دانلود فایل


دانلود کتاب رسانه ها و بازنمایی اثر سید محمد مهدی زاده - دانلود فایلدانلود فایل دانلود فایل pdf کتاب رسانه و بازنمایی اثر سید محمد مهدی زاده

دانلود فایل دانلود کتاب رسانه ها و بازنمایی اثر سید محمد مهدی زاده دانلود فایل pdf کتاب رسانه و بازنمایی اثر سید محمد مهدی زاده
فهرست اجمالی کتاب رسانه و بازنمایی
کتاب از ٤ فصل؛ نتیجه، واژگان و اصطلاحات فارسی – انگلیسی و منابع به شرح زیر تشکیل شده است:
١. بازنمایی
زبان و بازنمایی
گفتمان و بازنمایی
ایدئولوژی و بازنمایی
ایدئولوژی، زبان و قدرت
بازنمایی رسانه ای: رسانه، گفتمان و قدرت
٢. گفتمانِ استعماریِ غرب: سیاست بازنماییِ شرق
صورت بندی گفتمانیِ ـ تاریخیِ شرق شناسی
بازنماییِ اسلام و مسلمانان در رسانه ها
٣. گفتمان پدرسالاری: بازنمایی جنسیت
جنسیت و بازنمایی
بازنماییِ زنان در رسانه ها
بازنماییِ زنان در تبلیغات تجاری
هرزه نگاری و بازنماییِ تنِ زنان
٤. گفتمان نژادپرستی: بازنماییِ نژاد
نژاد و بازنمایی
بازنماییِ سیاه پوستان در رسانه ها
ابهامات موجود در بازنماییِ نژاد
معرفی و نقد کتاب رسانه و بازنمایی
نویسنده: زهرا سخی
کتاب "رسانه ها و بازنمایی" در ابتدا مباحث نظری ای در خصوص بازنمایی مطرح می کند و در فصل اول خود مشخصاً به نسبت زبان، گفتمان و ایدئولوژی بازنمایی می پردازد و نهایتاً، در سه فصل بعدی به سه حیطه ی بازنمایی یعنی بازنمایی "مذهب"، بازنمایی "جنسیت" و بازنمایی "نژاد" می پردازد. فرض بنیادین کتاب این است که بازنمایی ها و معناسازی های رسانه ای، امری ذاتی و طبیعی نیست، بلکه بر ساخته ای اجتماعی، فرهنگی، زبانی و گفتمانی است. بازنمایی، مبتنی بر گفتمانی است که مولّد نوع خاصی از دانش و معرفت است و بر آن اساس، مبادرت به تولید معنا می کند. علائم و نشانه های زبانی و رسانه ای که بازنمایی به واسطة آنها صورت می گیرد معصوم و بی طرف نیستند بلکه بر گفتمان و مناسبات و روابط قدرت دلالت می کنند... معرفی و نقد: زهرا سخی

استوارت هال: "ما جهان را از طریق بازنمایی می سازیم و بازسازی می کنیم" (به نقل از مهدی زاده،1387، ص 14).
"رسانه ها و بازنمایی" عنوان کتابی است که به تازگی توسط "دفتر مطالعات و توسعه ی رسانه ها" به قلم "سید محمد مهدی زاده" منتشر شده است که به طور عام به مقوله ی رسانه ها و تأثیر آن و رابطه اش با افکار عمومی می پردازد، چرا که آگاهی و ذهنیت مردم نسبت به جهان به محتوای رسانه ها بستگی دارد و رسانه ها واسطه و میانجی میان آگاهی و ساختارهای اجتماعی شکل دهنده ی معنا هستند.
در فصل اول کتاب با عنوان "بازنمایی"، به مفهوم و کارکردهای خاص این مقوله پرداخته شده است که در اینجا سعی شده است که خلاصه ای از مباحثی کتاب ارائه شود.
بازنمایی از دیدگاه "هال" (Stuart Hall) ،استفاده از زبان برای تولید نکته ای معنادار درباره ی جهان است؛ معنا در ذات وجود ندارد بلکه ساخته می شود و نتیجه و محصول یک رویه ی دلالتی است.
معنا از طریق نشانه باز تولید می شود و معنا حاصل رابطه و تمایز میان نشانه ها ست. نمی توان انکار کرد که پر کاربردترین نشانه برای بازتولید واقعیت، زبان است. این بدان معنا نیست که جهان واقعی خارج از زبان وجود ندارد بلکه فرایند معنا سازی از طریق زبان (دلالت) صورت می گیرد و در نتیجه واقعیتی نیست که خارج از فرایند بازنمایی باشد. زبان منعکس کننده ی واقعیت از پیش موجود نیست بلکه فهم ما از واقعیت روزمره را می سازد و درست است که جهان مستقل از بازنمایی های آن وجود دارد ولی معنادار شدن جهان در گرو بازنمایی آن است.
بازنمایی تحت نظر قدرتی خاص تولید و توزیع می شود و در کنترل قدرتی مسلط قرار دارد که مشروعیت و مقبولیت مفاهیم را تعیین می کند ،این را که چه مفاهیمی مشروعیت می یابند و چه مفاهیمی مقبولیت ندارند. در این میان می توان گفت که بازنمایی با روابط قدرت در آمیخته است که در راستای تداوم و تقویت نابرابری های اجتماعی به تولید معنا می پردازد.
مفهوم سیاست بازنمایی از سوی اندیشمندان فمینیست و پسااستعماری به عنوان آثار مادی قدرت گفتمانی مطرح می شود که انسجام نظام گفتمانی را صرفا از طریق قدرت و سلطه ایجاد می کند و قدرت است که به نظام گفتمانی انسجام و صورت بندی می دهد.
در این مفهوم،بازنمایی اعمال سیاسی ای دانسته می شود که قدرت را باز تولید می کند . یکی از راهبردهای اساسی این مفهوم کلیشه سازی است به این معنی که شخصیت انسان به چند ویژگی منفی و مبالغه آمیز تقلیل داده می شود. کلیشه سازی علاوه بر تقلیل شامل ذاتی کردن، آشنا کردن و تثبیت تفاوت ها و مشخص کردن مرزهای "ما" و "آنها" نیز می شود" (مهدی زاده،1387، ص 19).
کلیشه سازی، تفاوت ها را ذاتی، طبیعی و ثابت فرض می کند و هر چیز که در میان مرز بندی خودش از بهنجار قرار نگیرد به راحتی طرد می کند.
بنابراین قدرت را نباید فقط در بهره برداری اقتصادی و اعمال فشار فیزیکی خلاصه کرد بلکه می توان آن را درون رویه ی بازنمایی معینی نیز درک کرد که این امر شامل اعمال قدرت نمادین از طریق رویه ها ی بازنمایی می شود. کلیشه سازی در این اعمال خشونت نمادین عنصری کلیدی است.
کلیشه سازی در رسانه ها از طریق ارائه ی تصویر غلط از سلطه ی واقعی گروه مورد نظر، نمایش محدود و ثابت و پایدار رفتار گروهی خاص و مشروعیت زدایی گروهی از طریق مقایسه با تصور آرمانی آن صورت می گیرد.
زبان و بازنمایی
نسبت زبان و بازنمایی از آن رو ضروری است که زبان نقشی کلیدی در ساخت کلیشه های فرهنگی، نژادی و جنسیتی در روند تولید معنا و بازنمایی دارد.
زبان رویه ی دلالتی است که معنا را شکل می دهد و می سازد و در قالب زبان است که معنا تولید و توزیع می شود.
"سوسور" زبان شناس ساختگرای سوئیسی، زبان این گنجینه ی معانی و فرهنگ را به دو بخش تقسیم می کند: "زبان" به عنوان مجموعه ی نشانه های مرتبط و تابع مجموعه ای از قواعد و "گفتار" یعنی رابطه و ارتباط کلامی میان افراد انسانی یا کاربرد فردی زبان. اساس زبان شناسی "سوسور" بر مبنای تکنیک دال و مدلول است دال همان کلمه یا لفظ و مدلول همان مفهوم و صورت ذهنی است رابطه ی میان دال و مدلول رابطه ای قرار دادی است و هیچ گونه رابطه ی ذاتی میان آنها برقرار نیست. بر این مبنا که رابطه دال و مدلول مختص فرهنگ و قراردادهای اجتماعی هر جامعه است می توان گفت که معنای ثابتی وجود ندارد و معانی درون تاریخ و فرهنگی ساخته می شوند.
در مورد نحوه ی بازنمایی از طریق زبان سه رهیافت وجود دارد: "بازتابی" "تعمدی" و "برساخت گرا".
در رهیافت بازتابی اینگونه تصور می شود که معنا در جهان وجود دارد و زبان همانند آیینه ای آن را بازتاب می دهد.
رهیافت تعمدی معتقد است مؤلف معنای منحصر به فرد خود را از طریق زبان تحمیل می کند.
دیدگاه برساخت گرا به ماهیت عمومی و اجتماعی زبان تأکید می کند. براساس این دیدگاه، این جهان مادی نیست که حاوی و ناقل معنا است بلکه سیستم زبان است که ما برای ارائه ی مفاهیم خود از آن استفاده می کنیم. رهیافت برساخت گرا، شامل دو رویکرد نشانه شناختی و گفتمانی است.
رویکرد نشانه شناختی به این توجه می کند که بارنمایی و زبان چگونه معنا تولید می کنند و رویکرد گفتمانی به تأثیرات و پیامدهای بازنمایی و سیاست های آن توجه دارد و بر خاص بودن تاریخی یک شکل یا رژیم خاص بازنمایی تأکید می کند. تأکید بر زبان به عنوان یک مسئله ی عام وجود ندارد بلکه بر زبان های خاص یا معانی و نحوه به کارگیری آنها در زمان ها و مکان های خاص تأکید می شود
"فوکو" (Michel Foucault) به روابط قدرت البته نه از خلال روابط معنا بلکه با مطالعه ی زمینه های تاریخی می پردازد و از زبان به گفتمان تغییر جهت می دهد. گفتمان، تولید دانش از طریق زبان است. "فوکو" برخلاف نشانه شناسان، بیشتر به تولید دانش و معنا می پردازد، آن هم نه از طریق زبان بلکه از طریق گفتمان." (مهدی زاده، 1387، ص 25)
"فوکو" اینگونه استدلال می کند که گفتمان محدود به عبارت، متن، کنش و منبع نمی شود. رویه های گفتمانی یکسان، صورت بندی گفتمانی یکسان را به وجود می آورند. اشیاء فیزیکی و رفتارها وجود دارند اما فقط درون گفتمان معنا می شوند و به صورت ابژه های دانش در می آیند. در این رویکرد، دانش به طور تفکیک ناپذیری اسیر روابط قدرت است و دانش را باید از طریق تکنولوژی های معین و استراتژی های کاربردی در موقعیت های ویژه، در بافت تاریخی و رژیم های نهادی به کار بست.
رسانه ها صرفاً آینه هایی برای انعکاس واقعیت نیستند. رسانه ها بر ساخت اجتماعی واقعیت تأثیر می گذارند و آنچه از این دریچه بر می خیزد بازنمایی (ساخت رسانه ای واقعیت) واقعیت است. مبنای این برداشت از چرخش زبان شناختی غرب نشأت می گیرد که "زبان سازنده ی معنا و واقعیت است نه انعکاس واقعیت."
گفتمان و بازنمایی
" فوکو" معتقد است که بازنمایی درون گفتمان صورت می نماید و درون گفتمان معنا دار می شود. در گفتمان، قدرت و دانش به هم پیوند می خورند؛ قدرت شیوه ی فهم را تولید می کند؛ بنابراین نحوه ی شناخت از جهان ثابت نیست. "گفتمان شیوه ی بازنمایی خود و دیگری و روابط آنها است" (همان منبع، 1387: 29).
گفتمان هم در تولید و هم در قرائت متون و هم در زمینه ی معنا بخشیدن به تجربه نقش دارد.
به عقیده ی "فوکو" ،درکی که ما از اشیاء داریم در محدوده ی قید و بندهای گفتمانی شکل می گیرد: ویژگی های گفتمان از طریق تعیین حدود حوزه ای از اشیاء و تعریف یک دیدگاه مشروع برای عامل دانش و تثبیت هنجارهایی برای شرح و بسط مفاهیم و نظریه ها مشخص می شود. از دید "فوکو" تعیین حدود یک حوزه نخستین مرحله ی تأسیس مجموعه ای از رویه های گفتمانی است.
"فوکو" می گوید تنها راه درک واقعیت، از گفتمان و ساختارهای گفتمانی می گذرد. وی به انتزاعی و دلبخواهی بودن صرف این ساختارها و یا اینکه این ساختارها صرفاً اختراع نهادها و گروهها قدرتمند هستند معتقد نیست
بلکه به باور او نیروی به هم پیوسته ای از فشارهای نهادی و فرهنگی همراه با ساختار درونی و ذاتی گفتمان وجود دارد که همیشه از نقشه ها و امیال نهادها و قدرتمندان فراتر می رود.
ایدئولوژی و بازنمایی
معرفت ایدئولوژیک نتیجه ی عملکردهایی است که در تولید معنا درگیر هستند. معنا، انعکاس شفاف جهان و زبان نیست؛ بلکه از تفاوت های میان سوژه ها و مقوله های نظام مرجع، نشأت می گیرد که جهان را طبقه بندی می کند و امکان می دهد از این طریق با اندیشه ی اجتماعی عقل سلیم عجین شود.
ایدئولوژی و گفتمان در پیشبرد فهم ما در مورد نقش رسانه ها در بازتولید روابط قدرت نابرابر نقش مکمل را ایفا می کنند.
"آلتوسر" (Louis Althusser) معتقد است که ایدئولوژی نه چیزی کاذب بلکه چارچوبی مفهومی است که از طریق آن می توان به تفسیر دست زد.
نظام های بازنمایی ماهیتاً مبتنی بر ساختارهای ناخودآگاه هستند که ایدئولوژی، جزئی از این ناخودآگاه افراد است و درونی شده است؛ بنابراین ایدئولوژی نحوه ی بازنمایی روابط انسان ها با شرایط هستی واقعی در سطح مفاهیم، معانی و تصورات است.
ایدئولوژی دارای کار ویژه ی سوژه سازی است و سوژه محصول فرهنگ است.
ویژگی بیانگر ایدئولوژی از دیدگاه "تامپسون" (Kristin Thompson) روابط مستمر و مستقر سلطه است و مطالعه ی ایدئولوژی، مطالعه ی روشهایی که طی آنها معنا به خدمت استقرار و استمرار روابط سلطه در می آید. (مهدی زاده، 1387، ص 37).
"استقرار که فعالانه روابط سلطه را تولید و نهادینه کند و استمرار به حفظ و بازتولید روابط سلطه فرایند جاری تولید و دریافت صور نمادین می پردازد" ( همان منبع ، 1387، ص 38).
هر زبانی بخشی از ارتباطات اجتماعی است و اینکه وقتی با دیگران مراوده برقرار می کنیم در واقع روابط اجتماعی را بازتولید می کنیم
"صدا زدن، روندی است که از طریق آن، زبان، موقعیت اجتماعی را برای مخاطب تشخیص می دهد و بر می سازد. استیضاح، روند گسترده تری است که به موجب آن، زبان، روابط اجتماعی را برای هر دو گروه در عملی ارتباطی بر می سازد و سپس آنها را در نقشه ای وسیع تر از روابط اجتماعی به طور کلی جای می دهد" (همان منبع ، 1387، ص 37).
تامپسون پنج شیوه یا روال کلی را که ایدئولوژی از طریق آنها عمل می کند چنین برمی شمارد: مشروعیت، ریا، وحدت، چند پارگی، شیء وارگی.
وی معنا در چارچوب ایدئولوژی را در خدمت روابط قدرت و سلطه می داند.
همچنین "ون دایک "ایدئولوژی را چارچوب های بنیادی و مشخص اجتماعی با ساختارهای داخلی مشخص و کارکردهای شناختی و اجتماعی به خصوص تعریف می کند" (مهدی زاده، 1387، ص 39).
نظریه ی ایدئولوژی بر نقشی که رسانه های جمعی و زبان در بر ساختن دائمی سوژه باز می کنند تأکید می کند یعنی بازتولید دائمی ایدئولوژی در مردم. نظام زبان با ساخت دهی چارچوب ایدئولوژیکی به ذهنیت و شخصیت افراد کمک می کند.
"ون دایک" (T. Van Dijk) معتقد است که عمده ی بار معنایی ایدئولوژی در زبان از طریق شناخت اجتماعی یعنی باورها و ارزشهای مشترک اجتماعی شکل می گیرد و عناصر تشکیل دهنده ی نظریه ی ایدئولوژی "ون دایک" شامل "کارکردهای اجتماعِِِِِی"، "ساختارهای شناختی" و "بیان و بازتولید گفتمانی" می شود" (همان منبع ، 1387، ص 39).
جامعه، گفتمان (متن) و شناخت اجتماعی چارچوب تحلیل انتقادی گفتمان است. ایدئولوژی ها نظام هایی متشکل از اصول سازمان دهنده ی شناخت اجتماعی هستند که بازتولید اجتماعی گروه را از طریق اذهان اعضا کنترل می کنند. ایدئولوژی ها در مقام اشکال بنیادی شناخت اجتماعی، دارای کارکردهای شناختی نیز هستند. آنها به سازماندهی، نظارت و کنترل نگرشهای گروهی خاص می پردازند. ایدئولوژی ها قرینه ی شناختی قدرت هستند."ون دایک" تأکید می کند اعتبار ایدئولوژی صدق آن نیست بلکه کارآیی اجتماعی آن است.
ایدئولوژی، زبان و قدرت
ما چیزی هستیم که گفته می شویم. هستی ما، هویت و ذهنیت ما از طریق گفتمان و زبان شکل می گیرد.
"فرکلاف" بر این عقیده است که زبان زمینه ساز تسلط و استثمار گروهی بر گروه دیگر است. کاربرد زبان در لابلای روابط و فرایندهای اجتماعی محصور است. زبان صورت مادی ایدئولوژی و آغشته به آن است. "فرکلاف" همانگونه که اجتماعی بودن گفتمان و زبان را باور دارد به زبانی بودن پدیده های اجتماعی هم معتقد است.
زبان شناسی انتقادی نه تنها به شرح پیام های ایدئولوژیک در درون متن می پردازد؛ بلکه ساختارها و اهداف اجتماعی که زبان را آکنده از معانی اجتماعی کرده است نیز نقد می کند.
دو بعد رابطه ی قدرت و زبان از دید "فرکلاف" (Norman Fairclough) شامل "قدرت در زبان" و "قدرت پشت زبان" می شود که دو جزء در هم تنیده اند. زبان فضای تحقق رابطه ی قدرت است و قدرت پشت زبان، کردارها، فضای کالبدی سیاست ها و اطوار افراد صاحب قدرت است.
بازتولید روابط و مناسبات قدرت از طریق نهادهایی که واسطه ی میان ساختارهای کلان اجتماعی و آگاهی های فردی هستند و نقش آموزشی، اطلاع رسانی، توزیع شناخت و معرفت و جامعه پذیری را ایفا می کنند صورت می گیرد که از گسترده ترین آنها رسانه ها هستند.
بازنمایی رسانه ای : رسانه، گفتمان و قدرت
رسانه، سازنده ی محیط نمادینی است که تأثیر عمده ی آنها، شکل گیری تصویر ذهنی مخاطبان از دنیای اطراف است. نظریه ی "کاشت" تاثیر عمده رسانه را فرهنگ پذیری می داند نه ترغیب.
"مک کوایل" با اشاره به نظریه ی "کاشت" می گوید اهمیت رسانه در تشکیل توده ها نیست بلکه در خلق راههای مشترک انتخاب و نگریستن به رویدادها است که روایت های یکسان و مورد وفاق از واقعیت را ارائه می کند و مخاطبان را فرهنگ پذیر می کند.
"جهانی که رسانه ها ترسیم می کنند یک مجموعه سازمان یافته ی فرهنگی از مقوله یا مفاهیم کلی است . در فرایند مقوله سازی پدیده ها و کلیشه های ذهنی ،اجتماع مطرح است نه تجربه و درک مستقیم ما از پدیده. بر این اساس می توان گفت که مقوله سازی مبنای گفتمانی رویه های تبعیض آمیز است" (مهدی زاده، 1387، ص 51).
رسانه ها به بازنمایی امور پنهان و نهفته یا باورها و ایدئولوژی ها و گفتمانها می پردازند. "فوکو" هر نوع گفتمانی را به گونه ای ژرف گرفتار ساختار اجتماعی برآمده از قدرت می داند. "فوکو" معتقد است این که کدام گفتمان واقعی و علمی و کدام ایدئولوژیکی و غلط است، معمایی حل نشدنی است به این دلیل که هر گزاره ای هر قدر هم واقعی و علمی، یک بعد ایدئولوژیکی نیز دارد. دانش گذشته همیشه شکلی از قدرت است، موضوع به کارگیری و کارآمدی یا مؤثربودن قدرت به مراتب با اهمیت تر از موضوع حقیقت است. دانشی که با قدرت مرتبط است نه تنها اقتدار وابسته حقیقت را به خود نسبت می دهد بلکه قدرت آن را دارد که خودش را به عنوان حقیقت معرفی کند.
قدرت، سرکوبگرانه نیست؛ بلکه مولد نیز هست . قدرت، سلبی نیست بلکه ماهیت مولد دارد. واقعیت را می سازد و قلمروهایی از ابژه ها و آیین های حقیقت را به وجود می آورد. قدرت در گردش و در جریان است. جریان یا گردش قدرت خصوصاً در بافت بازنمایی اهمیت دارد. و این قدرت است ، که به مسائل و امور حقیقت می بخشد نه حقایق درباره ی واقعیت.
در نگاه "فوکو" رسانه ها، دستگاه هایی هستند که قدرت از طریق آنها اعمال می شود و در خصوص نسبت رسانه و قدرت می توان سه گونه مفهوم سازی کرد:
1- قدرت ناشی از دسترسی به منابع و امکانات رسانه ای
2- قدرت ناشی از دسترسی به خود رسانه (سازمان)
3- قدرت گفتمانی
که این مفهوم متأثر از آراء "فوکو" درباره ی گفتمان است که درون گفتمان عامه می توان چهار صورت بندی در خصوص نسبت رسانه و دنیای واقعی ارائه کرد که عبارت است از:
1- رسانه های واقعیت را بازتاب می دهند
2- رسانه ها واقعیت را بازنمایی می کنند
3- رسانه ها به طور گفتمانی عمل می کنند
4- رسانه ها وانموده ها یا شبیه سازی هایی عرضه می کنند (مهدی زاده،1387، ص 55)
همه ی گزاره های فوق به جز اولی به وسیله ی منتقدین حمایت می شوند چرا که رسانه ها نمی توانند بازتاب ساده ای از جهان واقعی عرضه کنند.
گفتمان استعماری غرب: سیاست بازنمایی شرق
"هال" غرب را محصول فرایندهای تاریخی خاص می داند که در جای خاصی و در شرایط تاریخی غیر قابل تکراری پدید آمده است. منحصر به فرد بودن غرب محصول ارتباط اروپا و مقایسه ی خود با جوامع غیر غربی بود که در بوم شناسی، تاریخ، الگوهای توسعه و فرهنگ با الگوی اروپایی تفاوت بسیاری داشتند.
وی معتقد است که غرب بدون "دیگری" قادر نخواهد بود که خود را به منزله ی اوج تاریخ بشر بشناسد و بنمایاند. تصویر "دیگری" که به حاشیه ی جهان مفهومی رانده شده بود و به منزله ی ضد مطلق و نفی هر چیزی که غرب مظهر آن شناخته می شد به شمار می رفت ،بار دیگر ساخته شده بود. "دیگری" سویه ی تاریک بود :فراموش شده، سرکوب و نفی شده و تصویر معکوس روشنگری و مدرنیته. (هال، به نقل از مهدی زاده، 1387، ص 70)
با رجوع به رویکرد روانکاوان در مورد کودک که هویت خود را با تشخیص جدایی خودش از دیگران (اساسا مادرش)، می توان گفت که فرهنگ های ملی نیز وقتی احساس قوی هویت می کنند که خودشان را در مقایسه با فرهنگ های دیگر قرار می دهند؛ لذا دیگران در شکل دادن به اندیشه ی غرب و یک معنای غربی از هویت، نقش اساسی ایفا کرده اند.
عباراتی مانند "غرب و دیگران" محصول ساختارهای تاریخی و زبانی هستند که معنای آنها در طول زمان تغییر می کند.
گفتمان "غرب و دیگران" به عنوان یک نظام بازنمایی جهان را به صورت یک دو گانگی ساده ی "غرب/دیگران" نشان می دهد که این دیگر بودگی کشف نشده است بلکه تولید شده است. بعضی استراتژی های گفتمانی "غرب/دیگران" شامل آرمانی کردن، فرافکنی خیال پردازی های مربوط به اشتیاق و انحطاط، ناتوانی در به رسمیت شناختن و محترم شمردن تفاوت، گرایش به تحمیل کردن مقوله ها و هنجارهای اروپایی و گرایش به دیدن تفاوت از رهگذر شیوه های درک و بازنمایی غرب می شود. لازم به ذکر است که اساس همه ی این استراتژی ها کلیشه سازی است که از توصیفی یک سویه از جمع شدن تفاوت های پیچیده در تصویری یک بعدی حاصل می شود. "پیتر هولم" از دوانگاری کلیشه ای سخن می گوید که از یک سو به تصویر ساده از چند ویژگی به عنوان مظهر فرد و از سوی دیگر به انشقاق و دو انگاری می پردازد که در آن رکن اصلی گفتمان "غرب" و "دیگری" انشقاق دائمی آن است.
منطق بازنمایی های استعماری از دیدگاه "نگری" و "هارت" (1384) بر مبنای شالوده و دیگر بودگی است که به صورت امری مطلق، که شامل دو لحظه ی دیالکتیکی به هم پیوسته است: در لحظه ی نخست، تفاوت تا آخرین نهایت خود مطرح می شود و به علت همین تفاوت و نفی مطلق، در لحظه ی دوم مبنای خود پایه ریزی می شود. توحش و لجام گسیختگی "دیگری" ؛ مدنیت و ممتاز بودن "خود" اروپایی را امکان پذیر می کند. در این جا غرب تنها از طریق نفی "دیگری"، "خود" واقعی خویش را می سازد
خشونت اروپایی اینگونه توجیه می شود که قدرت "خود" را بازسازی و تولید کند؛ آنچه که "رابرتز" از آن به عنوان جهان بینی اروپا محوری یاد می کند، یادآور همان خود بزرگ بینی و برتری اروپا بر دیگران است. از دیدگاه "سعید" شرق شناسی باید به عنوان گفتمانی استعماری که از سوی غرب تولید شده است مورد مطالعه قرار بگیرد.
"سعید" چهار عقیده را که در بازنمایی شرق به آن نسبت داده می شود اینگونه توضیح می دهد که در ابتدا تفاوت مطلق شرق و غرب در انگاره های دوگانه ی توسعه نیافته و مدرن و فرودست و فرادست بازنمایی می شود و دیگر آن که انتزاعات بر عینیات از وضعیت شرق مدرن ارجحیت دارد و شرق ناتوان از تعریف خود است و در آخر با شرق باید کاملاً محتاط عمل شود و آن را کنترل کرد.
عقیده ی "سعید" درباره شرق، مابین قدرت/دانش "فوکو" و هژمونی "گرامشی" است. شرق "سعید"، مانند مجانین "فوکو" که همه دیگری ای هستند که با چیزهای حقیقی و بهنجار متفاوتند و در میان گفتمان و ساختار اجتماعی بازتولید می شوند. از سوی دیگر، عقب ماندگی شرق "سعید" در میان برتری اروپا و غرب تثبیت می شود و هژمونی ایده های اروپایی را شکل می دهد.
اسلام عنصر اساسی گفتمان شرق شناسی از دیدگاه "سعید" را تشکیل می دهد.
اسلام بعد از فرو ریختن دیوار برلین برای غرب و اروپا جانشین کمونیست شده است و دیگری کمونیست جای خود را به اسلام داده است و مسلمانان از دید آنها به عنوان شیوخ انقلابی و آتشین و بنیادگرا معرفی شده اند. آیین های عبادی مسلمانان به عنوان اعمالی اجباری و بدون هیچ نیت و رغبتی به تصویر کشیده می شوند.
بازنمایی هایی که از تصویر اسلام در رسانه ها صورت می گیرد،الگوهای ذهنی افراد را شکل می دهد این بازنمایی ها در ارائه ی کلیشه های خاصی خلاصه می شوند که از مسلمانان و شرایط آنان و اسلام ارائه می شود تا آنها را عقب مانده و قرون وسطایی نشان دهند. از کلیشه هایی که به وفور در تصویر رسانه ای اسلام داده می شود بنیادگرایی و رادیکالیسم، خشونت و تروریسم، حرص و شهوت است. در توضیح باید افزود که تصویری که از اسلام داده می شود با رادیکال گرایی و بنیادگرایی که مخالف اصول دموکراسی و آزادی همراه و مترادف است و همواره از مسلمانان تصویرافرادی متعصب و خشن بازتولید می شود و مفهوم جهاد به توحشی غیر انسانی و گاه میل به دیگر کشی تنزل داده می شود. افراد مسلمان، افرادی همیشه مسلح در نظر گرفته می شوند که قابل اعتماد نیستند و در رسانه ها زنان شرقی به عنوان ابژه های جنسی وسوسه انگیز و مردان عرب به عنوان مردان طماع و همیشه حریص به زنان سفید پوست تعریف می شوند.
حجاب و وضعیت زن مسلمان یکی از جنجالی ترین بحث های رسانه ای در مقابل شرق و مسلمانان است. رسانه های غربی حجاب و فلسفه ی آن را به راحتی نادیده می گیرند و آن را به امری برای ساکت سازی و محدود کردن زنان از فعالیت های اجتماعی تنزل داده می دهند.
اینگونه بازنمایی های رسانه ها از طریق کلیشه های شرق شناسانه از مسلمانان به سویی می رود که غرب در تقابل با اسلام آن را "دیگری" مقابل "خود" در نظر بگیرد: نوعی تهدید و شاید بتوان گفت زنگ خطری که آوای آن همیشه در گوشها زده می شود.
گفتمان پدر سالاری: بازنمایی جنسیت
گفتمان پدرسالاری برخاسته از قرار دادهای زبانی است که از شرایط برداشتی مرد سالارانه ارائه می دهند و در واقع یکی از کلیدی ترین مفاهیم نظریه ی فمینیست است که در آن تمایز های جنسی به صورت مشخصی بارز می شود:
گفتمانی که جنس مرد را حاکم بر زن می داند و از این رو به زنان به عنوان "دیگری" و ابژه ای جنسی می نگرد.
گفتمان مرد سالارانه بر پایه ی فرهنگ و اجتماعی مرد سالار تولید و بازتولید می شود. نوعی دانش و قدرت مرد سالار در این گفتمان تولید می شود که مبتنی بر تبعیض جنسیتی است و نگاه از بالا به پایین مرد به زن در این گفتمان دیده می شود.
برخلاف جنس که امری فطری و غیر قابل تغییر و دائمی و قطعی و همیشگی است؛ جنسیت بر ساخته از شرایط اجتماعی و سیاسی و فرهنگی جامعه است و از جامعه ای تا جامعه ی دیگر متفاوت است و از دوره ای تا دوره ی دیگر نیز تغییر می کند. یکی از راههایی که از دریچه ی آن این گفتمان معطوف به جنسیت در طول زمان بازتولید می شود، رسانه ها هستند. رسانه ها با نشان دادن الگوهای اصلی زنانه و مردانه راه را برای تولید این گفتمان هموار می کند.
"آندره میشل" در کتاب خود در پیکار با تبعیض جنسی، با بررسی پژوهش هایی که در سطوح بین المللی و "یونسکو" صورت گرفته است، نمونه هایی از کلیشه های مشترک در سطح دنیا درباره ی زنان و مردان را ارائه می کند. از نظر "میشل" کلیشه های جنسیتی را در چهار دسته ی کلی می توان جای داد :
1. نقش های مختلف در درون خانواده. مادر نقش خدمت رسان خانوادگی و وابسته به همسر را بر عهده دارد و پدر نقش نان آور و تکیه گاه را.
2. خصوصیات شخصیتی. پسران و مردان خلاق، تصمیم گیر و فعال هستند اما دختران وابسته و منفعل.
3. نقش های اجتماعی و سیاسی. زنان اگر هم در سطوح اجتماعی فعال باشند در سطوح کوچک و محلی فعالند اما مردان دارای مسئولیت و یا رهبری سیاسی هستند.
4. نقش حرفه ای. مشاغل به دو بخش زنانه و مردانه تقسیم شده اند :زنان منشی یا پرستارند و مردان کارفرما یا پزشک." (میشل به نقل از مهدی زاده، 1387، ص 135-136)
در بازنمایی زنان در تبلیغات تجاری به خوبی می توان گفتمان مردسالاری و نادیده گرفتن شخصیت زن را دید. زن در این آگهی ها فناسازی می شود و شخصیت وی با شیء مورد تبلیغ برابر در نظر گرفته می شود. تقسیم کار در این گونه آگهی ها به خوبی دیده می شود که نقش زن در جامعه به خانه داری و مسائل مربوط به او در تمیزی و شست و شو خلاصه می شود و در این میان دختران نیز به الگوبرداری از مادر در کنار وی ظاهر می شوند.
یکی دیگر از کلیشه های تصویری که از زنان در رسانه های دیداری بسیار دیده می شود بازنمایی زنان به عنوان ابژه های جنسی است که به آن هرزه نگاری نیز گفته می شود.زنان تا حد ابژه های جنسی برای ارضای تمایلات مردان و نگاه خیره و لذت آنان به تصویر کشیده می شوند.
گفتمان نژاد پرستی
در گفتمان نژاد پرستی آنچه اهمیت پیدا می کند روابط میان افراد است که به واسطه ی فرهنگ و بافت سیاسی و اجتماعی تعیین می شود. در این گفتمان بعضی ویژگی های زیست شناسانه به عنوان کلیشه های یک عده از افراد در نظر گرفته می شود و با ذاتی جلوه دادن تفاوت های غیرقابل تغییر، پیامد های منفی ای برای این قشر ایجاد می کنند.
البته لازم به ذکر است که این ویژگی های زیستی به شرایط فرهنگی و سیاسی و اجتماعی تسری داده می شود و به صورت گفتمان غالب درون جامعه در می آید که مدام و از طریق رویه های گوناگون از جمله از طریق رسانه ها خود را بازتولید می کند.
یکی از رایج ترین گفتمان های نژادی گفتمان نژاد سیاه و سفید در غرب است که از طریق بازنمایی درونی می شود.
تصاویر سیاهان در رسانه ها تصویری است خشن و آکنده از مشکل و بزه.
سیاهان به عنوان ابزار کار در نظر گرفته شده اند و بر جسم آنها همواره به مثابه نیروی کار تأکید شده است و مشارکت آنها اغلب در کارهای عقلانی و مهم کمرنگ جلوه داده می شود. حتی حضور موفق آنها در رشته های ورزشی عاملی است بر تأکید بر این موضوع که سیاهان در ورزش موفق تر از کارهای مهم عقلانی هستند.
تصویر سیاهان در رسانه ها به ولگردان خیابانگرد و جیب برها و آدمهای بزهکاری ختم می شود که از آنها هیچ گریزی نیست. در سایه ی این تصاویر و ایماژ ها است که این سیاه بودگی به "دیگر بودگی" تبدیل می شود که در میان موجی از پیام های رسانه ای مدام باز تولید می شود. نمی توان نادیده گرفت که در حال حاضر تصاویر کلیشه ای که از سیاهان در "بریتانیا" و "ایالات متحده ی آمریکا" ارائه می شود دیگر مانند گذشته نیست. این جوامع (در حال حاضر به عنوان جوامعی چند فرهنگی) در حال کمرنگ کردن تبعیض ها ی حاصل از تفاوت های نژادی هستند که باعث ارتقا و تخریب شخصیت نژادی خاص می شود.
همانطور که اشاره شد، کتاب مورد نظر در ابتدا به تعریف بازنمایی پرداخته است ولی سؤالی که پیش می آید از این منظر است که "بازنمایی در این کتاب براساس کدام یک از نحله های پوزیتویستی، تفسیری و یا انتقادی مورد نظر است؟" با توجه به اینکه در این کتاب به نحله های فکری متفاوتی اشاره شده است و به آرای صاحب نظران مختلفی مانند "استوارت هال"، "میشل فوکو"، "آلتوسر"، "جان تامپسون"،" تئو وندایک"، "نورمن فرکلاف"، "اُمبرتو اکو" ( Umberto Eco)، "آنتونیو گرامشی" (A. Gramsci)، "رولان بارت" (Roland Barthes)، "پیر لویی" و "بوردیو" (Pierre Bourdieu) اشاره شده است و تنها بر پایه ی اشتراک این افراد از پرداختن به مفهوم بازنمایی به نظرات این افراد رجوع شده است در صورتی که این افراد هر کدام از نحله ی فکری گوناگون به مفهوم بازنمایی پرداخته اند که در این اثر به روش پرداختن به مفهوم بازنمایی تا حدودی بی توجهی شده است. از سوی دیگر بعضی ایرادهای مفهومی در این میان دیده می شود که بازنمایی به طور جامع تعریف نمی شود، به این صورت که معنای بازنمایی در این اثر تحدید می شود به این صورت که بازنمایی به معنای کنشی عمدی که از سوی گفتمان و ایدئولوژی خاص در نظر گرفته می شود اما بازنمایی لزوما از سوی گفتمان و ایدئولوژی خاصی صورت نمی گیرد.
در ادامه ی کتاب با توجه به عمدی بودن بازنمایی به راهبردهای بازنمایی اشاره می شود و یکی از انواع آن کلیشه سازی ذکر می شود که با توجه به حساسیت بحث، خواننده احساس می کند که چرا به دیگر انواع راهبردهای بازنمایی حتی اشاره هم نمی شود.
در مبحث زبان و بازنمایی هم ،زبان تعریف نمی شود.برای خواننده روشن نمی شود که منظور از زبان چیست. "آیا کلام است یا نظام زبانی تصویر نیز در این مقوله جایی دارد؟"
از ایرادات مفهومی کتاب در میان بحث ایدئولوژی و بازنمایی دیده می شود که علی رغم اشاره به تفاوت تعاریف مکاتب مختلف از ایدئولوژی برای خواننده مبهم می ماند که بازنمایی در میان کدام یک از معانی ایدئولوژی مورد بحث قرار گرفته است.
از مواردی که ممکن است خواننده این اثر را با سؤال مواجه کند نسبت میان رسانه ها و قدرت است.سه نوع قدرت در کتاب دسته بندی شده است : "قدرت ناشی از دسترسی به امکانات و ذخائر، قدرت ناشی از دسترسی به خود رسانه ها و قدرت گفتمانی. وجه ممیزی و ملاک تقسیم بندی این موارد به صورت مشخص از هم تفکیک نشده است و نوع تعریف نیز مرز مشخصی در میان موارد را برای خواننده ایجاد نمی کند. بطور مثال،نویسنده در تعریف قدرت ناشی از دسترسی به منابع و امکانات رسانه ای ذکر کرده است که: "قدرت حاصل از دسترسی آنها به ذخائر و امکانات است" که تفاوت این تعریف با مورد بعد که به این صورت آورده شده است: "قدرت ناشی از دسترسی به خود رسانه ها است"، مشخص نیست


رسانه


بازنمایی


سید محمد مهدی زاده


گفتمان


زبان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


كتاب رسانه ها و بازنمايي - بانک اطلاعات نشريات کشور

2 فوریه 2015 ... رسانه ها بر شناخت و درك عموم از جهان تاثير مي گذارند. ... كتاب «رسانه ها و بازنمايي» را
دكتر سيد محمد مهدي زاده، عضو هيات علمي گروه علوم ارتباطات ...

تصاویر روز رسانه ها | جستجو

عبارت تصاویر روز رسانه ها در بین اطلاعات جستجو شده و نتایج با ذکر منبع نمایش
داده شده است. با توجه به جمع ... دانلود کتاب رسانه ها و بازنمایی اثر سید محمد مهدی زاده.

كتاب رسانه ها و بازنمايي - بانک اطلاعات نشريات کشور

2 فوریه 2015 ... رسانه ها بر شناخت و درك عموم از جهان تاثير مي گذارند. ... كتاب «رسانه ها و بازنمايي» را
دكتر سيد محمد مهدي زاده، عضو هيات علمي گروه علوم ارتباطات ...

بلوچ ارتباط - كتاب رسانه‌ها و بازنمايي نوشته دكتر سيد محمد مهدي زاده ...

بلوچ ارتباط - كتاب رسانه‌ها و بازنمايي نوشته دكتر سيد محمد مهدي زاده منتشر شد. ...
اين اثر در باره محتواي كتاب و مفهوم بازنمايي توضيحاتي ارايه داده است: رسانه‌ها بر ...

دانلود متن کامل کتابها - دانشگاه شهید بهشتی

25 ا کتبر 2016 ... عنوان کتاب: دیدگاه ها و روش هاي نوین و کاربردي در آموزش و یادگیري نویسنده: دکتر
محمد احسان تقی زاده ... ظهور فناوري هاي جدید نظیر چند رسانه ها، اینترنت، اینترانت،
اکسترانت، انتشار ماهواره ... مدیریت سرمایه‌های فكری؛ مدیریت دانش و سرمایه‌های فكری؛
و بررسی اثر سرمایه‌های ... نویسنده: حجت الاسلام سيد صمصام الدين قوامي

نتایج جستجو برای “دانلود کتاب رسانه ها و بازنمایی اثر سید” – 0f0.in

17 آگوست 2016 ... دانلود کتاب رسانه ها و بازنمایی اثر سید محمد مهدی زاده دانلود فایل pdf کتاب رسانه و
بازنمایی اثر سید محمد مهدی زاده فهرست اجمالی کتاب رسانه و ...

خلاصه كتاب نظریه های رسانه ، نویسنده : سید محمد مهدی زاده طالشی ...

خلاصه کتاب نظریه های رسانه ، نویسنده : سید محمد مهدی زاده طالشی ... بر بنیان خصلت
ها و ویژگی های ارتباطی و رسانه ای صورت می گیرد. ... اولویت این اثر ç پرداختن به
نظریه‌های ارتباطات جمعی و رسانه بوده است و نظریه‌های ارتباطات و ..... بر ارزش های
اجتماعی و فرهنگی {تبعیض آمیز}‌و نوعی نظام بازنمایی در چارچوب گفتمان پدرسالاری
است.

دانلود متن کامل کتابها - دانشگاه شهید بهشتی

25 ا کتبر 2016 ... عنوان کتاب: دیدگاه ها و روش هاي نوین و کاربردي در آموزش و یادگیري نویسنده: دکتر
محمد احسان تقی زاده ... ظهور فناوري هاي جدید نظیر چند رسانه ها، اینترنت، اینترانت،
اکسترانت، انتشار ماهواره ... مدیریت سرمایه‌های فكری؛ مدیریت دانش و سرمایه‌های فكری؛
و بررسی اثر سرمایه‌های ... نویسنده: حجت الاسلام سيد صمصام الدين قوامي

فروشگاه تراب دانلود کتاب رسانه ها و بازنمایی اثر سید محمد مهدی زاده

دانلود فایل pdf کتاب رسانه و بازنمایی اثر سید محمد مهدی زاده. فهرست اجمالی کتاب
رسانه و بازنمایی. کتاب از ٤ فصل؛ نتیجه، واژگان و اصطلاحات فارسی – انگلیسی و ...

رسانه، هيولايي به دنبال انسانها | جستجو در وبلاگها | وبلاگ یاس

دانلود کتاب رسانه ها بازنمایی اثر سید محمد مهدی زادهدانلود فایل pdf کتاب رسانه
بازنمایی اثر سید محمد مهدی زادهدانلود کتاب رسانه ها بازنمایی اثر سید محمد مهدی زاده
دانلود ...

چند انگاره در رسانه ها | سرزمین خبر

دانلود آموزش خبر جدید هک کانال تلگرام مرگ حبیب کاهش وزن عکس دختر ماه عسل واریز
حقوق یارانه زناشویی ... جایگاه و نقش زنان در رسانه و محتوای رسانه ای، نگرش زنان
مخاطب رسانه ها و بازنمایی زنان در رسانه ها بپردازیم. ... خلاصه كتاب نظريه هاي رسانه ،
نويسنده : سيد محمد مهدي زاده ... 3- نظریة اجتماعی – رفتاری: كاركردها و آثار پیام‌های
ارتباطی

دانلود کتاب رسانه ها و بازنمایی اثر سید محمد مهدی زاده - پویا فایل

10 جولای 2016 ... دانلود فایل pdf کتاب رسانه و بازنمایی اثر سید محمد مهدی زاده فهرست اجمالی کتاب
رسانه و بازنمایی کتاب از ٤ فصل؛ نتیجه، واژگان و اصطلاحات فارسی ...

چند انگاره در رسانه ها | سرزمین خبر

دانلود آموزش خبر جدید هک کانال تلگرام مرگ حبیب کاهش وزن عکس دختر ماه عسل واریز
حقوق یارانه زناشویی ... جایگاه و نقش زنان در رسانه و محتوای رسانه ای، نگرش زنان
مخاطب رسانه ها و بازنمایی زنان در رسانه ها بپردازیم. ... خلاصه كتاب نظريه هاي رسانه ،
نويسنده : سيد محمد مهدي زاده ... 3- نظریة اجتماعی – رفتاری: كاركردها و آثار پیام‌های
ارتباطی

شرق شناسي و بازنمايي رسانه اي ايران در آمريکا: نگاهي به سطح خرد زباني

18 مارس 2013 ... *دکتر محمد باقر حشمت زاده. **دکتر مريم سادات غياثيان. ***دکتر سيد حمداهلل اکواني.
تاريخ دريافت: ... )مهدي زاده،50:1387( و افکار و مفاهيمي که افراد با آن ها ديدگاه هاي خود
را در ... »پي بي اس« چگونه بازنمايي شده و گفتمان اثر گذار بر کنش زباني رسانه هاي
مورد .... سعيد در کتاب پوشش خبري اسالم به بررسي شرق شناسي.

چند انگاره در رسانه ها | سرزمین خبر

دانلود آموزش خبر جدید هک کانال تلگرام مرگ حبیب کاهش وزن عکس دختر ماه عسل واریز
حقوق یارانه زناشویی ... جایگاه و نقش زنان در رسانه و محتوای رسانه ای، نگرش زنان
مخاطب رسانه ها و بازنمایی زنان در رسانه ها بپردازیم. ... خلاصه كتاب نظريه هاي رسانه ،
نويسنده : سيد محمد مهدي زاده ... 3- نظریة اجتماعی – رفتاری: كاركردها و آثار پیام‌های
ارتباطی

پاورپوینت درباره تجزيه وتحلیل صنعت دارو

دانلود مقاله شهر سازی و حقوق شهروندی

پاورپوینت بررسی تأثیرات SMS در حوزه ارتباطات

دانلود مدل سه بعدی کاراکتر ریگ شده سرباز یمنی

مقاله ای در مورد گیاه ومیوه ی توت فرنگی و اهمیت کاشت آن

کتاب راهنمای تعميرات گيربکس ZF مدل 4/6WG-190/210

سورس فوق العااده بیسیک 4 اندروید

کتاب راهنمای تعميرات گيربکس ZF مدل 4/6WG-190/210

سودوم و گومورا

کتاب راهنمای تعميرات گيربکس ZF مدل 4/6WG-190/210