دانلود فایل


تحقیق درباره گشتالت درماني - دانلود فایلدانلود فایل این تحقیق درباره گشتالت درمانی می باشد

دانلود فایل تحقیق درباره گشتالت درماني فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات : 22 صفحه
گشتالت درماني يكي ازروشهاي مشاوره است كه فردريك پرزوهمسرش لورا آن راارائه دادند.پرزدريك خانواده يهودي متولدشد،وي بعدازاخذدرجه دكتراي طب باسمت دستيارباكرت گلدشتاين وپل شيلدردرمؤسسات روانكاوي درمقام روانكاوكارمي كرد. اوازطريق تماسهاي خود باورتايمر،تيليچ،گلدشتاين، بيوبرو ديگر
صاحبنظران مجمع علمي وحرفه اي آلمان درسالهاي دهه بيست وسي قرن بيستم ميلادي موفق شدمقدمات گشتالت درماني(Gestalt Therapy)راتدوين كند.
تعريف گشتالت درماني:
آنچه كه بنام گشتالت درماني معروف شده است چيزتازه اي نيست،بلكه سازماندهي جديدي است ازافكاري كه ازقديم الايام درزمينه هاي مختلف وجودداشته است.
به نظرمي رسدكه پرزدرتدوين نظريات خودازسه حوزه فكري خاص ومستقل تأثيرپذيرفته است كه عبارتنداز:مكتب اصالت وجود،پديدارشناسي اروپايي وروانشناسي گشتالت.درمكتب اصالت وجود،برتجارب زمان حال فرد،درروانشناسي گشتالت برادراك وكلي نگري ودرپديدارشناسي برادراك فردازواقعيت تأكيدمي شود.درحالي كه درگشتالت درماني ضمن توجه به اهميت تجربه،ادراك فردازهستي خوددرزمان حال برارگانيزم به عنوان يك كل،همچنين چگونگي ارتباط ارگانيزم بامحيط وچگونگي كسب تجربه ازجانب فردتأكيدمي شود(به عبارت ديگرتأكيدپرزرادراك وكل نگري وچگونگي واكنش فرددرمقابل پديدها تأثيري است كه پرزازمكاتب اصالت وجود،پديدارشناسي وروانشناسي گشتالت گرفته است.درروانشناسي اصالت وجودتأكيدبرآن است كه فرددرزمان حال چه تجربه اي دارد،درحالي كه درگشتالت درماني ضمن پذيرش اهميت تجربه تأكيدبرآن است كه فرددرزمان حال هستيش راچگونه درك مي كند.تأكيدبرارگانيزم به مثابه يك كل وهمين طورتأكيدبرارتباط ارگانيزم بامحيط وفرايندتجربه فردازمفاهيم اساسي تفكرگشتالتي ومكتب اصالت وجوداست).
روانشناسي گشتالت كه به منزله نظريه اي درزمينه ادراك بوجودآمدبرروابط متقابل ميان شكل شيءوزمينه آن وفرايندهاي ادراكي تأكيدداشت وواكنشي بودنسبت به شيوهاي اجزانگرانه اي كه سعي مي كردندادراك وفرايندهاي ذهني را ازراه تجزيه آنها به اجزاويا به محتويات ذهني مطالعه كنند. ازآغازگران نهضت روانشناسي گشتالت مي توان ازورتايمر،كافكاوكهلرنام برد.
گشتالت درماني برافكارواحساسات وبرداشت فردازدنيادرزمان حال تمركزداردوبه گذشته فردتوجهي ندارد.دراين روش بيش ازاين كه به گفتگوهاي انتزاعي درموردوقايع وموقعيتهاي مختلف توجه شودبرايجادزمينه براي تجربةمستقيم تأكيدمي شود.درگشتالت درماني درمانگربه مراجع كمك مي كندكه رفتارهاي اجتنابي رابه سطح آگاهي بياوردتابدين وسيله حالت تعادل درفردايجادشود،زيراهنگامي كه فردازاميال،تحريكات وعواطف نخواسته خودمطلع شودمي تواندبامحيط تعادل مناسبتري داشته باشد.
توجه به زمان ومكان موجود(حال)وايجادحداكثرآگاهي،اساس گشتالت درماني است.فردپس ازكسب آگاهي قادرخواهدبودبه كمك اصول گشتالت رابطة بين مشكل وزمينه را وسعت بخشد وموقعيتهاي ناتمام راتشخيص داده ودرصدداصلاح آن برآيد.منظورازموقعيتهاي ناتمام نيازهاي ارضانشده اي است كه معمولاًفشاررواني زيادي برفردواردمي كنندورفتاراوراتحت تأثيرقرارمي دهند(كري،1996).
درگشتالت درماني به مسائلي نظيراينكه فردچگونه بدان حالت درآمده است،يادليل انجام كارهايش چه بوده است ويافرداچه خواهدكردوچه پيش خواهدآمدتوجهي نمي شود.معمولاً گشتالت درماني به تمركزدرماني نيزمعروف است.


تحقیق درباره گشتالت درمانی


درباره گشتالت درمانی


گشتالت درمانی


تحقیق گشتالت درمانیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جستجوی مقاله علمی :: روانشناسی بالینی

با توجه به اینکه اغلب دوستان در مرحله نگارش پروپزال و پایان نامه هستند و نیازمند به
مقالات علمی معتبر، لذا روش ... سلام یک مقاله با موضوع گشتالت درمانی میخوام

پاورپوینت نظریه گشتالت - فروشگاه فایل اهورا - فایل ناب

... گشتالت پاورپوینت گشتالت تحقیق درمورد نظریه گشتالت دانلود مقاله نظریه ...
گشتالت گشتالت درمانی اصول كلی نظریه گشتالت مقایسه كلی رفتارگرایی و ...

پاورپوینت بررسی گشتالت درمانی - ایران دانلود

25 دسامبر 2016 ... دریافت پاورپوینت نظریه گشتالت درمانی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران . ...
کاملترین فایل پاورپوینت بررسی گشتالت درمانی | نگین پروژه ...

اصل مقاله (318 K)

6 مه 2012 ... ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ روﻳﻜﺮد ﮔﺸﺘﺎﻟﺖ درﻣﺎﻧﻲ و درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. – ..... درﺑﺎره. ﻳآ. ﻨﺪه. ﻳاو. ﻔﺎ.
ي. ﻧﻘﺶ. دﻟﺨﻮاه. در. ﻚﻳ. ﻣﻮﻗﻌ. ﺖﻴ. اﺟﺘﻤﺎﻋ. ﻲ. ﺑﻮد . ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺸﺘﻢ. : در. ﻦﻳا. ﺟﻠﺴﻪ. ﭘﺲ.

تاریخچه روانشناسی گشتالت - روان حامی

10 فوریه 2016 ... روانشناسی گشتالت یکی از مکاتب فکری روانشناسی است که به ذهن و رفتار انسان
به عنوان یک کل نگاه می‌کند. ... اصول مطرح کنند که زمینه را برای تحقیقات کنونی در
روانشناسی شناختی هموار ساختند. ... نظریه روانکاوی زیگموند فروید: نظریه شخصیت
و نظریه درمان .... باورهای نادرست درباره بزرگ کردن فرزندان دوزبانه.

دانلود تحقیق و مقاله و پروژه دانشجویی در مورد گشتالت درمانی - 2

براساس جستجوی شما موارد زیر برای دانلود تحقیق و مقاله در مورد گشتالت درمانی و
پروژه دانشجویی و گزارش کارآموزی در مورد گشتالت درمانی یافت گردید. - 2.

مـدیــریـار ... سایت جامع مدیریت - خانواده درمانی (family)

موری بوئن پروژه NIMH را درباره مطالعه خانواده های دارای اعضای اسکیزوفرنیک آغاز
کرد . ..... خانواده درمانی تجربه نگر / انسان گرا ماحصل فنون پدیدار شناختی ( گشتالت
...

درمان گشتالتی - دانشنامه روانشناسی مردمی

17 مارس 2014 ... درمان گشتالتی فعال است و به جای انتزاعی صحبت کردن درباره موقعیتھا، تجربه
کردن مستقیم را تشویق می کند. فریز پرلز تحت تاثیر روانکاوی ...

تحقیق در مورد گشتالتي ها – فایل می

28 دسامبر 2016 ... این محصول” تحقیق در مورد گشتالتي ها “را از فایل می دانلود نمایید. ... برچسبتحقیق
در مورد گشتالتی ها ,دانلودتحقیق در مورد گشتالتی ها , گشتالتی ها .... بررسی علل
اشکالات در املانویسی دانش آموزان و راهکارهای درمان آن در قالب پژوهش.

دانلود تحقیق و مقاله و پروژه دانشجویی در مورد گشتالت درمانی - 2

براساس جستجوی شما موارد زیر برای دانلود تحقیق و مقاله در مورد گشتالت درمانی و
پروژه دانشجویی و گزارش کارآموزی در مورد گشتالت درمانی یافت گردید. - 2.

تحقیق در مورد گشتالتي ها – فایل می

28 دسامبر 2016 ... این محصول” تحقیق در مورد گشتالتي ها “را از فایل می دانلود نمایید. ... برچسبتحقیق
در مورد گشتالتی ها ,دانلودتحقیق در مورد گشتالتی ها , گشتالتی ها .... بررسی علل
اشکالات در املانویسی دانش آموزان و راهکارهای درمان آن در قالب پژوهش.

گشتالت درمانی - روان شناسی روز

روان شناسی روز - گشتالت درمانی - CLINICAL PSYCHOLOGY - روان شناسی روز. ... ۲
) روان شناسان پیرو این مکتب مخالفت خود را به صورت علنی با تحقیقات تحلیلی
پیروان وونتی ..... ابراز دارد،وبه دنبال هربیانی دربارة خودش واحساساتش عبارت«.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش گشتالت درمانی (فصل دو ) - بلاگ خوان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش (فصل دو) گشتالت درمانی در 35 صفحه ورد قابل ویرایش
با فرمت doc. دانلود فایل فصل وم. لینک منبع و پست :مبانی نظری و پیشینه ...

h2 - موضوع تحقيق: نظريه ي گروهي تحليل رفتار متقابل

برن معتقد است كه درمان گروهي اطلاعات بيشتري را درباره ي برنامه هاي شخصي ...
تفاوت گروههاي تحليل رفتار با گشتالت درماني اينست كه در اينجا اعضاي گروه با ...

تأثیر گشتالت درمانی بر ابراز وجود دانشجویان پرستاری - مجله ...

هدف: پژوهش حاضر، با هدف تعیین تأثیر گشتالت درمانی (Gestalt therapy) بر ابراز
.... تکلیف اعضا، گفتن جملات امیدبخش مثبت درباره آینده و یفای نقش دلخواه در یک
...

نکاتی پیرامون گشتالت درمانی پرلز - راسخون

نکته هایی که درباره ی گشتالت درمانی پرلز وجود دارد، چنین است: ... که رفتار، سخت
تحت تأثیر آن است، تهی ساخت»، مطلبی قابل تحقیق است که می توان آن را پذیرفت.

h2 - موضوع تحقيق: نظريه ي گروهي تحليل رفتار متقابل

برن معتقد است كه درمان گروهي اطلاعات بيشتري را درباره ي برنامه هاي شخصي ...
تفاوت گروههاي تحليل رفتار با گشتالت درماني اينست كه در اينجا اعضاي گروه با ...

تأثیر گشتالت درمانی بر ابراز وجود دانشجویان پرستاری - مجله ...

هدف: پژوهش حاضر، با هدف تعیین تأثیر گشتالت درمانی (Gestalt therapy) بر ابراز
.... تکلیف اعضا، گفتن جملات امیدبخش مثبت درباره آینده و یفای نقش دلخواه در یک
...

مفاهیم اساسی گشتالت درمانی | سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

15 نوامبر 2014 ... كلمات كليدي : خودگرداني، آگاهي، اضطراب، گشتالت درماني، تمركزدرماني، افسردگي،
روان تني كاذب، مشاوره و راهنمايي نویسنده : معصومه ابوالفتحي.

آشنایی با تئاتر درمانی | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نشریه · مقالات ... هنر درمانی یکی از راه های درمان معضلات و مشکلات روحی و روانی است
یکی از شاخه های ... شکل های گروه درمانی نیز متنوع هستند؛ گروه های تحلیل ارتباط
متقابل، رفتاری شناختی، گشتالتی، گروه های خودیاری روان کاوی، تئاتر درمانی و .....
کردن و خلاقیت است و در این مرحله باید رهبر یا کارگردان گروه درباره اهداف، روشها، زمان
و ...

گشتالت درمانی - روان شناسی روز

روان شناسی روز - گشتالت درمانی - CLINICAL PSYCHOLOGY - روان شناسی روز. ... ۲
) روان شناسان پیرو این مکتب مخالفت خود را به صورت علنی با تحقیقات تحلیلی
پیروان وونتی ..... ابراز دارد،وبه دنبال هربیانی دربارة خودش واحساساتش عبارت«.

مشاوره و روانشناسی - نظریه های رواندرمانی

26 ژوئن 2013 ... نظریة آدلر دربارة شخصیت نظریه ای کاملاً اقتصادی و صرفه جویانه است ، بدین ... دهه
بیست و سی قرن بیستم میلادی موفق شد مقدمات گشتالت درمانی را تدوین کند. ...
تحقیقات اولیۀ آنها به نقش رواندرمانی در مقایسه با استفاده از داروی ضد ...

گشتالت درمانی - روان شناسی روز

روان شناسی روز - گشتالت درمانی - CLINICAL PSYCHOLOGY - روان شناسی روز. ... ۲
) روان شناسان پیرو این مکتب مخالفت خود را به صورت علنی با تحقیقات تحلیلی
پیروان وونتی ..... ابراز دارد،وبه دنبال هربیانی دربارة خودش واحساساتش عبارت«.

اثربخشی بازی درمانی گروهی با رویکرد گشتالت بر بهبود مهارت های ...

14 سپتامبر 2016 ... اثربخشی بازی درمانی گروهی با رویکرد گشتالت بر بهبود مهارت های اجتماعی. ... به
علت استفاده معدود از روش بازی درمانی گشتالتی در ایران، این پژوهش با .... روان
شناسی نقاشی کودکانروان شناسان به طرق مختلف درباره کودکان تحقیق ...

گشتالت و گشتالت درمانی چیست؟!

19 آگوست 2014 ... گشتالت است، و نیز به شرح نکاتی درباره ی روش مطالعه ی آن مسائل می پردازیم. لازم
به ... چنین روشی به ایجاد مشکلاتی در پژوهش عینی و به ظهور ...

اثر بخشی گشتالت درمانی و شناخت درمانی بر بهبود کیفیت زندگی ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مشاوره گروهی تلفیقی به شیوه گشتالت
درمانی و شناخت درمانی بر بهبود کیفیت زندگی جانبازان انجام شد. روش بررسی: این ...

مفاهیم اساسی گشتالت درمانی | سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

15 نوامبر 2014 ... كلمات كليدي : خودگرداني، آگاهي، اضطراب، گشتالت درماني، تمركزدرماني، افسردگي،
روان تني كاذب، مشاوره و راهنمايي نویسنده : معصومه ابوالفتحي.

گشتالت و گشتالت درمانی چیست؟!

19 آگوست 2014 ... گشتالت است، و نیز به شرح نکاتی درباره ی روش مطالعه ی آن مسائل می پردازیم. لازم
به ... چنین روشی به ایجاد مشکلاتی در پژوهش عینی و به ظهور ...

Clinical Psychologists - گشتالت درمانی

تعريف و تاريخچه گشتالت درمانی: برای شناخت درمانی بايد ابداع کننده آن يعنی
فرتيز پرلرز و نظريه های روان شناختی و روان درمانی مؤثر بر تفکرش را بشناسيم.

بررسی اثربخشی آموزش مثبت نگری در افزايش اميد به زندگی زنان ...

6 ژانويه 2011 ... پژوهش حاضر به بررسي اثربخشي آموزش مثبت نگري در افزايش اميد به زندگي زنان ...
دربارة روان شناسي اسلامي، به ويژه روان درمانگري از ديدگاه قرآن، تاكنون مطالعة .....
طيبه نيک‌رو، بررسي اثر بخشي گشتالت درماني بر افزايش اميد به ...

مرکز تحقیقات بیماریهای خونی و مادرزادی - طرح تحقيقاتي در حال انجام

7, تاثیرگشتالت درمانی بر اختلال اضطرابی کودکان مبتلابه سرطان, 1394/06/05. 8
, مقایسه تعارض زناشویی و ادراک تعارض والدین در کودکان سرطانی و عادی, 1394/06/ ...

وسواس و درمان آن / مقایسه دو شیوه شناخت درمانگری اسلامی و شناخت ...

این مقاله به مطالعه درباره رویکرد «شناخت رفتار درمانگری اسلامی» و مقایسه آن با
رویکرد ... همچنین راهبردهای پیشگیرانه و درمانی اسلامی بر تمام جنبه های درمانی، به
ویژه .... خداوند در قرآن کریم می فرماید: «به تحقیق، شیاطین دوست خود را وسوسه می
کنند تا ...

نظریه گشتالت درمانی - مادسیج

گشتالت نام یک مکتب درروانشناسی و نام گروهی کوچک از روانشناسان آلمانی پیرو ....
گشتالت بسيار مجدود است زيرا هسته ي مركزي تحقيقات آن را مطالعه درباره ي ادارك ...

دانلود مقاله گشتالت درماني - داک لینک

گشتالت درماني يكي ازروشهاي مشاوره است كه فردريك پرزوهمسرش لورا آن راارائه دادند.
پرزدريك خانواده يهودي ... تحقیق درباره آشنایی با توسعه نرم افزار به روش اسکرام ...

نکاتی پیرامون گشتالت درمانی پرلز - راسخون

نکته هایی که درباره ی گشتالت درمانی پرلز وجود دارد، چنین است: ... که رفتار، سخت
تحت تأثیر آن است، تهی ساخت»، مطلبی قابل تحقیق است که می توان آن را پذیرفت.

دانلود پاورپوینت گشتالت درمانی - Esy.es

دانلود پاورپوینت گشتالت درمانی تاريخچه:گشتالت در قرن 20 ... انسان بدان مضطرب
مي شود كه وضعيت موجود را رها مى كند و درباره آينده و نقشهاى احتمالى كه ايفا خواهد كرد
به تفكر می ... دانلود پاورپوینت گشتالت درمانی – دانلود مقاله پروژه فایل رایگان.

اثر گشتالت درمانی بر اضطراب فراگیر و اضطراب امتحان دانشجویان

پژوهش حاضر با هدف شناسایی اثر گشتالت درمانی بر اضطراب فراگیر و اضطراب
امتحان در دانشجویان اجرا گردید. این پژوهش در روش تحقیق بالینی و بر پایه طرح چند
خط ...

گشتالت و گشتالت درمانی چیست؟! - پژوهشکده مرجع پژوهش دانش آموزان

مقدمه: روانشناسی گشتالت که در نخستین دهه‌های قرن بیستم در آلمان پدیدار شد، عنوان
... در واقع در این گفتار تعارض و تضاد اساسی بین این دو نظریه ی متفاوت درباره ی ...

مشاوره علوم تحقیقات - طبقه بندی نظریه های مشاوره و روان درمانی

مشاوره علوم تحقیقات - طبقه بندی نظریه های مشاوره و روان درمانی - برای دانشجویان ...
سبک زندگی هر فرد نمایانگر عقاید او درباره جهان و خودش است. ... درمان گشتالتی:.

روان شناسي گشتالت - دانلود مقاله و پروژه دانشجویی و نمونه سوال پيام نور

29 ا کتبر 2016 ... نگرش پرلز به شخصيت بيشتر روشي درماني است تا نظريه اي درباره شخصيت «
گشتالت واژه اي است آلماني به معناي شكل، ريخت يا سازمان و مفهوم ...

دانلود تحقیق گشتالت درمانی

دانلود تحقیق گشتالت درمانی موضوع:گشتالت درمانیمقدمهگشتالت درمانی یکی ... در
مورد گشتالت درمانی، مقاله دانشجویی در مورد گشتالت درمانی، پروژه دانشجویی درباره ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش گشتالت درمانی (فصل دو ) - بلاگ خوان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش (فصل دو) گشتالت درمانی در 35 صفحه ورد قابل ویرایش
با فرمت doc. دانلود فایل فصل وم. لینک منبع و پست :مبانی نظری و پیشینه ...

سروش یاری - گشتالت و مفاهیم اساسی گشتالت درمانی (بخش اول)

سروش یاری - گشتالت و مفاهیم اساسی گشتالت درمانی (بخش اول) - اطلاعات مشاوره و
راون ... بيشترين پشتيباني خود را از پژوهش درباره احساس و ادراک به دست آورده بود.

مشاوره علوم تحقیقات - طبقه بندی نظریه های مشاوره و روان درمانی

مشاوره علوم تحقیقات - طبقه بندی نظریه های مشاوره و روان درمانی - برای دانشجویان ...
سبک زندگی هر فرد نمایانگر عقاید او درباره جهان و خودش است. ... درمان گشتالتی:.

SID.ir | اثربخشي گشتالت درماني و درمان شناختي- رفتاري بر ميزان ...

هدف از پژوهش حاضر مقايسه اثربخشي رويکرد گشتالت درماني و درمان شناختي –
رفتاري بر ميزان ابراز وجود در دانش آموزان پسر دوره راهنمايي شهرستان شهريار بوده
است.

دانلود تحقیق و مقاله و پروژه دانشجویی در مورد گشتالت درمانی - 2

براساس جستجوی شما موارد زیر برای دانلود تحقیق و مقاله در مورد گشتالت درمانی و
پروژه دانشجویی و گزارش کارآموزی در مورد گشتالت درمانی یافت گردید. - 2.

گشتالت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

گشتالت (به آلمانی: Gestalt ) نام یک مکتب در روانشناسی و نام گروهی کوچک از
روانشناسان آلمانی پیرو این مکتب در قرن بیستم است که نظریات ماکس ورتایمر را
مبنای ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش گشتالت درمانی (فصل دو ) - بلاگ خوان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش (فصل دو) گشتالت درمانی در 35 صفحه ورد قابل ویرایش
با فرمت doc. دانلود فایل فصل وم. لینک منبع و پست :مبانی نظری و پیشینه ...

کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی - پایان نامه های کارشناسی ارشد -دانلود ...

هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی اثربخشی کاربرد درمان تلفیقی مدل رایج .... در مورد
ارتباط بین نشخوار فکری و ذهن آگاهی، کومار و همکاران (2008) در تحقیق خود به این .....
بین فردی توضیحات منفی بیشتری ارائه می دهند و همچنین در باره حوادث مثبت آینده
بدبین ..... گشتالت درمانی، درمان دیگری است که شاید بتوان آن را اقتباس شده از
عناصر ...

گندم - گشتالت درمانی پرلز

این مفهوم در گشتالت درمانی درباره رابطه درمانگر- مراجع مطرح می شود. رابطه من / تو
رابطه کاملاً دو جانبه است، رابطه ای گفت و شنودی، متمرکز بر زمان حال و به دور از
قضاوت ...

دانلود پاورپوینت نظریه ی گشتالت - ایران دانلود

7 ژانويه 2017 ... دریافت پاورپوینت نظریه گشتالت درمانی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران. ... مقاله
پروژه فایل رایگان shopping.downloadproje.ir/tag/گشتالت/ Im ...

تحقیق و بررسی در مرد تهیه واکسن در مؤسسه راضی

مقاله كارآفريني شركت كامپيوتري

سوالات آزمون کارشناسی ارشد، مهندسی شیمی- مهندسی محیط زیست سال 1390، دانشگاه آزاد

دانلود پروژه مدل سازی بیوفیلتر مورد استفاده برای حذف آلاینده هوا

فایل فلش فارسی تبلت با مشخصه T736-Mainboard-V3.0HD

پاورپوینت درباره سنجش بینایی در طب کار

583 - کنترل جمعیت و تنظیم خانواده و بررسی آن از منظر اندیشه دینی و حقوقی و نگرانیهای فعلی

پروژه تایید شده فاز دو(طراحی فنی)

جزوه آمار،سنجش و اندازه گیری(مجموعه تربیت) بدنی

564 - بررسی تفکر ناب و اصول و تاثیر آن بر رفع مشكلات توليد انبوه و بررسی تولید ناب و افزایش بهره وری