفه هگل: آنچه از طبیعت حاصل می شود چیزی نیست جز صورت خود آگاهی این صورت های ایده آلی است که به امکانات طبیعت پاسخ داده است و تاکید هگل بر مفهوم فعلیت Aktualitat در واقع مهم دانستن مفهوم صورت است . ما در برابر طبیعتی قرار دادیم که حتی اگر جوهر و یا گوهری هم داشته باشد هیچ گاه نمیتوان آن را شناخت مگر آن که در خود آگاهی دیالکتیکی صورت تحقق پذیرد. در دکانستراکسیون در سازندگی های پیوسته که داریم ضمن توجه به این که معمار فیلسوف دائماً در حال ساختن مفاهیم است باید بدانیم اصل و قضیه همان تحقق هایی است که به قول ژیل دولوز ما به اصطلاح به امری موهوم می تنیم یک چیزی که در نقطه ای تیره و تار است را از نیستی در می آوریم و صورتی از هستی به آن می دهیم . و این مفهوم شبه صورت بنیادی تر از هر مفهوم دیگری برای دولوز است به هر حال این مفهوم صورت است که ما از آن مدد می گیریم حتی اگر بخواهیم کاری واساختگرایی را نقد کنیم مثلاً اگر وارد یک سالن آمفی تئاتر شویم و ردیف اول و دوم از هم یک متر فاصله داشته باشند و ردیف دوم و سوم دو متر و ناگاه ردیف سوم وچهارم، هشت متر از هم فاصله دارند. یک سرعت غیر هندسی واسازگرایانه ای را مشاهده می کنیم که تحت عنوان صورت قابل درک و تعلیم می شود با تکیه بر پرسش هستی گرایانه و فلسفی از صورت دیگر نباید در معماری دکانستراکسیون از چیزی واهمه داشته باشیم که می توان ان را نابودی شتاب آلوده اشکال مالوف نامید چرا که پرسش هستی گرایانه صورت ما را قادر می سازید تا هم سنت ها را بشکنیم و هم آن را بسازیم معماران ایرانی وفادار به سنت معماری این سرزمین بایستی بی هیچ ملاحظه ای به خلاقیت های ناشی از صور جدید ایمان آوردند و به آن روی آوردند و نهراسیم که این نوع درک از هنر معماری موجب نابودی هنر معماری بومی می شود بلکه اگر آن را به شیوه علمی و هندسی استنباط کنیم مشکلی به وجود نمی آید. پدیده هنری واسازی را نباید با ملغمه یکی پنداشت چه به هم ریختگی مطلق دکانستراکسیون نیست، هر امر اعجاب انگیز و در هم ریخته ای دکانستراکسیون نیست بلکه فقط جالب توجه است و فقط فکر می کنیم خوب است نه ! ما راه بسیار زیادی داریم تا معماری خود را بازیابی و بازسازی کنیم حتی در دیکانستراکسیون . و در این راه صدالبته صورت اصیل مبتنی بر درک مبتنی بر درک بنیادی باید در دکانستراکسیون اعمال شود.فصل اولمعماری دیکانستراکشندیکسانستراکشن در فارسی به ساختار زدایی شالوده شکنی واسازی بنیان فکنی، ساختارشکنی و بن فکنی ترجمه شده است شاید این کثرت اسامی به دلیل آن باشد که دیکانستراکشن یک نگرش چند وجهی و چند معنایی به دال و مدلول و هر نوع متنی دارد و شاید هم به دلیل آن است که هنوز ابهامات و سوالات زیادی در مورد دیکانستراکشن در کشور ما وجود دارد. از آنجایی که مبانی دیکانستراکشن مستقیماً از فلسفه دیکانستراکشن استخراج شده و به لحاظ آشنایی نسبتاً اندک معاران با فلسفه این مکتب برای استنباط معماری دیکانستراکشن ابتدا لازم است فلسفه دیکانستراکشن و مهم تر از آن، زمینه های نظری این نحله فکری تبیین شود. در نیمه اول قرن بیستم مهم ترین مکتبی که ادامه دهنده فلسفه مدرن محسوب می شد فلسفه اصالت وجود بود ژان پل سارتر (1980-1905) فیلسوف فرانسوی پایه گذار این مکتب است او خرد گرای مدرن که توسط دارت کانت و سایر بزرگان مدرن مطرح و تبیین شده بود را اساس فلسفه خود قرار داد سارتر معتقد به خرد استعلایی (transeddental mind) است از نظر وی فرد ماهیت خودش را شکل می دهد ونباید از این عامل در مسیر شخصیت فرد غافل ماند سارتر آزادی بی قید و شرط را از امکانات ذهنی آدمی دانست به نظر او آدمی آزاد است هر چه می خواهد اختیارکند و به همین جهت است که باید او را مسئول انتخاب های خود دانست. از نیمه دوم قرن اخیر فلسفه مدرن و مکتب اصالت وجود و خرد باوری از طرف مکتب جدید ی به نام مکتب ساختارگرایی مورد پرسش قرار گرفت این مکتب در ابتدا توسط فردیناند دو سوسور زبان شناسی سوییسی و لوی استراوس مردم شناس فرانسوی مطرح شد . ساختارگرایی واکنشی در مقابل خرد استعلایی و ذهنیت مدرن است . ساختارگراها معتقدند که عاملی مهم تر از ذهن وجود دارد که پیوسته مورد بی مهری قرار گرفته و آن ساختار زبان است از نظر اندیشمندان ساختارگرا می باید ساختارهای ذهن بشری را مطالعه کنیم و این ساختارها بسیار مهم هستند. ساختار ذهن مبنایش زبان است انسان به وسیله زبان با دنیای خارج مرتبط می شود هر ذهنیتی موکول به ساختار زبان است لوی استراوس زبان و ساختار ان را در فهم ماهیت ذهن آدمی سخت واجد اهمیت شمرد و گفت تحلیل ساختارهای ژرف پدیده های فرهنگی به آدمی مدد می رساند تا ساخت و کار ان را بشناسد و از این رهگذر به رموز تحولات اجتماعی و فرهنگی واقف گردد. به نظر او ساختارهای فرهنگی و انگاره های زبانی پیروی می کنند. استراوس ماهیت بشر رسالت بشر و آزادی بشر را که سارتر مطرح کرد به زیر سوال برد از نظر استراوس سارتر موجودی است پاریسی با بینش پاریسی استراوس می گوید : ژان پل سارتر ذهنیت و شعور تکوین یفاته درمحیط های دانشگاهی پاریس را به کل بشریت در همه نقاط عالم و در سراسر تاریخ تعمیم داده و تعینات تاریخی رانادیده گرفته است. استراوس به آمریکای جنوبی سفر کرده و ساختارهای ذهنی و زبانی قبایل بومی آمازون را مطالعه نمود .پس از بازگشت کتابی به نام ذهن وحشی به رشته تحریر در اورد. از نظر استراوس ذهن بدوی دارای منطق خاص خودش است وقویتر می باشد اگر به عقیده دکارت همه چیز آگاهانه شکل می گیرد به نظر استراوس ساختارهای فرهنگ اساطیر و اجتماع آگاهانه نیست همه آنها در ساحت ناخود آگاه شکل می گیرد و مولفی ندارد استراوس استیلای سیصد ساله ذهن استعلایی را زیر سوال برد اگر از دوره دکارت انسان موجودی الست خردورز از نظر استراوس انسان موجودی است فرهنگی و ماهیت انسان در بستر فرهنگ شکل می گیرد لذا جهت رهیافت به ماهیت بشر باید زبان فرهنگ و قومیت را مطالعه کنیم. به طور کلی روش ساختار شناسی یافتن و کشف قوانین فعالیت بشری در چار چوب فرهنگ است که با کردار و گفتار آغاز می شود. رفتار و کردار نوعی زبان است به همین دلیل ساختار گراها ساختارهای موجود در پدیده ها را استخراج می کنند چنانچه ژان پیاژه (1980-1896) روان شناسی فرانسوی مطالعات وسیعی در مورد ساختارهای رشد ذهن کودک و شخصیت کودک انجام داد .اگر چه مکتب ساختار گرایی فلسفه و جهان بینی مدرن را مورد شک و تردید قرار داد ولی خود این مکتب نیز مورد سوال و نقد فلاسفه پست مدرن و خصوصاً پساساختارگراها قرار گرفت. چنانچه میشل فوکو که خود از بطن ساختارگراها ظهور کرد در مورد مکتب فوق می گوید (( کلیت بخشیدن به ساختارها ما را از مسائل عینی فرهنگ و جامعه غافل می کند منطق آنها منطق خشکی است و به ما اجازه نمی دهد به هویت ها در دوران های مختلف توجه کنیم. لذا مکتب ساختارگرایی را می توان یک مکتب بینابین دو مکتب مدرن و پست مدرن تلقی کرد. مکتب دیکانستراکشن که یکی از شاخه های مهم فلسفه پست مدرن محسوب می شود نقدی به بینش ساختارگرایی و همچنین تفکر مدرن است مکتب دیکانستراکشن جزو زیر مجموعه پسا ساختارگرایی هم محسوب می شود زیرا اکثر اندیشمندان این مکتب پرورش یافته دوره ساختارگرایی می باشند. پساساختارگراها منطق گرایی افراطی ساختار وافراط ساختارگرایان در مورد ساختار را مورد پرسش قرار می دهند. پساساختارگراها معتقدند که اهمیت و پویایی زبان باید در سیلان و ناپایداری معناها جست و جو گردد. سوسور مدعی بود که دال و مدلول چنان با یکدیگر پیوند دارند که گویی دو روی یک سکه هستند . ولی رولان بارت فیلسوف پساساختارگرای معاصر فرانسوی در مورد دال ( دلالت کننده ) مدلول ( دلالت شونده ) معتقد است (( دال به مثابه همتا و همسفر دقیق مدلول نیست)) مکتب فکری دیکانستراکشن توسط ژاک دریدا (1930) فیلسوف معاصر فرانسوی پایه گذاری شد دریدا با ساختار گراها مخالف است و معتقد است که وقتی ما به دنبال ساختارها هستیم متغیرها غافل می مانیم فرهنگ و شیوه های قومی هر لحظه تغییر می کند پس روش ساختارگراها نمی تواند صحیح باشد دریدا از سال 1967 یعنی زمانی که سه کتاب او منتشر شد در مجامع روشنفکری و فلسفی غرب مطرح گردید . این سه کتاب عبارتند از گفتار پدیدار، نوشتار و دیگر بودگی و نوشتار شناسی. در این کتاب ها هدف اصلی دریدا حمله به ساختارگرایی استراوس و پدیدار شناسی هوسرل بود. از نظر دریدا فلسفه غرب دچار نوعی ورشکستگی است و در حال حاضر پویایی خودش را از دست داده است. به عقیده دریدا یک متن هرگز مفهوم واقعی خودش را اشکار نمی کند زیرا مولف آن متن حضور ندارد و هر خواننده و یا هر کس که آن را قرائت کند می تواند دریافتی متفاوت از قصد و هدف مولف داشته باشد (( نوشتار مانند فرزندی است که از زهدان مادر ( مولف ) جدا شده هر خواننده ای می تواند برداشت خود را داشته باشد)). از نظر دریدار نوشتار ابزار خوبی برای انتقال مفاهیم نیست و یک متن هرگز دقیقاً همان مفاهیمی را که در ظاهر بیان می کند ندارد متن به جای انتقال دهنده معنا یک خالق است به همین دلیل در بینش دیکانستراکشن ما در یک دنیای چندی معنایی زندگی می کنیم هر کس معنایی و استنباطی متفاوت با دیگران از پدیده های پیرامون خود قرائت میکند. تقابل های دو تایی موضوع دیگری است که دریدا نقد کرده است تقابل های دو تایی همچون روز و شب، مرد و زن، ذهن و عین، گفتار و نوشتار، زیبا و زشت و نیک و بد همواره در فلسفه غرب مطرح بوده است زمان افلاطون تاکنون همواره یکی بر دیگری برتری داشته است ولی به نظر دریدا هیچ ارجحیتی وجود ندارد او این منطق سیاه و سفید و مسئله یا این یا آن را مردود می داند. به عنوان مثال، در فلسفه غرب همیشه گفتار برنوشتار به دلیل حضور گوینده ارجحیت داشته است ولی به عقیده دریدا معنای متن را گوینده تعیین نمی کند بلکه شنونده و یا خواننده متن است که با توجه به ذهنیت وتجربه خود این معنا را که می تواند متفاوت از منظور و غرض گوینده یا مولف باشد مشخص می کند، لذا لزوماً گفتار بر نوشتار ارجح نیست. باید عنوان شود که تعریف دقیق و مشخصی از دیکانستراکشن وجود ندارد زیرا هر تعریفی از دیکانستراکشن می تواند مغایر باخود دیکانستراکشن تفسیر و تاویل شود ولی در اینجا چند نمونه از مباحثی که در مورد توضیح دیکانستراکشن عنوان شده ذکر می شود.حسینعلی نوذری نوسینده و نظریه پرداز معاصر می نویسد ((شالوده شکنی ساخت گشایی، روش یا متد تحلیل پست مدرن ، هدف آن گشودن یا باز کردن تمام ساختارها یا شالوده ها است مکتب شالوده شکنی متن را به اجزا و یا پاره های مختلف آن تفکیک کرده و آنها را از هم مجزا ساخته و عناصر متعدد و متشکله آن را پاره می کند و از این طریق تناقضات و مفروضات آن را آشکار می سازد))دکتر محمد ضمیران مولف کتاب دریدا و متافیزیک حضور می نویسد:((قرائت متن چیزی است شبیه بی جویی آنچه در محاق غیاب و نیسان قرار داد و این را می توان غایب بن فکنی شمرد)) دکتر ضمیران نظر دریدا را در این مورد چنین می نویسد (( بنیان فکنی روشی است که آدمی را از خواب یقین آورد دکارتی بیدار می سازد و وثوق و اطمینان خیالی را ز او سلب نموده و دغدغه تازه ای می آفریند))خود دریدا می گوید دیکانتسراکشن کردن یک متن به معنای بیرون کشیدن منطق ها و استنباطات مغایر با خود متن است. در واقع گسترش درک مجازی است )) به طور کلی دیکانستراکشن نوعی وارسی یک متن و استخراج تفسیرهای آشکار و پنهان از بطن متن است انی تفسیرها و تاویل ها می تواند با یکدیگر و حتی با منظور و نظر پدید آورنده متن متناقض و متفاوت باشد لذا در بینش دیکانستراکشن آنچه که خواننده استنباط و برداشت می کند و واجد اهمیت است و به تعداد خواننده، برداشتها، و استنباطات گوناگون و متفاوت وجود دارد خواننده معنی و منظور متن را مشخص می کند و نه نویسنده ساختاری ثابت در متن و یا تفسیری واحد از آن وجود ندارد . ارتباط بین دال و مدلول و رابطه بین متن و تفسیر شناور و لغزان است . شخصی که این مباحث فلسفی را وارد عرصه معماری نمود پیتر ایزنمن معمار معاصر آمریکایی است آیزنمن نه تنها با مقالات و سخنرانی های خود بلکه با فضاها، کالبدها و محوطه سازی های متعددی که ساخته فلسفه دیکانستراکشن را به صورت یکی از مباحث اصلی معماری در طی دهه هشتاد میلادی در آورد. آیزنمن در مقاله ای به نام ((مرز میانی)) هم فلسفه مدرن و هم معماری مدرن را به باد انتقاد گرفت. از نظر وی معماری مدرن بر اساس علم و فلسفه قرن نوزده بنا شده است . به عقیده آیزنمن بحث ارزشی هگل در مورد تز آنتی تز و سنتز دیگر در جهان امروز کار برد ندارد فیلسوفان پشت مدرن مانند نیچه، فروید هایدگر، و دریدا رابطه ما را به جهان هستی عوض کرده اند. علم قرن نوزده و یقین علمی آن دوره دیگر اعتبار خود را از دست داده است قوانین جدید فیزیک مانند قانون نسبیت آلبرت اینشتیر واصل عدم قطعیت ورنرهایزنبرگ دریافت ما را از جهان پیرامون تغییر داده است .لذا اگر معماری علم است باید این معماری بر اساس علم و فلسفه امروز و دریافت کنونی ما از خود و محیط اطراف باشد معماری امروز ما باید از علم و فلسفه قرن نوزده گذر کند و خود را با شرایط جدید منطبق سازد. همچنان که معنای مفاهیم و نمادها در علم و فلسفه عوض شده در معماری نیز باید عوض شود.آیزنمن معتقد است که مدرنیست ها مدعی هستند که مدینه فاضله را باید در اینده جست و جو کرد .پست مدرنیست ها نیز به دنبال این مدینه فاضله در گذشته هستند ولی معماری امروز باید این مدینه فاضله را در شرایط امروز پیدا کند در این مورد وی از واژه presentness به معنای (( اکنونیت )) استفاده کرده و معتقد است که معماری در هر زمان و مکان باید اکنونیت داشته باشد متعلق به زمان و مکان حاضر باشد.برای رسیدن به شرایط فوق باید قوانین گذشته معماری را بر هم زد و از آنجایی که این قوانین قراردادی هستند و نه طبیعی ، لذا بر هم زدن آنها ممکن است حقایق و نمادهای گذشته باید شکافته شوند ( دیکانستراکت شوند ) و مفاهیم جدید مطابق با شرایط امروز از دل آنها استخراج شود.پیتر آیزنمن بر این باور است که در زندگی امروز ما دو گانگی هایی مانند وضوح و ابهام، ثبات و بی ثباتی زشتی و زیبایی سودمندی و عدم سودمندی، صداقت و فریب، پایداری و تزلزل، صراحت و ایهام وجود دارد نمی توان از یکی برای استتار دیگری استفاده کرد بلکه این تقابل ها و دوگانگی ها می بایست در ساحت معماری به عنوان تجلی گاه شرایط زندگی امروز ما به نمایش گذاشته شود.در گذشته و همچنین در معماری مدرن و پست مدرن آنچه که حضور داشته تقارن تناسب، وضوح، ثبات، مفید بودن و سودمندی بوده است . در این تقابل های دو تایی همواره یکی بر دیگری ارجحیت داشته اما آنچه که مورد غفلت قرار گرفته و غایب بوده عدم تقارن، عدم وضوح، ابهام، ایهام، بی ثباتی ، فریب، زشتی و عدم سودمندی است . معماری امروز ما باید منعکس کننده شرایط ذهنی و زیستی امروز ما باشد و آنچه که در معماری امروز ما مورد غفلت قرار گرفته بخشی از زندگی امروز ما است.در معماری دیکانستراکشن سعی بر این است که برنامه و مشخصات طرح مورد مطالعه و وارسی دقیق قرار گیرد. همچنین خود سایت و شرایط فیزیکی و تاریخی آن و محیط اجتماعی و فرهنگی ای که سایت در آن قرار گرفته نیز مورد بازبینی مو شکافانه قرار می گیرد . در مرحله بعد تفسیرها و تاویل های مختلف از این مجموعه مطرح می شود . در نهایت کالبد معماری به صورتی طراحی می شود که در عین برآورده نمودن خواسته های عملکردی پروژه تناقضات و تباینات بین موضوعات اشاره شده در فوق و تفسیرهای مختلف از آن را ارائه شود. لذا شکل کالبدی به صورت یک مجموعه چند معنایی ابهام برانگیز، متناقض و متزلزل ارائه می شود که خود طرح زمینه را برای تفسیر و تأویل بیشتر آماده می کند. تعداد صفحات:135متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.

دانلود مقاله معماری بررسی معماری دیکانستراکشن


فولدینگ


پیدایش کیهانی غیرخطی و پرش کیهانی


پایان نامه معماری


پایان نامه کارشناسی معماری


پا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بایگانی‌ها نقاشی - پروژه 3

9 سپتامبر 2017 ... آخرین مطالب. دانلود مقاله معماری گذري و نظري بر سقا‌خانه‌ · پاورپوینت در مورد
Dermatophytosis · دانلود مقاله معماری بررسی معماری دیکانستراکشن,فولدینگ,
پیدایش کیهانی غیرخطی و پرش کیهانی · بررسی دفاع مشروع در حقوق جزای ایران ·
جزوه فصل سه زیست دهم بهترین جزوه ...

دانلود مقاله معماری بررسی معماری دیکانستراکشن,فولدینگ,پیدایش ...

12 نوامبر 2017 ... لطفا برای دانلود فایل دانلود مقاله معماری بررسی معماری دیکانستراکشن,فولدینگ,
پیدایش کیهانی غیرخطی و پرش کیهانی از طریق لینک زیر اقدام نمایید. برای این
منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و
در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید. دانلود مقاله معماری ...

پاورپوینت کوبیسم و معماران دیکانستراکشن فولدینگ پیدایش کیهانی

28 مه 2017 ... پاورپوینت کوبیسم و معماران دیکانستراکشن-فولدینگ- پیدایش کیهانی لینک
پرداخت و دانلود پایین مطلب فرمت فایل: powerpoint (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد. ... دانلود پاورپوینت ساختار شکنی یا دکانستراکشن و معماری پرش کیهانی (
غیرخطی)، در قالب ppt و در 32 اسلاید، قابل ویرایش. پاورپوینت ساختار ...

پاورپوینت کوبیسم و معماران دیکانستراکشن فولدینگ پیدایش ...

پاورپوینت معماری دیکانستراکشن و فولدینگ. فایل پاورپوینت معماری
دیکانستراکشن و فولدینگ، در حجم 17اسلاید قابل ویرایش بخشی از متن: قبل از
بررسی ویژگیهای معماری دیکانستراکشن و فولدینگ ابتدا باید به فلسفه ای که این
دو نوع معماری از آن ملهم گردیده اشاره می کنیم. مکتب ساختار گرایی (ساخت گرایی که
در نقطه مقابل با ...

دانلود مقاله معماری بررسی معماری دیکانستراکشن,فولدینگ,پیدایش ...

دانلود مقاله معماری بررسی معماری دیکانستراکشن,فولدینگ,پیدایش کیهانی غیرخطی
و پرش کیهانی, پایان نامه معماری , پایان نامه کارشناسی معماری , پا.

دانلود مقاله معماری بررسی معماری دیکانستراکشن,فولدینگ,پیدایش ...

دانلود مقاله معماری بررسی معماری دیکانستراکشن,فولدینگ,پیدایش کیهانی غیرخطی
و پرش کیهانی, پایان نامه معماری , پایان نامه کارشناسی معماری , پا.

معماری پیدایش کیهانیغیر خطی - ایران شهرساز

17 ا کتبر 2011 ... چارلز جنکز در سال 1995 براساس یافته های جدید علمی در مورد سیر تکوین کیهان و
تطور غیر خطی آن ،کتابی به نام معماری پرش کیهانی منتشر کرد. ... اکثر معماران دهه
هشتاد سبک دیکانستراکشن که به سمت سبک فولدینگ گرایش پیدا کرده بودند، از
اواسط دهه نود میلادی ،مبانی نظری معماری خود را بر اساس مباحث جدید علمی ...

دنیای معماری WORLD ARCHITECTURE - سبک‌هاو مکتب های معماری و ...

از آنجایی که مبانی دیکانستراکشن مستقیما از فلسفه دیکانستراکشن استخراج شده
و به لحاظ آشنایی نسبتا اندک معماران با فلسفه این مکتب ، برای استنباط معماری
...... اصول 1.توجه به نشانه های کیهانی 2.مشابهت خودی 3.علم پیچیدگی 4.منطق مدهوش
وعدم قطعیت 5.گسترش غیرخطی 6.فراکتال پرش واثر پروانه و... پیدایش تاریخی

فلسفه و معماری با نگاهی به بینش زاها حدید » پایان نامه دات کام ...

25 ژوئن 2015 ... فلسفه و معماری با نگاهی به بینش زاهاحدید زاها حدید تحقیق معماری معماری
دیکانستراکشن پایان نامه ارشد معماری پروژه زن عراقی. ... معماری پیدایش کیهانی
غیرخطی. ..... در این مقاله کوشش بر آن بوده که تا حد امکان موارد مختلف مطرح و موثر در
این ساختمان بررسی شود به ویژه به دلیل نوآوریهای بسیار در طراحی و اجرای سازه ...

پاورپوینت کوبیسم و معماران دیکانستراکشن فولدینگ پیدایش ...

19 نوامبر 2017 ... بررسی معماری دیکانستراکشن و فولدینگ فایل پاورپوینت قابل دستکاری و
تغییر تعداد صفحه: 17 قبل از بررسی معماری دیکانستراکشن و فولدینگ ,از دیدگاه
ساختارگرایی , معماری ... دانلود پاورپوینت ساختار شکنی یا دکانستراکشن و معماری
پرش کیهانی (غیرخطی)، در قالب ppt و در 32 اسلاید، قابل ویرایش.

پاورپوینت معماری پرش کیهانی - دانلود رایگان با لینک مستقیم - رز ...

23 نوامبر 2015 ... دانلود پروژه پاورپوینت معماری پرش کیهانی - دکـتــــر پــــلان www.dr-plan.com/
post/. ... دانلود پاورپوینت پرش کیهانی. 54 اسلاید جامع. نحو پیدایش. معماران سبك
ديكانستراكشن كه در اوايل دهه نود ميلادي به سمت مكتب فولدينگ گرايش پيدا كرد ند
براين . ... دانلود مقاله معماری پرش کیهانی (غیر خطی) - وحید قبادیان - .

ﭘﺮش ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ ﻣﻌﻤﺎري ﭘﯿﺪاﯾﺶ در ﺟﻨﮑﺰ ﭼﺎرﻟﺰ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻧﻈﺮ

ﺑﺮرﺳﯽ. ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ. ﭼﺎرﻟﺰ. ﺟﻨﮑﺰ. در. ﭘﯿﺪاﯾﺶ. ﻣﻌﻤﺎري. ﭘﺮش ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ. ﺣﺎﻣﺪ ﭘﺎز. و. ﮐﯽ. 1. ،*. ﺷﮑﯿﺒﺎ
زارﻋﯽ. 2. -1. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻌﻤﺎري ،. داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﯽ وﻣﻬﻨﺪﺳﯽ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺑﺎﺑﻞ ... ﺑﺮ اﺳﺎس.
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﻤﯽ درﻣﻮرد ﺳﯿﺮ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﮐﯿﻬﺎن و ﺗ. ﺼ. ﻮر ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ آن، ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم. « ﻣﻌﻤﺎري ﭘﺮش ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ.
» ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮد. ﺟﻨﮑﺰ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﮑﻮﯾﻦ ﮐﯿﻬﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارد ﮐﻪ.

دنیای معماری WORLD ARCHITECTURE - سبک‌هاو مکتب های معماری و ...

از آنجایی که مبانی دیکانستراکشن مستقیما از فلسفه دیکانستراکشن استخراج شده
و به لحاظ آشنایی نسبتا اندک معماران با فلسفه این مکتب ، برای استنباط معماری
...... اصول 1.توجه به نشانه های کیهانی 2.مشابهت خودی 3.علم پیچیدگی 4.منطق مدهوش
وعدم قطعیت 5.گسترش غیرخطی 6.فراکتال پرش واثر پروانه و... پیدایش تاریخی

پاورپوینت معماری پرش کیهانی (کاسموجنیک) |46549| فایل کلکتور

پاورپوینت معماری پرش کیهانی (کاسموجنیک) (46549):دانلود پاورپوینت در مورد
معماری پرش کیهانی (کاسموجنیک)، در قالب ppt و در 27 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: 1-
فلسفه روند تغییر سبک دیکانستراکشن و فولدینگ به سمت سبک جهش کیهانی 2-
بررسی علوم و نظریه های به وجود آمده و مورد بحث قرار گرفته قبل از ایجاد سبک معماری
...

پاورپوینت معماری پرش کیهانی (کاسموجنیک) |18715| تِک

15 ا کتبر 2017 ... پاورپوینت معماری پرش کیهانی (کاسموجنیک) (18715):معماری پرش کیهانی چارلز
جنکز پایان نامه معماری پرش کیهانی معماری پرش کیهانی ppt مقاله معماری پرش ... قالب
ppt و در 27 اسلاید، قابل ویرایش، شامل 1- فلسفه روند تغییر سبک دیکانستراکشن
و فولدینگ به سمت سبک جهش کیهانی، 2- بررسی علوم و نظریه های به ...

دانلود مقاله معماری بررسی معماری دیکانستراکشن,فولدینگ,پیدایش ...

دانلود مقاله معماری بررسی معماری دیکانستراکشن,فولدینگ,پیدایش کیهانی غیرخطی
و پرش کیهانی, پایان نامه معماری , پایان نامه کارشناسی معماری , پا.

پاورپوینت معماری سبک پرش کیهانی

نحو پیدایش. معماران سبك ديكانستراكشن كه در اوايل دهه نود ميلادي به سمت مكتب
فولدينگ گرايش پيدا كرد ند براين ... دانلود مقاله معماری پرش کیهانی (غیر خطی) ...
پاورپوینت بررسی معماری پرش کیهانی با عکس و فیلم - ... ofmas.ir/product-
433523-Cosmic-Jump-architecture.aspx ذخیره شده پاورپوینت معماری پرش کیهانی
در قالب ppt و ...

دانلود پروژه معماری و عمران

ررسی زمینه های عام فلسفی دیکانستراکشن , معماری دیکانستراکشن , معماری
فولدینگ ,. دسته: معماری بازدید: ۲۲ بار فرمت فایل: doc حجم فایل: ۱۳۸۶۳ کیلوبایت
... معماری، هنر و فن طراحی و ساختن بناها، فضاهای شهری و دیگر فضاهای درونی و
بیرونی برای پاسخ هم‌آهنگ به نیازهای کارکردی و زیباشناسانه است. .... ۳-۴ معماری
پرش کیهانی

معماری مدرن شهر شناور - مهرازان جوان

معماری مدرن شهر شناور. شهر مدرن شناور این شهر گنجایش 50000خانه می باشد این شهر در
دبی ساخته خواهد شد که انرزی خود را از نور خورشید تامیین می کند شهر مدرن شناور .....
معماري فولدينگ فصل يازدهم :معماري پيدايش كيهاني-غير خطي (نظريه آشفتگي-هندسه
نااقليدسي،فراكتال-نظريه پيچيدگي-معماري پرش كيهاني) و پيوست در ضمن این ...

سبک معماری پرش کیهانیغیرخطی – خط معمار،معماری،طراحی داخلی ...

30 آگوست 2015 ... اغلب معماران دهه ۸۰ سبک دیکانستراکشن که به سمت سبک فولدینگ گرایش پیدا
کرده بودند، از اواسط دهه ۹۰ میلادی، مبانی نظری معماری خود را بر اساس مباحث جدید علمی
مطرح شده بنا نهادند. معمارانی همچون پیتر آیزنمن، فرانک گهری و دنیل لیبسکیند روند
پیدایش و تکامل را در طرح های معماری خود پیاده کرده اند. در ساختمان های ...

فلسفه و معماری با نگاهی به بینش زاها حدید | رسانه تی وی

1 روز پیش ... فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه بررسی زمینه های عام فلسفی دیکانستراکشن فصل
اول معماری دیکانستراکشن فصل دوم معماری فولدینگ فصل سوم معماری پیدایش
کیهانی غیرخطی 41 3-1 نظریه آشفتگی 3-2 هندسه نااقلیدس، فراکتال 3-3 نظریه
پیچیدگی 3-4 معماری پرش کیهانی 3-4-1 ضوابط معماری پرش کیهانی 55

بایگانی‌ها دیکانستراکشن - 7y7

۱-۱ بررسی زمینه های عام فلسفی دیکانستراکشن.. ۲. ۱-۲ مساله صورت یا فرم چیست
… ۴. فصل دوم ، معماری دیکانستراکشن. فصل سوم ، معماری فولدینگ. فصل چهارم ،
معماری پیدایش کیهانی. ۴-۱ معماری پیدایش کیهانی.. ۳۵. ۴-۲ نظریه آشفتگی.. ۳۷. ۴-۳
هندسه نااقلیدسی، فراکتال.. ۳۸. ۴-۴ نظریه پیچیدگی.. ۳۹. ۴-۵ معماری پرش کیهانی.. ۴۱
.

پاورپوینت معماری دیکانستراکشن و معماری فولدینگ |4125| فراست

16 دسامبر 2017 ... پاورپوینت معماری دیکانستراکشن و معماری فولدینگ (4125):معماری دیکانستراکشن
چیست معماری فولدینگ ppt معماری دیکانستراکشن ppt مقاله معماری دیکانستراکشن
معماری دیکانستراکشن در ایران معماری فولدینگ چیست معماری فولدینگ تحقیق
معماری دیکانستراکشن معماری دیکانستراکشن.

دنیای معماری WORLD ARCHITECTURE - سبک‌هاو مکتب های معماری و ...

از آنجایی که مبانی دیکانستراکشن مستقیما از فلسفه دیکانستراکشن استخراج شده
و به لحاظ آشنایی نسبتا اندک معماران با فلسفه این مکتب ، برای استنباط معماری
...... اصول 1.توجه به نشانه های کیهانی 2.مشابهت خودی 3.علم پیچیدگی 4.منطق مدهوش
وعدم قطعیت 5.گسترش غیرخطی 6.فراکتال پرش واثر پروانه و... پیدایش تاریخی

پاورپوینت کوبیسم و معماران دیکانستراکشن فولدینگ پیدایش ...

بررسی زمینه های عام فلسفی دیکانستراکشن در 136صفحه مقدمه (بررسی زمینه های عام
فلسفی دیکانستراکشن) فصل اول معماری دیکانستراکشن فصل دوم معماری فولدینگ
فصل سوم معماری پیدایش کیهانیغیرخطی نظریه آشفتگی هندسه نااقلیدس،
فراکتال نظریه پیچیدگی معماری پرش کیهانی ضوابط معماری پرش کیهانی فصل
چهارم ...

آموزشکده مجازی میامی بررسی زمینه های عام فلسفی دیکانستراکشن در ...

دانلود فیلم های آموزشی با کم ترین قیمت. ... بررسی زمینه های عام فلسفی
دیکانستراکشن در 136صفحه. مقدمه. (بررسی زمینه های عام فلسفی ... فصل دوم. معماری
فولدینگ. فصل سوم. معماری پیدایش کیهانیغیرخطی. نظریه آشفتگی. هندسه
نااقلیدس، فراکتال. نظریه پیچیدگی. معماری پرش کیهانی. ضوابط معماری پرش
کیهانی. فصل چهارم.

پاورپوینت کوبیسم و معماران دیکانستراکشن فولدینگ پیدایش ...

19 نوامبر 2017 ... بررسی معماری دیکانستراکشن و فولدینگ فایل پاورپوینت قابل دستکاری و
تغییر تعداد صفحه: 17 قبل از بررسی معماری دیکانستراکشن و فولدینگ ,از دیدگاه
ساختارگرایی , معماری ... دانلود پاورپوینت ساختار شکنی یا دکانستراکشن و معماری
پرش کیهانی (غیرخطی)، در قالب ppt و در 32 اسلاید، قابل ویرایش.

بروزکد | مرجع آموزش معماری | انسان ، طبیعت و معماری - بروزکد | مرجع ...

آن چه را كه ما به عنوان اختراع از آن نام مي بريم، در حقيقت همان كالبدي كردن نسبتي از
مفاهيم و قوانين كلان موجود و جاري در طبيعت است، كه از آغاز پيدايش جهان هستي و از ......
بحث فولدینگ در معماری از اوایل دهه 1990 مطرح شد و به تدریج اکثر معماران نامدار سبک
دیکانستراکشن مانند پیتر آیزنمن، فرانک گهری، زاها حدید و حتی معمار مدرنیست ...

پاورپوینت معماری پرش کیهانی | هورا دانلود

دسته بندی: مهندسی» مهندسی معماری فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: ppt;
پاورپوینت معماری پرش کیهانی (کاسموجنیک) دانلود پاورپوینت در مورد معماری پرش
کیهانی (کاسموجنیک)، در قالب ppt و در 27 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: 1- فلسفه روند
تغییر سبک دیکانستراکشن و فولدینگ به سمت سبک جهش کیهانی 2- بررسی علوم
و ...

پاورپوینت معماری پرش کیهانی (کاسموجنیک) |18715| تِک

15 ا کتبر 2017 ... پاورپوینت معماری پرش کیهانی (کاسموجنیک) (18715):معماری پرش کیهانی چارلز
جنکز پایان نامه معماری پرش کیهانی معماری پرش کیهانی ppt مقاله معماری پرش ... قالب
ppt و در 27 اسلاید، قابل ویرایش، شامل 1- فلسفه روند تغییر سبک دیکانستراکشن
و فولدینگ به سمت سبک جهش کیهانی، 2- بررسی علوم و نظریه های به ...

دانلود مقاله معماری بررسی معماری دیکانستراکشن,فولدینگ,پیدایش ...

دانلود مقاله معماری بررسی معماری دیکانستراکشن,فولدینگ,پیدایش کیهانی غیرخطی
و پرش کیهانی دانلود مقاله معماری بررسی معماری دیکانستراکشن,فولدینگ,پیدایش
کیهانی غیرخطی و پرش کیهانی135ص مقدمه: بررسی زمینه های عام فلسفی
دیکانستراکشن فلسفه چیست؟ فلسفه در بیان ساده خود چه وچگونه علمی است؟ به طور
مختصر ...

فروشگاه آنلاین معماری PDF + پاورپوینت معماری پرش کیهانی

پی دی اف و پاورپوینت معماری پرش کیهانی. ... هند ، مصر ، یونان ، ژاپن و همچنین غرب
در سراسر عصر رنسانس معماران کیهان را در ساختمانهایشان نشان داده اند امروزه نیز
معماری باید همان روند را ادامه دهد و به سمت دیدگاههای معاصر که نظریات پیدایش کیهانی را
شامل می شود حرکت کند . ... بررسی روند شکل گیری مبانی نظری معماری وپیش بینی
آن :.

پروژه جامع معماری (بررسی زمینه های عام فلسفی دیکانستراکشن) word ...

9 آگوست 2017 ... 1 (بررسی زمینه های عام فلسفی دیکانستراکشن) فصل اول معماری دیکانستراکشن...
7 فصل دوم معماری فولدینگ... 25 فصل سوم معماری پیدایش کیهانیغیرخطی... 41 3-
1 نظریه آشفتگی... 45 3-2 هندسه نااقلیدس، فراکتال... 47 3-3 نظریه پیچیدگی... 49
3-4 معماری پرش کیهانی... 51 3-4-1 ضوابط معماری پرش کیهانی.

پاورپوینت معماری پرش کیهانی (کاسموجنیک) | ایران فایل

5 دسامبر 2017 ... دانلود پاورپوینت در مورد معماری پرش کیهانی (کاسموجنیک)،. در قالب ppt و در 27
اسلاید، قابل ویرایش، شامل: 1- فلسفه روند تغییر سبک دیکانستراکشن و فولدینگ
به سمت سبک جهش کیهانی. 2- بررسی علوم و نظریه های به وجود آمده و مورد بحث قرار
گرفته قبل از ایجاد سبک معماری کیهانی در سایر علوم: نظریه آشفتگی.

پروژه جامع معماری (بررسی زمینه های عام فلسفی دیکانستراکشن) word ...

9 آگوست 2017 ... 1 (بررسی زمینه های عام فلسفی دیکانستراکشن) فصل اول معماری دیکانستراکشن...
7 فصل دوم معماری فولدینگ... 25 فصل سوم معماری پیدایش کیهانیغیرخطی... 41 3-
1 نظریه آشفتگی... 45 3-2 هندسه نااقلیدس، فراکتال... 47 3-3 نظریه پیچیدگی... 49
3-4 معماری پرش کیهانی... 51 3-4-1 ضوابط معماری پرش کیهانی.

پاورپوینت بررسی معماری پرش کیهانی با عکس و فیلم

پاورپوینت معماری پرش کیهانی در قالب ppt و ۹۱ اسلاید به همراه عکس و فیلم مربوطه.
دانلود برترین فایل. لینک منبع و پست :پاورپوینت بررسی معماری پرش کیهانی با
عکس و فیلم · http://ofmasweblog.ofmas.ir/product-433523-Cosmic-Jump-
architecture.aspx. پاورپوینت بررسی معماری پرش کیهانی با عکس و فیلم ...

پاورپوینت سبک معماری دیکانستراکشن و فولدینگ |14475| صحرا فایل

صحرا فایل. برای داشتن مقالات و پروژه های برتر دانشگاهی با سایت ما همراه باشید. در
هر رشته ای با هر سطح و مرتبه ای که هستید، ما برایتان بهترین تحقیقات علمی را
فراهم نموده ایم. پاورپوینت سبک معماری دیکانستراکشن و فولدینگ |14475|. دانلود
پروژه درباره |پاورپوینت سبک معماری دیکانستراکشن و فولدینگ| این مقاله درمورد ...

پاورپوینت معماری پرش کیهانی (کاسموجنیک) | ایران فارسی

26 نوامبر 2017 ... 2- بررسی علوم و نظریه های به وجود آمده و مورد بحث قرار گرفته قبل از ایجاد سبک
معماری کیهانی در سایر علوم: ... معماری پیدایش کیهانی (کاسموجنیک) ... دانلود
پاورپوینت در مورد معماری پرش کیهانی (کاسموجنیک)، در قالب ppt و در 27 اسلاید،
قابل ویرایش، شامل 1- فلسفه روند تغییر سبک دیکانستراکشن و فولدینگ به ...

ﭘﺮش ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ ﻣﻌﻤﺎري ﭘﯿﺪاﯾﺶ در ﺟﻨﮑﺰ ﭼﺎرﻟﺰ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻧﻈﺮ

ﺑﺮرﺳﯽ. ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ. ﭼﺎرﻟﺰ. ﺟﻨﮑﺰ. در. ﭘﯿﺪاﯾﺶ. ﻣﻌﻤﺎري. ﭘﺮش ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ. ﺣﺎﻣﺪ ﭘﺎز. و. ﮐﯽ. 1. ،*. ﺷﮑﯿﺒﺎ
زارﻋﯽ. 2. -1. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻌﻤﺎري ،. داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﯽ وﻣﻬﻨﺪﺳﯽ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺑﺎﺑﻞ ... ﺑﺮ اﺳﺎس.
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﻤﯽ درﻣﻮرد ﺳﯿﺮ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﮐﯿﻬﺎن و ﺗ. ﺼ. ﻮر ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ آن، ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم. « ﻣﻌﻤﺎري ﭘﺮش ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ.
» ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮد. ﺟﻨﮑﺰ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﮑﻮﯾﻦ ﮐﯿﻬﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارد ﮐﻪ.

معماری پرش کیهانی Jumping Universe | دکتر علی امامیان فر | پروژه ...

7 آوريل 2009 ... معماری پرش کیهانی. معماری پرش کیهانی The Architecture of the Jumping Universe
اثار ارائه شده در این زمینه زمستان ۹۴ دانشگاه دولت اباد استاد راهنما: دکتر علی امامیان
فر · معماری پیداش کیهانی-غیر خطی مهندس سجاد رفیعی (پاور) حجم دانلود ۲/۸۸
مگابایت کد خرید ۱-۸-۰۴ · معماری پرش کیهانی (بررسی اثار فرانک گهری) ...

پاورپوینت کوبیسم و معماران دیکانستراکشن فولدینگ پیدایش کیهانی

28 مه 2017 ... پاورپوینت کوبیسم و معماران دیکانستراکشن-فولدینگ- پیدایش کیهانی لینک
پرداخت و دانلود پایین مطلب فرمت فایل: powerpoint (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد. ... دانلود پاورپوینت ساختار شکنی یا دکانستراکشن و معماری پرش کیهانی (
غیرخطی)، در قالب ppt و در 32 اسلاید، قابل ویرایش. پاورپوینت ساختار ...

دانلود مقاله معماری بررسی معماری دیکانستراکشن,فولدینگ,پیدایش ...

دانلود مقاله معماری بررسی معماری دیکانستراکشن,فولدینگ,پیدایش کیهانی غیرخطی
و پرش کیهانی دانلود مقاله معماری بررسی معماری دیکانستراکشن,فولدینگ,پیدایش
کیهانی غیرخطی و پرش کیهانی135ص مقدمه: بررسی زمینه های عام فلسفی
دیکانستراکشن فلسفه چیست؟ فلسفه در بیان ساده خود چه وچگونه علمی است؟ به طور
مختصر ...

دانلود مقاله معماری بررسی معماری دیکانستراکشن,فولدینگ,پیدایش ...

16 دسامبر 2017 ... لطفا برای دانلود فایل دانلود مقاله معماری بررسی معماری دیکانستراکشن,فولدینگ,
پیدایش کیهانی غیرخطی و پرش کیهانی از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور
پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید
و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید. دانلود مقاله ...

مقاله معماری پرش کیهانی - سیویلیکا

هر تفکر جدید و یا نظریه ی علمی تازه باعث ایجاد سبکی نو در معماری شده است. از این
رو در این مقاله به بررسی سبک پرش کیهانی که سبکی نو در معماری است می پردازیم.
ابتدا مقدمات فلسفی مرتبط با موضوع بررسی شده، آنگاه در بخش دوم و سوم به تعریف
سبک های دیکانستراکشن و فولدینگ در معماری به معرفی این سبک و روند شکل ...

فلسفه و معماری با نگاهی به بینش زاها حدید » پایان نامه دات کام ...

25 ژوئن 2015 ... فلسفه و معماری با نگاهی به بینش زاهاحدید زاها حدید تحقیق معماری معماری
دیکانستراکشن پایان نامه ارشد معماری پروژه زن عراقی. ... معماری پیدایش کیهانی
غیرخطی. ..... در این مقاله کوشش بر آن بوده که تا حد امکان موارد مختلف مطرح و موثر در
این ساختمان بررسی شود به ویژه به دلیل نوآوریهای بسیار در طراحی و اجرای سازه ...

پاورپوینت سبک معماری دیکانستراکشن و فولدینگ | مقالات VIP

16 آگوست 2017 ... دانلود پاورپوینت با موضوع سبک معماری دیکانستراکشن و فولدینگ، در قالب ppt و
در 90 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: تاریخچه و فلسفه سبک دیکانستراکشن تاریخچه و
.

سبک معماری پرش کیهانیغیرخطی – خط معمار،معماری،طراحی داخلی ...

30 آگوست 2015 ... اغلب معماران دهه ۸۰ سبک دیکانستراکشن که به سمت سبک فولدینگ گرایش پیدا
کرده بودند، از اواسط دهه ۹۰ میلادی، مبانی نظری معماری خود را بر اساس مباحث جدید علمی
مطرح شده بنا نهادند. معمارانی همچون پیتر آیزنمن، فرانک گهری و دنیل لیبسکیند روند
پیدایش و تکامل را در طرح های معماری خود پیاده کرده اند. در ساختمان های ...

پاورپوینت معماری پرش کیهانی (کاسموجنیک) | ایران فایل

5 دسامبر 2017 ... دانلود پاورپوینت در مورد معماری پرش کیهانی (کاسموجنیک)،. در قالب ppt و در 27
اسلاید، قابل ویرایش، شامل: 1- فلسفه روند تغییر سبک دیکانستراکشن و فولدینگ
به سمت سبک جهش کیهانی. 2- بررسی علوم و نظریه های به وجود آمده و مورد بحث قرار
گرفته قبل از ایجاد سبک معماری کیهانی در سایر علوم: نظریه آشفتگی.

معماری پیدایش کیهانیغیر خطی - ایران شهرساز

17 ا کتبر 2011 ... چارلز جنکز در سال 1995 براساس یافته های جدید علمی در مورد سیر تکوین کیهان و
تطور غیر خطی آن ،کتابی به نام معماری پرش کیهانی منتشر کرد. ... اکثر معماران دهه
هشتاد سبک دیکانستراکشن که به سمت سبک فولدینگ گرایش پیدا کرده بودند، از
اواسط دهه نود میلادی ،مبانی نظری معماری خود را بر اساس مباحث جدید علمی ...

دانلود مقاله معماری بررسی معماری دیکانستراکشن,فولدینگ,پیدایش ...

دانلود مقاله معماری بررسی معماری دیکانستراکشن,فولدینگ,پیدایش کیهانی غیرخطی
و پرش کیهانی دانلود مقاله معماری بررسی معماری دیکانستراکشن,فولدینگ,پیدایش
کیهانی غیرخطی و پرش کیهانی135ص مقدمه: بررسی زمینه های عام فلسفی
دیکانستراکشن فلسفه چیست؟ فلسفه در بیان ساده خود چه وچگونه علمی است؟ به طور
مختصر ...

195250: پاورپوینت کوبیسم و معماران دیکانستراکشن فولدینگ ...

195250 ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﮐﻮﺑﯿﺴﻢ و ﻣﻌﻤﺎران دﯾﮑﺎﻧﺴﺘﺮاﮐﺸﻦ ﻓﻮﻟﺪﯾﻨﮓ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ. ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﮐﻮﺑﯿﺴﻢ و ﻣﻌﻤﺎران
دﯾﮑﺎﻧﺴﺘﺮاﮐﺸﻦ-ﻓﻮﻟﺪﯾﻨﮓ- ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ. ﻟﯿﻨﮏ ﭘﺮداﺧﺖ و داﻧﻠﻮد *ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ*. ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: powerpoint (ﻗﺎﺑﻞ
وﯾﺮاﯾﺶ و آﻣﺎده ﭘﺮﯾﻨﺖ). ﺗﻌﺪاد اﺳﻼﯾﺪ: 23. ﮐﻮﺑﯿﺴﻢ: ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﮐﻪ ﺳﺮان ﺿﺎﺑﻄﻪ ﯾﺎ ﻫﺪف ﻫﻨﺮی ﺧﻮﯾﺶ را در ﮔﻔﺘﻪ
زﯾﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد، ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﻬﻮدات را ﺑﺎ واﺳﻄﻪ. ﺣﺠﻤﻬﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﭼﻮن اﺳﺘﻮاﻧﻪ، ﮐﺮه، ﻣﺨﺮوط ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
در ...

پاورپوینت کوبیسم و معماران دیکانستراکشن فولدینگ پیدایش ...

شاید این کثرت اسامی به دلیل آن باشد که دیکانستراکشن یک نگرش چند وجهی و چند
معنایی به دال و مدلول و هر نوع متنی دارد. از آنجایی که مبانی دیکانستراکشن مستقیما
از فلسفه دیکانستراکشنمقاله بررسی گذری بر معماری دیکانستراکشن و
فولدینگ معماری مقاله بررسی گذری بر معماری دیکانستراکشن و فولدینگ دانلود
تحقیق ...

پاورپوینت معماری دیکانستراکشن و معماری فولدینگ |4125| فراست

16 دسامبر 2017 ... پاورپوینت معماری دیکانستراکشن و معماری فولدینگ (4125):معماری دیکانستراکشن
چیست معماری فولدینگ ppt معماری دیکانستراکشن ppt مقاله معماری دیکانستراکشن
معماری دیکانستراکشن در ایران معماری فولدینگ چیست معماری فولدینگ تحقیق
معماری دیکانستراکشن معماری دیکانستراکشن.

معماری های تک - بخش 2 - ارگان معماری

28 ژوئن 2016 ... یکی از سبک هایی که در دهه هشتاد در معماری اروپا مطرح شد سبک های- تک یا تکنولوژی
بسیار پیشرفته بود. معماران این سبک تکنولوژی را دستاورد بزرگ مدرنیته و مهم
ترین عامل توسعه و پیشرفت در قرن بیستم می دانند.

پاورپوینت کوبیسم و معماران دیکانستراکشن فولدینگ پیدایش ...

26 نوامبر 2017 ... بررسی زمینه های عام فلسفی دیکانستراکشن در 136صفحه مقدمه (بررسی زمینه های عام
فلسفی دیکانستراکشن) فصل اول معماری دیکانستراکشن فصل دوم معماری فولدینگ
فصل سوم معماری پیدایش کیهانیغیرخطی نظریه آشفتگی هندسه نااقلیدس،
فراکتال نظریه پیچیدگی معماری پرش کیهانی ضوابط معماری پرش ...

پاورپوینت معماری پرش کیهانی (کاسموجنیک) | MEMO

2- بررسی علوم و نظریه های به وجود آمده و مورد بحث قرار گرفته قبل از ایجاد سبک
معماری کیهانی در سایر علوم: ... معماری پیدایش کیهانی (کاسموجنیک) ... دانلود
پاورپوینت در مورد معماری پرش کیهانی (کاسموجنیک)، در قالب ppt و در 27 اسلاید،
قابل ویرایش، شامل 1- فلسفه روند تغییر سبک دیکانستراکشن و فولدینگ به سمت
سبک جهش ...

گفت و گو چارلز جنکس و داراب دیبا - تالار گفتگوی ایرانیان

7 فوریه 2011 ... چارلز جنکس یکی از مشهورترین منتقدین و مورخین تاریخ و تئوری معماری است که
نظریات او همواره به عنوان چالشی بر شناخته‌ها و قراردادها مطرح شده است ..... وی کتاب و
مقالات گوناگونی را در این زمینه انتشار داد، از این رو نقش جنکس در تبیین اندیشه
های معماری دیکانستراکشن و فولدینگ در طی دو دهه هشتاد و نود میلادی ...

پاورپوینت سبک معماری دیکانستراکشن و فولدینگ | مقالات VIP

16 آگوست 2017 ... دانلود پاورپوینت با موضوع سبک معماری دیکانستراکشن و فولدینگ، در قالب ppt و
در 90 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: تاریخچه و فلسفه سبک دیکانستراکشن تاریخچه و
.

پاورپوینت کوبیسم و معماران دیکانستراکشن فولدینگ پیدایش کیهانی

28 مه 2017 ... پاورپوینت کوبیسم و معماران دیکانستراکشن-فولدینگ- پیدایش کیهانی لینک
پرداخت و دانلود پایین مطلب فرمت فایل: powerpoint (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد. ... دانلود پاورپوینت ساختار شکنی یا دکانستراکشن و معماری پرش کیهانی (
غیرخطی)، در قالب ppt و در 32 اسلاید، قابل ویرایش. پاورپوینت ساختار ...

پاورپوینت معماری پرش کیهانی (کاسموجنیک) |3454| آمارانتوس

14 دسامبر 2017 ... پاورپوینت معماری پرش کیهانی (کاسموجنیک) (3454):مقاله معماری پرش کیهانی
معماری پرش کیهانی معماری پرش کیهانی چیست تحقیق معماری پرش کیهانی معماری ...
دانلود پاورپوینت در مورد معماری پرش کیهانی (کاسموجنیک)، در قالب ppt و در 27
اسلاید، قابل ویرایش، شامل 1- فلسفه روند تغییر سبک دیکانستراکشن و ...

دانلود مقاله معماری بررسی معماری دیکانستراکشن,فولدینگ,پیدایش ...

16 دسامبر 2017 ... لطفا برای دانلود فایل دانلود مقاله معماری بررسی معماری دیکانستراکشن,فولدینگ,
پیدایش کیهانی غیرخطی و پرش کیهانی از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور
پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید
و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید. دانلود مقاله ...

پاورپوینت معماری دیکانستراکشن | بیست دانلود

1 (ﺑﺮرﺳﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﺎم ﻓﻠﺴﻔﯽ دﯾﮑﺎﻧﺴﺘﺮاﮐﺸﻦ) ﻓﺼﻞ اول. ﻣﻌﻤﺎری دﯾﮑﺎﻧﺴﺘﺮاﮐﺸﻦ... 7 ﻓﺼﻞ دوم ﻣﻌﻤﺎری
ﻓﻮﻟﺪﯾﻨﮓ... 25 ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﻣﻌﻤﺎری. ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮐﯿﻬﺎﻧﯽﻏﯿﺮﺧﻄﯽ... 41 3-1 ﻧﻈﺮﯾﻪ آﺷﻔﺘﮕﯽ... 45 3-2 ﻫﻨﺪﺳﻪ
ﻧﺎاﻗﻠﯿﺪس،. ﻓﺮاﮐﺘﺎل... 47 3-3 ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ... 49 3-4 ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺮش ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ... -51 3. 4-1 ﺿﻮاﺑﻂ
ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺮش ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ... 55 ﻓﺼﻞ... ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﮐﺎﻣﻞ دﯾﮑﺎﻧﺴﺘﺮاﮐﺸﻦ. دﺳﺘﻪ: ﻣﻌﻤﺎری ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: ppt ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ:
2424 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ...

بایگانی‌ها نقاشی - پروژه 3

9 سپتامبر 2017 ... آخرین مطالب. دانلود مقاله معماری گذري و نظري بر سقا‌خانه‌ · پاورپوینت در مورد
Dermatophytosis · دانلود مقاله معماری بررسی معماری دیکانستراکشن,فولدینگ,
پیدایش کیهانی غیرخطی و پرش کیهانی · بررسی دفاع مشروع در حقوق جزای ایران ·
جزوه فصل سه زیست دهم بهترین جزوه ...

معماری معاصر غرب - گروه معماران و عکاسان جوان گروس

تا کنون در ایران هیچ ساختمانی به سبک فولدینگ ساخته نشده است. راسته های مجاور هم
در بازارهای سنتی ما، نزدیک ترین شکل کالبدی با مفهوم فولدینگ است. فصل یازدهم:
معماری پیدایش کیهانیغیر خطی. معماران سبک دیکانستراکشن که در اوایل دهه نود
میلادی به سمت مکتب فولدینگ گرایش پیدا کردند، بر این نظریه نیز خود را پایبند ...

دانلود مقاله معماری بررسی معماری دیکانستراکشن,فولدینگ,پیدایش ...

16 دسامبر 2017 ... لطفا برای دانلود فایل دانلود مقاله معماری بررسی معماری دیکانستراکشن,فولدینگ,
پیدایش کیهانی غیرخطی و پرش کیهانی از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور
پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید
و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید. دانلود مقاله ...

پاورپوینت سبک معماری دیکانستراکشن و فولدینگ | مقالات VIP

16 آگوست 2017 ... دانلود پاورپوینت با موضوع سبک معماری دیکانستراکشن و فولدینگ، در قالب ppt و
در 90 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: تاریخچه و فلسفه سبک دیکانستراکشن تاریخچه و
.

پاورپوینت معماری پرش کیهانی - دانلود رایگان با لینک مستقیم - رز ...

23 نوامبر 2015 ... دانلود پروژه پاورپوینت معماری پرش کیهانی - دکـتــــر پــــلان www.dr-plan.com/
post/. ... دانلود پاورپوینت پرش کیهانی. 54 اسلاید جامع. نحو پیدایش. معماران سبك
ديكانستراكشن كه در اوايل دهه نود ميلادي به سمت مكتب فولدينگ گرايش پيدا كرد ند
براين . ... دانلود مقاله معماری پرش کیهانی (غیر خطی) - وحید قبادیان - .

ﭘﺮش ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ ﻣﻌﻤﺎري ﭘﯿﺪاﯾﺶ در ﺟﻨﮑﺰ ﭼﺎرﻟﺰ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻧﻈﺮ

ﺑﺮرﺳﯽ. ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ. ﭼﺎرﻟﺰ. ﺟﻨﮑﺰ. در. ﭘﯿﺪاﯾﺶ. ﻣﻌﻤﺎري. ﭘﺮش ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ. ﺣﺎﻣﺪ ﭘﺎز. و. ﮐﯽ. 1. ،*. ﺷﮑﯿﺒﺎ
زارﻋﯽ. 2. -1. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻌﻤﺎري ،. داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﯽ وﻣﻬﻨﺪﺳﯽ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺑﺎﺑﻞ ... ﺑﺮ اﺳﺎس.
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﻤﯽ درﻣﻮرد ﺳﯿﺮ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﮐﯿﻬﺎن و ﺗ. ﺼ. ﻮر ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ آن، ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم. « ﻣﻌﻤﺎري ﭘﺮش ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ.
» ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮد. ﺟﻨﮑﺰ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﮑﻮﯾﻦ ﮐﯿﻬﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارد ﮐﻪ.

معماری پیدایش کیهانیغیر خطی - ایران شهرساز

17 ا کتبر 2011 ... چارلز جنکز در سال 1995 براساس یافته های جدید علمی در مورد سیر تکوین کیهان و
تطور غیر خطی آن ،کتابی به نام معماری پرش کیهانی منتشر کرد. ... اکثر معماران دهه
هشتاد سبک دیکانستراکشن که به سمت سبک فولدینگ گرایش پیدا کرده بودند، از
اواسط دهه نود میلادی ،مبانی نظری معماری خود را بر اساس مباحث جدید علمی ...

دانلود مقاله انسان ، طبیعت ، معماری - مگ ایران

حال ما در این مجموعه نوشتار سعی بر آن داریم که به بررسی سبکهایی و گرایشات
فکری که در صده اخیربر هنر دنیا و معماری به عنوان یکی از هنرهای کاربردی تاثیر .....
سبک‌های معماری. معماری ارگانیک معماری مدرن و‌های تک معماری پست مدرن معماری
دیکانستراکشن معماری فولدینگ معماری پیدایش کیهانی و … معماری ارگانیک منبع
الهام: طبیعت

195250: پاورپوینت کوبیسم و معماران دیکانستراکشن فولدینگ ...

195250 ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﮐﻮﺑﯿﺴﻢ و ﻣﻌﻤﺎران دﯾﮑﺎﻧﺴﺘﺮاﮐﺸﻦ ﻓﻮﻟﺪﯾﻨﮓ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ. ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﮐﻮﺑﯿﺴﻢ و ﻣﻌﻤﺎران
دﯾﮑﺎﻧﺴﺘﺮاﮐﺸﻦ-ﻓﻮﻟﺪﯾﻨﮓ- ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ. ﻟﯿﻨﮏ ﭘﺮداﺧﺖ و داﻧﻠﻮد *ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ*. ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: powerpoint (ﻗﺎﺑﻞ
وﯾﺮاﯾﺶ و آﻣﺎده ﭘﺮﯾﻨﺖ). ﺗﻌﺪاد اﺳﻼﯾﺪ: 23. ﮐﻮﺑﯿﺴﻢ: ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﮐﻪ ﺳﺮان ﺿﺎﺑﻄﻪ ﯾﺎ ﻫﺪف ﻫﻨﺮی ﺧﻮﯾﺶ را در ﮔﻔﺘﻪ
زﯾﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد، ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﻬﻮدات را ﺑﺎ واﺳﻄﻪ. ﺣﺠﻤﻬﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﭼﻮن اﺳﺘﻮاﻧﻪ، ﮐﺮه، ﻣﺨﺮوط ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
در ...

درس و تست منابع عمومی - خلاصه بسیار مفید نکات مهم - جزوه ریاضی و آمار

وکتور کارتونی کودک و جغد و خرگوش از سایت شاتر استوک

پاورپوینت استفاده از ماشین بردار پشتیبان (SVM) برای تشخیص گوینده

دانلود رام رسمی گوشی LG G4 H811 با ورژن V11 با اندروید 6 با لینک مستقیم

جزوه محاسبات عددی پیشرفته دکتر شهرام اعتمادی حقیقی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

دانلود اقدام پژوهي با موضوع: چگونه توانستم رفتارهای نادرست و ناشایست دانش آموز پایه اول ابتدایی ام را اصلاح کنم ؟

پاورپوینت درس 12 کتاب فارسی چهارم ابتدایی (یک اتفاق ساده )

پاورپوینت بدیع

تحقيق و بررسي در مورد آیسی 74LS245

پاورپوینت درس 12 کتاب فارسی چهارم ابتدایی (یک اتفاق ساده )