دانلود رایگان


فلوچارت روشهای اجرایی در آزمایشگاه های تشخیص طبی - دانلود رایگاندانلود رایگان در این فایل روندهای اجرایی در آزمایشگاه های تشخیصی شامل روند پذیرش,نمونه گیری,جواب دهی,جداسازی نمونه ها و...بطورکامل به صورت فلوچارت آمده اس

دانلود رایگان فلوچارت روشهای اجرایی در آزمایشگاه های تشخیص طبی برای به حداقل رساندن خطاهای آزمایشگاهی اجرای صحیح برنامه تضمین کیفیت ضروری می باشد یکی از ارکان اصلی استانداردهای مدیریت کیفیت در آزمایشگاه ها مدون کردن فعالیت ها و فرایندهای موثر بر کیفیت در چارچوب مشخص است.
فرمت فایل پی دی اف می باشد.
مستندسازی جزو مهم ترین اصول کنترل کیفیت در آزمایشگاه ها محسوب می شود و یکی از سرفصل های اصلی نظام کیفیت صحه گذاری روش های اجرایی در آزمایشگاه ها است.
روشهای اجرایی مدارک با ارزشی هستند که اطلاعات کلی درباره روند اجرایی فرایندها را ارائه می دهد و می توانند به صورت متن، فلوچارت، فلودیاگرام و ... تهیه شوند.
روشهای اجرایی باید فرایندها را به درستی تشریح نمایند و در آنها توضیح داده شود که فعالیت ها چگونه توسط چه کسانی با چه سازو کاری (اشاره به دستورالعمل ها، تجهیزات و سایر امکانات لازم) در چه مکانی و با چه مکانیسم های کنترلی انجام می شود.
در این فایل روشهای اجرایی در آزمایشگاه ها شامل:
پذیرش(سرپایی و بستری)
نمونه گیری
گزارش دهی نتایج
جداسازی و تقسیم نمونه ها در آزمایشگاه ها با تشریح کامل جزئیاتی که در بالا گفته شد به صورت فلوچارت تدوین گردیده است. همچنین دستور کار بخش هماتولوژی و سرولوژی در آزمایشگاه ها نیز به صورت فلوچارت ضمیمه شده است.


روش های اجرایی


فرایندهای اجرایی


دستورالعمل های اجرایی


فلوچارت نمونه گیری


فلوچارت جواب دهی


فلوچارت پذیرش


دستورکار بخش ها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی

دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺟﻣﻊ آوري ﻧﻣوﻧﮫ ﺧون ورﯾدي و ﻣوﯾرﮔﻲ. Page 59. ﻓﻟوﭼﺎرت ﮐﺎري ﻓرآﯾﻧد ﻧﻣوﻧﮫ ﮔﯾري · ﻓﻟوﭼﺎرت
ﮐﺎري ﻓرآﯾﻧد اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾﺷﺎت ﻓﻧﻲ ... ﭼﮏ ﻟﯾﺳت ﻣﻣﯾزى ﺑر اﺳﺎس اﻟزاﻣﺎت آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﻣرﺟﻊ ﺳﻼﻣت ...

ساحل علم - چگونه آزمایشگاه تشخیص پزشکی تاسیس نماییم؟؟

9 - اجراي برنامه هاي آموزشي و ارزيابي صلاحيت عملكرد كاركنان در بدو خدمت و بطور دوره
اي 10 - نظارت ... شرايط و ضوابط عمومي نحوه كار در آزمايشگاه تشخيص پزشكي:

فلوچارت روشهای اجرایی در آزمایشگاه های تشخیص طبی

در این فایل روندهای اجرایی در آزمایشگاه های تشخیصی شامل روند پذیرش,نمونه گیری,
جواب دهی,جداسازی نمونه ها و...بطورکامل به صورت فلوچارت آمده اس.

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

این برنامه با هدف استقرار برنامه استاندارد سازی مدیریت کیفیت و با معرفی
شاخصهای عملکردی در ... 2- اجرای دستورالعمل و اجرای ایمنی در آزمایشگاههای تشخیص
طبی.

تضمین کیفیت در آزمایشگاه - NextLab

15 آوريل 2016 ... تضمین کیفیت(QA ) در آزمایشگاه یک سیستم بازبینی بیرونی و ممیزی است که ...
تمام مراحل اعم از برنامه ریزی و گام های کنترل کیفیت( QC ) را مورد ارزیابی قرار دهد.
... خط مشی ها ، سیستم ها ، برنامه ها ، روشهای اجرایی دستورالعملهای آزمایشگاه می باشد .
... استاندارد سازی شرط تمدید پروانه آزمایشگاه های تشخیص طبی.

ﻫـــﺎي ﻣـــﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮاﻳـــﻲ ﭘﺴـــﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺿـــﻮاﺑﻂ و روش

9 مارس 2008 ... روش. ﻫﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮاﻳـﻲ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﭘﺰﺷـﻜﻲ و ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪﻫﺎي واﺑﺴـﺘﻪ را. ﺑـﻪ ﺷـﺮح زﻳـﺮ. ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻤﻮد ... ﻫـﺎ،
ﻣﺮاﻛـﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ، درﻣـﺎﻧﻲ، آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه. ﻫـﺎي ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﻃﺒـﻲ و ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺮاﻛـﺰ. ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﻛــﻪ ﺑــﻪ دﻟﻴــﻞ ﺑــﺎﻻ ﺑــﻮدن
... ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪ، ﻣﻮﻇﻔﻨــﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮاﻳــﻲ ﭘﺴــﻤﺎﻧﺪ. واﺣﺪ ﻳﺎد ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ...

چک لیست ارزیابی کیفیت در آزمایشگاههای تشخیص طبی

چک لیست ارزیابی کیفیت. آزمایشگاه. تشخیص طبی. آزمایشگاه مرجع سالمت
نیشابور. 2 ... آیا دستورالعمل جهت مدیریت ایمن و صحیح پسماند های آزمایشگاهی در
مراحل جدا ...

فراخوان دوم پانزدهمین کنگره ارتقاء کیفیت - دهمین کنگره بین المللی و ...

شـيب تنـد نمـودار ایـن تحـوالت در دو دهـه اخيـر بخصـوص بـا فـارغ. التحصيلـی همـکاران
... اینجانــب و همــکاران پرتاشــم در كميتــه هــای علمــی و اجرایــی كنگــره. اميــد داریــم
برگــزاری ... و مهار مقاومت میکروبی. استاندارد سازی و یکسان سازی روش های
آزمایشگاهی ... خویـش از آزمایشـگاه هـاي تشـخيص طبـي را تبييـن خواهنـد نمـود. انتظـار
مـي رود.

آشنایی با شغل کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی - ای استخدام

31 دسامبر 2014 ... کارشناسی که در آزمایشگاه های تشخیص طبی کار می کند، نمونه گیری از افراد را انجام
و در ... علاقه مندی به کارهای عملی; توانایی برنامه ریزی کارها; توانایی مدیریت و
سازماندهی (برای ... تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل بینایی سنج ..... عمومی دستگاه
اجرایی (آزمون فراگیر) · دفترچه سوالات اولین آزمون فراگیر با پاسخنامه ...

ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ

ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ، ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻃﺒﯽ، ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻﺑﻮﺩﻥ. ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ...
ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩ ﻭ ﮐﻠﻴﻨﻴﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ. ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

آیین نامه ها و دستورالعمل ها | اداره امور آزمایشگاه ها | معاونت درمان | دانشگاه ...

دستورالعمل اجرای برنامه ایمنی در انجام آزمایشهای ملکولی · دستورالعمل الزامات ایمنی و
... دستورالعمل نظام مراقبت کیفی از فرآورده های تشخیص آزمایشگاهی · دستورالعمل ...

مقدمه ای بر اصول و روش های کنترل کیفی - آرین دانش

۳-دستورالعمل وبروشور ارزیابی خون کنترل، محلول ها و دستگاه سل کانتر مورد ... روش
های مختلفی برای تفسیر و تصمیم گیری در مورد نتایج چارت کنترل کیفی توسط
... نمونه های رایج و معتبر تری در تفسیر نتایج آزمایشگاه های تشخیص طبی هستند.

راهنماي كشوري مبارزه با بروسلوز ) بيماري تب مالت(

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ... بیماری در نقاط مختلف کشور گردد و مورد
استفاده کلیه برنامه ریزان سطوح مختلف .... دستورالعمل اجرایی مبارزه با بروسلوز
دامی . ..... که آزمایش ELISA که در برخی آزمایشگاه های تشخیص طبی 6CF )ثبوت مکمل(
یا ...

نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 11، بهار 1390 5.88MB

اجرائی شدن برنامه“همگروه” "peer group" برای اولین بار در ایران. پیشرفت های امروز ...
شما كه پايه را گذاشته ايد و كيفيت آزمايشگاه هاي تشخيص طبي. كشور را ارتقاء داده ...

مقدمه ای بر اصول و روش های کنترل کیفی - آرین دانش

۳-دستورالعمل وبروشور ارزیابی خون کنترل، محلول ها و دستگاه سل کانتر مورد ... روش
های مختلفی برای تفسیر و تصمیم گیری در مورد نتایج چارت کنترل کیفی توسط
... نمونه های رایج و معتبر تری در تفسیر نتایج آزمایشگاه های تشخیص طبی هستند.

ﻫـــﺎي ﻣـــﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮاﻳـــﻲ ﭘﺴـــﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺿـــﻮاﺑﻂ و روش

9 مارس 2008 ... روش. ﻫﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮاﻳـﻲ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﭘﺰﺷـﻜﻲ و ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪﻫﺎي واﺑﺴـﺘﻪ را. ﺑـﻪ ﺷـﺮح زﻳـﺮ. ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻤﻮد ... ﻫـﺎ،
ﻣﺮاﻛـﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ، درﻣـﺎﻧﻲ، آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه. ﻫـﺎي ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﻃﺒـﻲ و ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺮاﻛـﺰ. ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﻛــﻪ ﺑــﻪ دﻟﻴــﻞ ﺑــﺎﻻ ﺑــﻮدن
... ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪ، ﻣﻮﻇﻔﻨــﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮاﻳــﻲ ﭘﺴــﻤﺎﻧﺪ. واﺣﺪ ﻳﺎد ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ...

شرح وظایف آزمایشگاه - معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1- انجام آزمونهای شیمیایی بر اساس استاندارد های ملی و دستورالعمل های اداره كل و مراجع
معتبر علمی ... 17- اجرای برنامه های کشوری حذف جوش شیرین از نان های سنتی و PMS
در ارتباط با معاونت ... تشخیص نیاز های آموزشی پرسنل و انعکاس به مسئول کیفیت.

ساحل علم - چگونه آزمایشگاه تشخیص پزشکی تاسیس نماییم؟؟

9 - اجراي برنامه هاي آموزشي و ارزيابي صلاحيت عملكرد كاركنان در بدو خدمت و بطور دوره
اي 10 - نظارت ... شرايط و ضوابط عمومي نحوه كار در آزمايشگاه تشخيص پزشكي:

سيستم مديريت كيفيت ويژه آزمايشگاه هاي تشخيص طبي ISO15189 ...

سيستم مديريت کيفيت ويژه آزمايشگاه هاي تشخيص پزشکي (ISO15189:2007) ...
آزمايشگاه بايد مدارک خود را مطابق يک روش اجرايي مستند کنترل نمايد. ... مديريت
آزمايشگاه موظف است با برنامه هاي بازنگري سيستم مديريت کيفيت و خدمات پزشکي
آن ...

درباره ما - آزمایشگاه تشخیص طبی و آسیب شناسی رازی

وجود و طبعاً رعایت استاندارد یا دستورالعمل یکسان می تواند از طریق کاهش متغیرهایی
که تأثیر آنها ... یکی از ارکان مهم نظام اعتبار بخشی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی
وجود استانداردها و دستورالعمل های فنی متناسب است . ... 1-1- نمودار سازمانی کارکنان.

راهنماي كشوري مبارزه با بروسلوز ) بيماري تب مالت(

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ... بیماری در نقاط مختلف کشور گردد و مورد
استفاده کلیه برنامه ریزان سطوح مختلف .... دستورالعمل اجرایی مبارزه با بروسلوز
دامی . ..... که آزمایش ELISA که در برخی آزمایشگاه های تشخیص طبی 6CF )ثبوت مکمل(
یا ...

آموزش تخصصی | آزمایشگاه مرجع دانشگاهی | معاونت درمان | دانشگاه علوم ...

راهنمای بهداشت محیط آزمایشگاه های تشخیص طبی ... دستورالعمل نمونه گیری، انتقال و
کشت نمونه مدفوع جهت جداسازی و تشخیص آزمایشگاهی باکتری های سالمونلا و ...

کار و تامین - مشاوره بهبود سیستمهای مدیریت آزمایشگاه های تشخیص طبی

سیستم مدیریت کیفیت ویژه آزمایشگاه های تشخیص طبی ..... تضمین کیفیت روش
های اجرایی آزمایشات: آزمایشگاه باید سیستم ها و برنامه های اجرایی لازم جهت تضمین ...

پیام آزمایشگاه - استاندار سازی

1 جولای 2016 ... استانداردهاي مديريتي آزمايشگاههاي تشخيص پزشکي ... نمونه هائي ازمدارك : روش هاي
اجرائي ، كتب مرجع ، جداول كاليبراسيون ، عبارات خط مشي ... همچنين بايد برنامه هاي
آموزشي كاركنان ، سوابق مربوط به دوره هاي آموزشي و تخصص پرسنل ...

رشته های تحصیلی » مرکز آموزش علمی کاربردی ابن سینا

رشته كارداني فني تعمير و نگهداري تجهيزات پزشكي- آزمايشگاه تشخيص پزشكي: ...
2-توانايي شناخت روش‌هاي دستگاهي سنجش آزمايشگاه‌هاي تشخيص پزشكي و ... به طور
رسمي عهده دار مسئوليتهايي در شبکه بيمه اي کشور، به ويژه در دوره هاي اجرايي مياني و
... دوره کارشناسی مدیریت بیمه از جمله برنامه های علمی و آموزشی است که به منظور دست
...

الف تا ی - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

آزمایشگاه جامع تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز: · آزمایشگاههای ....
برنامه های کارآموزی و کارورزی نیمسال دوم 93 - 92 دانشکده پرستاری و مامایی اهواز: ·
برنامه هفتگي نيمسال دوم 93- ... تشخیص آزمایشگاهی اشیریشیا کلی مولد اسهال ·
تصاوير ورزش ... دستورالعمل تشکیل کمیته زیباسازی در بیمارستان · دستورالعمل
تکمیل ...

مقدمه ای بر اصول و روش های کنترل کیفی - آرین دانش

۳-دستورالعمل وبروشور ارزیابی خون کنترل، محلول ها و دستگاه سل کانتر مورد ... روش
های مختلفی برای تفسیر و تصمیم گیری در مورد نتایج چارت کنترل کیفی توسط
... نمونه های رایج و معتبر تری در تفسیر نتایج آزمایشگاه های تشخیص طبی هستند.

دستورالعمل اصول مستند سازی

مدارک آزمایشگاه. : روش صحیح و مطلوب انجام کلیه فعالیت های آزمایشگاه باید مکتوب.
شود ... نحوه اطمینان از دقت و صحت انجام آزمایش از طریق اجرای برنامه کنترل کیفیت.

شرح وظایف واحد نظارت - آزمایشگاه استان - دانشگاه علوم پزشکی تبریز

... و کنترل کيفي آزمايشگاههاي تشخيص طبي دولتي و خصوصي استان با استفاده از
آخرين روشهاي ... نظارت و ارزشیابی آزمایشگاههای دولتی و خصوصي‌ در خصوص‌ اجراي‌
دستورالعمل‌های وزارتي‌. 2. برنامه ریزی و انجام بازدید های مستمر و کارشناسی
آزمایشگاهها جهت اعتباربخشی ... مميزي و بازديد از آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي
اذربايجان شرقي.

آزمايشگاه بالینی - مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

29 دسامبر 2010 ... آزمايشگاه كلينيكال مركز پزشكي الزهرا (س) با طرح واگذاري به بخش خصوصي ... تلاش
در جهت آموزش كاركنان جهت ارتقا سطح آگاهي و كيفيت عملكرد آنها ... 9- اجراي برنامه هاي
آموزشي و ارزيابي صلاحيت عملكرد كاركنان در بدو خدمت و بطور دوره اي .... وCA-540
Sysmex جهت انجام آزمايشات خون شناسي، انعقادي و تشخيص کم خوني.

ایزو 15189

الزاماتی برای صلاحیت و کیفیت که خاص آزمایشگاه های پزشکی است را ارائه می دهد. ...
تطابق با استاندارد موثرترین وسیله بازاریابی برای آزمایشگاهی تشخیص طبی
است و می ... 5, تهيه نمودار سازماني و ساختار اجرايي آزمايشگاه و جايگاه آن در ساختار
سازمان ... 11, تدوين و به اجرا درآوردن روش اجرايي براي انتخاب و خريد خدمات و ملزومات
مورد ...

سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاههای تشخیص طبی ISO 15189 و ...

در گذشته نه چندان دور آزمایشگاه های پزشکی یکی از واحدهای تشخیص بیماران محسوب
می شدند اما با ... نتایج آن برای تیم های درمانی بیماران و همچنین برنامه ریزان بهداشتی
جوامع اهمیت بسیاری دارد. ... استاندارد کردن روشهای اجرایی و مدیریتی آزمایشگاهها 9.

شرح وظایف واحد نظارت - آزمایشگاه استان - دانشگاه علوم پزشکی تبریز

... و کنترل کيفي آزمايشگاههاي تشخيص طبي دولتي و خصوصي استان با استفاده از
آخرين روشهاي ... نظارت و ارزشیابی آزمایشگاههای دولتی و خصوصي‌ در خصوص‌ اجراي‌
دستورالعمل‌های وزارتي‌. 2. برنامه ریزی و انجام بازدید های مستمر و کارشناسی
آزمایشگاهها جهت اعتباربخشی ... مميزي و بازديد از آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي
اذربايجان شرقي.

دستورعمل اجرایی صدور کارت بهداشت

اجرای برنامه پنجم توسعه و پیرو عقد تفاهم نامه بین وزارت بهداشت،. درمان و آموزش
پزشکی و ... وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه ها و دانشکده های علوم
پزشکی تابعه؛. 8. -0 ..... در صورت ارجاع آزمایشات به آزمایشگاه های تشخیص طبی
خصوصی.

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻃﺒﯽ ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻤﻨﯽ اﯾ اﻟﺰاﻣﺎت - سازمان ملی استاندارد

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه. ﻫﺎی. ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻃﺒﯽ. –. اﻟﺰاﻣﺎت. اﯾ. ﻤﻨﯽ. Medical laboratories –. Requirements for
safety ...... و آﻣﻮزش. ، ﻣﻤﯿـﺰی و ﺑﺎزرﺳـﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ. ﻫـﺎﯾﯽ. ﺑﺮای. ﺗﺮوﯾﺞ. روﯾﻪ. اﯾﻤﻨﯽ در. آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺴﺆول ... روش. ﻫﺎ. روش. ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ. ﻫﺎی ﻣﺸﺮوح در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ.

ﻫـــﺎي ﻣـــﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮاﻳـــﻲ ﭘﺴـــﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺿـــﻮاﺑﻂ و روش

9 مارس 2008 ... روش. ﻫﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮاﻳـﻲ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﭘﺰﺷـﻜﻲ و ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪﻫﺎي واﺑﺴـﺘﻪ را. ﺑـﻪ ﺷـﺮح زﻳـﺮ. ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻤﻮد ... ﻫـﺎ،
ﻣﺮاﻛـﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ، درﻣـﺎﻧﻲ، آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه. ﻫـﺎي ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﻃﺒـﻲ و ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺮاﻛـﺰ. ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﻛــﻪ ﺑــﻪ دﻟﻴــﻞ ﺑــﺎﻻ ﺑــﻮدن
... ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪ، ﻣﻮﻇﻔﻨــﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮاﻳــﻲ ﭘﺴــﻤﺎﻧﺪ. واﺣﺪ ﻳﺎد ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ...

_ ﮐﯿﻔﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ از ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﺑﺎﻟﻪ

از ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ در ﻣﻮرد روﺷﻬﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ آﮔﺎﻫﯽ ﮐ. ﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي. : در ﺧﺼﻮص ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻃﺒﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ
آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻻزم .... اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ، از وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﮑﺶ ﮐﺎر، روﭘﻮش
،.

درباره ما - آزمایشگاه تشخیص طبی و آسیب شناسی رازی

وجود و طبعاً رعایت استاندارد یا دستورالعمل یکسان می تواند از طریق کاهش متغیرهایی
که تأثیر آنها ... یکی از ارکان مهم نظام اعتبار بخشی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی
وجود استانداردها و دستورالعمل های فنی متناسب است . ... 1-1- نمودار سازمانی کارکنان.

آزمایشگاه‌ها - دانشگاه علوم پزشکی گلستان - معاونت درمان

نحوه محاسبه تعداد مسئول فنی آزمایشگاه ... آزمایشگاه‌ها : آئین نامه، دستورالعمل ، چک
لیست و... :: آئین نامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاه های تشخیص پزشکی.

آزمایشگاه پارسه| آزمایشگاه پاتوبیولوژی |آزمایشگاه تشخیص طبی

به منظور ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده, به طور منظم در برنامه های کنترل کیفی
خارجی ... در ادامه شما را مختصرا ً با مفهوم و روش های اجرائی کنترل کیفی آشنا می کنیم.

فلوچارت روشهای اجرایی در آزمایشگاه های تشخیص طبی - گوگل مارکت

19 سپتامبر 2016 ... برای به کمینه رساندن خطاهای آزمایشگاهی اجرای صحیح برنامه تضمین کیفیت
ضروری باده باشد یکی از ارکان اصلی استانداردهای مدیریت کیفیت در ...

رشته های تحصیلی » مرکز آموزش علمی کاربردی ابن سینا

رشته كارداني فني تعمير و نگهداري تجهيزات پزشكي- آزمايشگاه تشخيص پزشكي: ...
2-توانايي شناخت روش‌هاي دستگاهي سنجش آزمايشگاه‌هاي تشخيص پزشكي و ... به طور
رسمي عهده دار مسئوليتهايي در شبکه بيمه اي کشور، به ويژه در دوره هاي اجرايي مياني و
... دوره کارشناسی مدیریت بیمه از جمله برنامه های علمی و آموزشی است که به منظور دست
...

دستورالعمل کارکنان آزمایشگاه - آزمایشگاه اهواز | آزمایشگاه پاستور اهواز

کارکنان فنی مسئول انجام آزمايش ها : حداقل کاردان علوم آزمايشگاهی. ... نامه تاسيس
آزمايشگاه های اداره امور آزمايشگاه های تشخيص طبی و آسيب شناسی می باشد. ... اجرای
برنامه های آموزشی و ارزيابی صلاحيت عملکرد کارکنان در بدو خدمت و بعد از آن بطور
دوره ای

تضمین کیفیت - دوستان آزمايشگاهي

استانداردهاي آزمايشگاه‌هاي تشخيص پزشكي در حوزه مستندسازي مدارك، فضا، ... مديركل
آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي وزارت بهداشت در مورد برنامه‌هاي جديد اين اداره كل براي
ساماندهي ... هدف نهائي اجراي مديريت كيفي، ايجاد و ابقاء روشهاي قابل انتقال (
Transferability) ... ميباشند، بايد برنامه تضمين كيفيت در آزمايشگاه بشكل مناسب و
كامل اجرا شود.

تضمین کیفیت در آزمایشگاه - NextLab

15 آوريل 2016 ... تضمین کیفیت(QA ) در آزمایشگاه یک سیستم بازبینی بیرونی و ممیزی است که ...
تمام مراحل اعم از برنامه ریزی و گام های کنترل کیفیت( QC ) را مورد ارزیابی قرار دهد.
... خط مشی ها ، سیستم ها ، برنامه ها ، روشهای اجرایی دستورالعملهای آزمایشگاه می باشد .
... استاندارد سازی شرط تمدید پروانه آزمایشگاه های تشخیص طبی.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی - ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ راﻫﻨﻤﺎ - سازمان مدیریت پسماند

ن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮑﯽ. –. ﻗﺴﻤﺖ دوم. –. ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ. – ... اﯾﻦ
راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه. ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ در .... روش. ﻫﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ. 6-1-1. ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﻤﻮدن ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ. 6-1-1-1. ﺑﺮای ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ. ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
ﻫﺎی ...

آیین نامه ها و دستورالعمل ها | اداره امور آزمایشگاه ها | معاونت درمان | دانشگاه ...

دستورالعمل اجرای برنامه ایمنی در انجام آزمایشهای ملکولی · دستورالعمل الزامات ایمنی و
... دستورالعمل نظام مراقبت کیفی از فرآورده های تشخیص آزمایشگاهی · دستورالعمل ...

اصول آموزشی | LabAzmon

پرسنل آزمایشگاه های تشخیص طبی; مدیران آزمایشگاه های تشخیص طبی، بمنظور ... از
سطح اولیه اطلاعات هر فرد; برنامه ریزی بر مبنای یک مدل کلی بجای فرد به فرد; و … ...
Test Based Education یا آموزش مبتنی بر آزمون: این روش یکی از مدل های اجرایی، ...

آزمایشگاه آریا | آزمایشگاه پزشکی | آزمایشگاه در اندیشه

آزمایشگاه در اندیشه | آزمایشگاه پزشکی آریا | تست هورمون | تست تیروئید |
آزمایشگاه ... های معتبر، طیف وسیعی از هورمون ها و شاخص های سرطان با روش بسیار
دقیق مورد. ... و آنالیز مایعات بیولوژیک است که می تواند در تشخیص و درمان بسیاری
از بیماری ها ...

فلوچارت روشهای اجرایی در آزمایشگاه های تشخیص طبی | فایل سل

6 فوریه 2017 ... برای به حداقل رساندن خطاهای آزمایشگاهی اجرای صحیح برنامه تضمین کیفیت ضروری
می باشد یکی از ارکان اصلی استانداردهای مدیریت کیفیت در ...

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻃﺒﯽ ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻤﻨﯽ اﯾ اﻟﺰاﻣﺎت - سازمان ملی استاندارد

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه. ﻫﺎی. ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻃﺒﯽ. –. اﻟﺰاﻣﺎت. اﯾ. ﻤﻨﯽ. Medical laboratories –. Requirements for
safety ...... و آﻣﻮزش. ، ﻣﻤﯿـﺰی و ﺑﺎزرﺳـﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ. ﻫـﺎﯾﯽ. ﺑﺮای. ﺗﺮوﯾﺞ. روﯾﻪ. اﯾﻤﻨﯽ در. آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺴﺆول ... روش. ﻫﺎ. روش. ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ. ﻫﺎی ﻣﺸﺮوح در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ.

PS Clinical Governance Indicators 1391

A ايمني بيمار در بيمارستان يك اولويت استراتژيك مي باشد و در قالب برنامه
عملياتي .... خط مشي و روش هاي اجرايي بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (2) ..... منظور
اعلام اضطراري نتايج تست هاي پاراكلينيكی حیاتی در آزمايشگاه تشخيص طبي و
ساير واحدهاي ...

دستورالعمل اصول مستند سازی

مدارک آزمایشگاه. : روش صحیح و مطلوب انجام کلیه فعالیت های آزمایشگاه باید مکتوب.
شود ... نحوه اطمینان از دقت و صحت انجام آزمایش از طریق اجرای برنامه کنترل کیفیت.

دستورعمل اجرایی صدور کارت بهداشت

اجرای برنامه پنجم توسعه و پیرو عقد تفاهم نامه بین وزارت بهداشت،. درمان و آموزش
پزشکی و ... وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه ها و دانشکده های علوم
پزشکی تابعه؛. 8. -0 ..... در صورت ارجاع آزمایشات به آزمایشگاه های تشخیص طبی
خصوصی.

مقدمه ای بر اصول و روش های کنترل کیفی - آرین دانش

۳-دستورالعمل وبروشور ارزیابی خون کنترل، محلول ها و دستگاه سل کانتر مورد ... روش
های مختلفی برای تفسیر و تصمیم گیری در مورد نتایج چارت کنترل کیفی توسط
... نمونه های رایج و معتبر تری در تفسیر نتایج آزمایشگاه های تشخیص طبی هستند.

درباره ما - آزمایشگاه رفرانس - سازمان تامین اجتماعی

سازمان تامين اجتماعي به منظور هماهنگ كردن ويكنواخت نمودن آزمايشگاه هاي ملكي خود اقدام
به تاسيس ... نظارت بر انجام روش هاي كنترل كيفي داخلي آزمايشگاه ها ... و آموزش
پزشكي در امر نظارت برفعاليت آزمايشگاه هاي تشخيص پزشكي ، اجراي برنامه هاي
ارزيابي ...

استاندارد و كنترل كيفي آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻴﻔﻲ. ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ. . ﻫﺎﻱ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻃﺒﻲ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. . ﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻴﻔﻲ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺁﻥ.
ﺩﻛﺘﺮ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺎﺑﺪﻳﺎﻥ ... ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻃﺒﻲ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻳﺎ. SOPs.

yektaweb - یکتاوب افزار شرق

راه اندازی پایگاه وب ویژه ی آزمایشگاه های تشخیص طبی ... زمان شروع اجراي قرارداد از
زمان امضاي قرارداد مي باشد و برنامه پایه حداكثر 3 روز پس از تایید نهایی اطلاعات ...

دستورعمل اجرایی صدور کارت بهداشت

اجرای برنامه پنجم توسعه و پیرو عقد تفاهم نامه بین وزارت بهداشت،. درمان و آموزش
پزشکی و ... وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه ها و دانشکده های علوم
پزشکی تابعه؛. 8. -0 ..... در صورت ارجاع آزمایشات به آزمایشگاه های تشخیص طبی
خصوصی.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

23 مه 2009 ... ... از تمام افراد اثرگذار در اجرای پروژه های حوزه سلامت تشکر می کنم ... آزمايشگاه
تشخيص طبى، موسسه اى پزشكى است كه طبق ضوابط قانونى ايجاد ... تبصره - كليه
آزمايشگاه موظفند در زمان تمديد پروانه، مفاد اين دستورالعمل ها را رعايت نمايند. .... ى)
برنامه ريزى و سازماندهى لازم جهت جلب رضايت مراجعين و رعايت منشور ...

PS Clinical Governance Indicators 1391

A ايمني بيمار در بيمارستان يك اولويت استراتژيك مي باشد و در قالب برنامه
عملياتي .... خط مشي و روش هاي اجرايي بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (2) ..... منظور
اعلام اضطراري نتايج تست هاي پاراكلينيكی حیاتی در آزمايشگاه تشخيص طبي و
ساير واحدهاي ...

نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 11، بهار 1390 5.88MB

اجرائی شدن برنامه“همگروه” "peer group" برای اولین بار در ایران. پیشرفت های امروز ...
شما كه پايه را گذاشته ايد و كيفيت آزمايشگاه هاي تشخيص طبي. كشور را ارتقاء داده ...

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

23 مه 2009 ... ... از تمام افراد اثرگذار در اجرای پروژه های حوزه سلامت تشکر می کنم ... آزمايشگاه
تشخيص طبى، موسسه اى پزشكى است كه طبق ضوابط قانونى ايجاد ... تبصره - كليه
آزمايشگاه موظفند در زمان تمديد پروانه، مفاد اين دستورالعمل ها را رعايت نمايند. .... ى)
برنامه ريزى و سازماندهى لازم جهت جلب رضايت مراجعين و رعايت منشور ...

آزمایشگاه آریا | آزمایشگاه پزشکی | آزمایشگاه در اندیشه

آزمایشگاه در اندیشه | آزمایشگاه پزشکی آریا | تست هورمون | تست تیروئید |
آزمایشگاه ... های معتبر، طیف وسیعی از هورمون ها و شاخص های سرطان با روش بسیار
دقیق مورد. ... و آنالیز مایعات بیولوژیک است که می تواند در تشخیص و درمان بسیاری
از بیماری ها ...

مهندسی پزشکی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این رشته کاربرد علوم فنی و مهندسی است در یاری‌رساندن به پزشکان در تشخیص و
درمان بیماری‌ها. ... و تنظیم و استانداردسازی دستگاه‌ها را انجام می‌دهد و در مراحل بالاتر
توسعه، ارتقاء و ... الف- طراحی و ساخت دستگاههای آزمایشگاهی و الکترونیکی و
تجهیزات مربوط به .... در حال حاضر بازار کار این گرایش نسبت به سایر گرایش های
مهندسی برق در ...

راهنماي كشوري مبارزه با بروسلوز ) بيماري تب مالت(

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ... بیماری در نقاط مختلف کشور گردد و مورد
استفاده کلیه برنامه ریزان سطوح مختلف .... دستورالعمل اجرایی مبارزه با بروسلوز
دامی . ..... که آزمایش ELISA که در برخی آزمایشگاه های تشخیص طبی 6CF )ثبوت مکمل(
یا ...

اخلاق پزشکی در آزمایشگاه تشخیص طبی (مقاله مروری)

اخالق پزشکی، آزمايشگاه تشخيص طبی، حقوق بيمار واژگان كلیدي: تاريخ پذيرش
مقاله: ..... مهم ترين مراحل از لحاظ بروز مسائل اخالقی، مراحل قبل از انجام. آزمايش است ]13
[. ... درخواس ت ش ده و ديگر روش هاي اجرايي آزمايشگاهي و درستی. تفس ير را ...

تضمین کیفیت در آزمایشگاه - NextLab

15 آوريل 2016 ... تضمین کیفیت(QA ) در آزمایشگاه یک سیستم بازبینی بیرونی و ممیزی است که ...
تمام مراحل اعم از برنامه ریزی و گام های کنترل کیفیت( QC ) را مورد ارزیابی قرار دهد.
... خط مشی ها ، سیستم ها ، برنامه ها ، روشهای اجرایی دستورالعملهای آزمایشگاه می باشد .
... استاندارد سازی شرط تمدید پروانه آزمایشگاه های تشخیص طبی.

ساحل علم - چگونه آزمایشگاه تشخیص پزشکی تاسیس نماییم؟؟

9 - اجراي برنامه هاي آموزشي و ارزيابي صلاحيت عملكرد كاركنان در بدو خدمت و بطور دوره
اي 10 - نظارت ... شرايط و ضوابط عمومي نحوه كار در آزمايشگاه تشخيص پزشكي:

دستورالعمل مديريت پسماندهای آزمايشگاهی - آزمایشگاه پاتوبیولوژی ...

اين دستورالعمل با هدف ارائه اصول صحيح دفع پسماند های آزمايشگاهی و به منظور حفظ ...
وزيان آور ناشي ازبيمارستانها، مراکزبهداشتي درماني، آزمايشگاههاي تشخيص طبي ...
دفع اين پسماندها نياز به برنامه مديريتي دارد که شامل مراحل تفکيک يا جداسازی در ...

شرح وظايف - سازمان دامپزشکی کشور-پورتال مركزي

تهيه و تدوين ضوابط و دستورالعمل هاي اجرايي امور بين الملل و سازمان هاي تخصصي.
..... برنامه ريزي و امكان سنجي احداث و تجهيز آزمايشگاه تشخيص بيماري‌هاي آبزيان در ...

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻃﺒﯽ ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻤﻨﯽ اﯾ اﻟﺰاﻣﺎت - سازمان ملی استاندارد

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه. ﻫﺎی. ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻃﺒﯽ. –. اﻟﺰاﻣﺎت. اﯾ. ﻤﻨﯽ. Medical laboratories –. Requirements for
safety ...... و آﻣﻮزش. ، ﻣﻤﯿـﺰی و ﺑﺎزرﺳـﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ. ﻫـﺎﯾﯽ. ﺑﺮای. ﺗﺮوﯾﺞ. روﯾﻪ. اﯾﻤﻨﯽ در. آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺴﺆول ... روش. ﻫﺎ. روش. ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ. ﻫﺎی ﻣﺸﺮوح در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ.

معاونت درمان - معرفی و شرح وظایف

سنجش مهارت حرفه ای آزمایشگاههای تشخیص طبی از طریق ارزیابی نتایج برنامه ... 3-
آموزش ، نظارت بر اجرای صحیح اصول ایمنی – زیستی در آزمایشگاههای تحت پوشش

دانلود فایل تحقیق پایان نامه کشاورزی /گیاهان آپارتمانی 60 صفحه

تحقیق در مورد زعفران 39 ص

دانلود اقدام پژوهي با موضوع چگونه توانستم استعدادهای بالقوه دانش آموزانم را در زمینه انشانویسی بالفعل کنم

فایل فلش فارسی نوکیا مدل 130- RM -1035 ورژن 14

دانلود پروژه جامع بيوفيزيك 33 ص

دانلود پایان نامه پیرامون صنعت نساجی

دانلود پرسشنامه روش های کنار آمدن -لازاروس

جراحی های ستون فقرات PPT

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان لردگان

پاورپوینت بررسی علت فرونشست زمین و شکست ساختمانها در محدوده بلوار اندیشه قاسم آباد مشهد