دانلود فایل


پروژه بررسی اضافه ولتاژها درسیستم های قدرت (با قابلیت ویرایش فایل Word) تعداد صفحات 140 - دانلود فایلدانلود فایل پروژه بررسی اضافه ولتاژها درسیستم های قدرت (با قابلیت ویرایش فایل Word) تعداد صفحات 140

دانلود فایل پروژه بررسی اضافه ولتاژها درسیستم های قدرت (با قابلیت ویرایش فایل Word) تعداد صفحات 140 خلاصه:
در سيستمهاي قدرت و شبكه هاي انتقال و توزيع انرژي الكتريكي، تك تك تجهيزات نقش اساسي دارند و بروز هرگونه عيبي در آنها، ايجاد اختلال در شبكه، اتصال كوتاه و قطع برق را به همراه دارد. خاموشي و جايگزيني تجهيزات معيوب هزينه هاي هنگفتي را به شبكه تحميل مي نمايد. لذا بررسي و تحليل بروز عيب در تجهيزات از اهميت خاصي برخوردار مي باشد و در صورت شناخت اين عيوب و سعي در جلوگيري از بروز آنها از هدر رفتن سرمايه اقتصادي كشور جلوگيري به عمل مي آيد.
برقگيرها از جمله تجهيزاتي هستند كه جهت محدود كردن اضافه ولتاژهاي گذرا ( صاعقه و كليد زني) در شبكه هاي انتقال و توزيع به كار مي روند. برقگيرها ضمن اينكه حفاظت تجهيزات در مقابل اضافه ولتاژهاي گذرا را بر عهده دارند، بايد در مقابل اضافه ولتاژهاي موقتي از خود واكنشي نشان ندهند و همچنين با توجه به شرايط محيطي منطقه مورد بهره برداري ، نظير رطوبت و آلودگي، عملكرد صحيح و قابل قبولي را ارائه دهند.
بر طبق گزارشهاي رسيده از تخريب برقگيرهاي پست ۲۳۰/۴۰۰ كيلوولت فيروزبهرام و به منظور بررسي علل اين حوادث اين پروژه را به انجام رسيد.
در اين پروژه ابتدا به بررسي انواع اضافه ولتاژهاي محتمل در شبكه هاي قدرت پرداخته مي شود، سپس برقگيرها به عنوان يكي از تجهيزات مهم براي محدود كردن اين اضافه ولتاژها معرفي شده و چگونگي طراحي و تعيين پارامترها و مشخصات برقگير جهت حفاظت مناسب از شبكه مورد بحث قرار مي گيرد. در فصل چهارم عوامل كلي كه سبب اختلال در عملگرد برقگير مي شوند مورد بررسي قرار مي گيرند. در فصل پنجم با استفاده از نرم افزار EMTP كه قادر است حالات گذرا را بطور دقيق در شبكه آناليز نمايد شبكه مورد نظر شبيه سازي شده و شكل موج اضافه ولتاژهاي توليد شده در شبكه در زمان وقوع حادثه محاسبه و ترسيم شده است.
با بررسي نتايج بدست آمده و مقايسه شكل موج اضافه ولتاژهاي توليد شده با شكل موج اضافه ولتاژهاي فروزرونانسي، وقوع پديده فرورزونانسي در پست فيروزبهرام كاملاً مشهود است و اضافه ولتاژهاي ناشي از اين پديده سبب تخريب برقگيرهاي اين پست گرديده است. در پايان نيز پيشنهاداتي جهت جلوگيري از بروز مجدد چنين حوادثي در پست مذكور ارائه شده است.
فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه
۱-۱-كليات
۱-۲-هدف
فصل دوم: بررسي انواع اضافه ولتاژها در سيستمهاي قدرت و علل پيدايش آنها
۲-۱- مقدمه
۲-۲- انواع مختلف اضافه ولتاژها در شبكه
۲-۲-۱- اضافه ولتاژهاي صاعقه
۲-۲-۱-۱- مشخصه اضافه ولتاژهاي صاعقه
۲-۲-۲- اضافه ولتاژهاي كليد زني (قطع و وصل)
۲-۲-۲-۱- موج استاندارد قطع و وصل يا كليد زني
۲-۲-۲-۲- علل بروز اضافه ولتاژهاي كليدزني
۲-۲-۲-۲-۱- اضافه ولتاژهاي ناشي
از كليد زني جريان هاي سلفي و خازن
۲-۲-۲-۲-۲- اضافه ولتاژهاي كليدزني
ناشي از تغييرات ناگهاني بار
۲-۲-۳- اضافه ولتاژهاي موقت
۲-۲-۳-۱- مقدمه
۲-۲-۳-۲- خطاهاي زمين
۲-۲-۳-۳- تغييرات ناگهاني بار
۲-۲-۳-۴- اثر فرانتي
۲-۲-۳-۵- تشديد در شبكه
۲-۲-۳-۶- تشديد در خطوط موازي
فصل سوم: نحوه تعيين پارامترهاي برقگير جهت حفاظت از شبكه در مقابل اضافه ولتاژها
۳-۱- مقدمه
۳-۲- برقگيرهاي اكسيد روي
۳-۲-۱- ساختمان مقاومتهاي غير خطي
۳-۲-۲- منحني ولت – آمپر غيرخطي مقاومتها
۳-۲-۳- پايداري حرارتي، اختلال حرارتي
۳-۲-۴- تعاريف و مشخصات برقگيرهاي اكسيد روي
۳-۲-۴-۱- ولتاژ نامي
۳-۲-۴-۲- مقدار حقيقي ولتاژ بهره برداري
۳-۳-۴-۳- حداكثر ولتاژ كار دائم
۳-۲-۴-۵- ولتاژ تخليه
۳-۲-۴-۶- مشخصه حفاظتي برقگير
۳-۲-۴-۷- نسبت حفاظتي
۳-۲-۴-۸- حاشيه حفاظتي
-۲-۴-۹- جريان مبناي برقگير
۳-۲-۴-۱۰- ولتاژ مرجع
۳-۲-۴-۱۱- جريان دائم برقگير
۳-۲-۴-۱۲- جريان تخليه نامي برقگير
۳-۲-۴-۱۳- قابليت تحمل انرژي
۳-۲-۴-۱۴- كلاس تخليه برقگير
۳-۲-۵- انتخاب برقگيرها
۳-۲-۵-۱- انتخاب ولتاژ نامي و ولتاژ كار دائم
برقگير
فصل چهارم: بررسي علل ايجاد اختلال در برقگيرهاي اكسيد روي
۴-۱- مقدمه
۴-۲- اشكالات مربوط به طراحي و ساخت برقگير
۴-۳- پايين بودن كيفيت قرص هاي وريستور
۴-۴- پيرشدن قرص هاي اكسيد روي تحت ولتاژ
نامي در طول زمان
۴-۵- نوع متاليزاسيون مورد استفاده
روي قاعده قرص هاي اكسيد روي
۴-۶- عدم كيفيت لازم عايق سطحي روي وريستورها
۴-۷- اشكالات مربوط به انتخاب نوع برقگير ومحل آن در شبكه
۴-۷-۱- پايين بودن ظرفيت برقگير مورد انتخاب نسبت به قدرت صاعقه هاي موجود در محل
۴-۷-۲- پايين بودن ولتاژ آستانه برقگير انتخاب شده نسبت به سطح TOV
۴-۸- اشكالات ناشي از نحوه نگهداري و بهره برداري از برقگير
۴-۸-۱- وجود تخليه جزئي در داخل محفظه برقگير
۴-۸-۲- آلودگي سطح خارجي محفظه برقگير
۴-۸-۳- اكسيد شدن و خرابي كنتاكتهاي
مدارات خارجي برقگير
فصل پنجم: شناسايي پديده فرورزونانس و بررسي حادثه پست ۲۳۰/۴۰۰ كيلوولت فيروز بهرام
۵-۱- مقدمه
۵-۲- شناسايي پديده فرورزونانس
۵-۳- فرورزونانس
۵-۳-۱- فرورزونانس سري يا ولتاژي
۵-۳-۲- فرورزونانس موازي يا فرورزونانس جرياني
۵-۴- طبقه بندي مدلهاي فرورزونانس
۵-۴-۱- مدل پايه
۵-۴-۲- مدل زير هارمونيك
۵-۴-۳- مدل شبه پريوديك
۵-۴-۴- مدل آشوب گونه
۵-۵- شناسايي فرورزونانس
۵-۶- جمع آوري اطلاعات شبكه وپست جهت شبيه سازي و
بررسي حادثه پست فيروز بهرام
۵-۷- بررسي حادثه مورخ ۲۸/۲/۸۱ پست فيروز بهرام
۵-۷-۱-مدلسازي ومطالعه حادثه با استفاده از
نرم افزار emtp
۵-۷-۱-۱- رفتار برقگيرهاي سمت اوليه و ثانويه ترانسفورماتور در هنگام وقوع حادثه
۵-۷-۱-۲- رفتار برقگير فاز T سمت KV230 ترانسفورماتور در هنگام وقوع حادثه
۵-۷-۱-۳- بررسي روشهاي جهت جلوگيري از وقوع پديده فرورزونانس در پست فيروز بهرام
الف- وجود بار در سمت ثانويه ترانسفورماتور
ب- ترانسپوز كردن خط رودشور – فيروز بهرام
فصل ششم: نتيجه گيري و پيشنهادات
۶-۱- نتيجه گيري و پيشنهادات
ضمائم
منابع و مراجع


اضافه ولتاژ


سیستم های قدرت


پایان نامه برق


پروژه برق


تحقیق اماده رشته برق


اضافه ولتاژ در سیستم های قدرت


پروژه رشته برق


پروژه کارشناسی ارشد


پا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


PDF[قرار دادن خازن در سیستم های توزیع نامتعادل] - 2017-02-18

ﺻﻔﺤﻪ 1 2017-02-05 داﻧﻠﻮد ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮار دادن ﺧﺎزن در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ... ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ... اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺧﺎزن. ﻫﺎی ... ﺷﻌﺎﻋﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺪرت (
RDPF) ﺑﻪ ﺻﻮرت ... ﺑﺮق - ﮔﺮاﯾﺶ اﻧﺘﻘﺎل وﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: WORD (ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ) ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: 95
ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ... ﭘﺮوژه ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻣﻞ: ﺧﺎزن ﮔﺬاری ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی و ﺑﻬﺒﻮد
ﭘﺮوﻓﯿﻞ وﻟﺘﺎژ.

پروژه دانشگاهی - بانک جامع مقالات, پروژه و پایان نامه ها

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 31 .... چکیده: بررسی
تاثیر نانوذرات روی بر خواص رنگ های غنی از روی با استفاده از SEM. انگیزه انجام آن ...

پاورپوینت دانشگاهی - دانلود پاورپوینت!

توضیح مختصر: دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی اهمیت نسبی سازه های ... فرمت
فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word و powerpoint تعداد صفحات: 37 حجم ... آماده
غده هیپوفیز تعداد اسلایدها پنجاه و سه قابل ویرایش دسته بندی: دانشگاهی » سایر
موارد ..... pptx تعداد صفحه: 32 حجم: 3،292 کیلوبایت دانلود پروژه سیستم های فازی:
پروژه ...

ترجمه کامل و روان بهبود امنیت شبکه با استفاده از روش الگوریتم ...

با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان نام محصول دانلودی: ترجمه کامل و روان بهبود امنیت
... 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 685 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 ترجمه
کامل و روان .... های اضافه جریان در شبکه های بهم پیوسته با استفاده از الگوریتم
ژنتیک .... بار بهینه مقید به قیود امنیت ماندگار شبکه در سیستمهای قدرت با
دسترسی باز .

بهبود كيفيت توان برای صنایع فولاد | هزار و یک دانشجو

با مجزا نمودن تغذيه بار كوره ها از شبكه سراسري كه عمدتاً توان راكتيو مي باشد و لـذا ...
اعوجاج هارمونيكي در سيستم هاي قدرت ناشي از عناصر غير خطي مي باشد. ... افزايش چند
درصدي ولتاژ ممكن است باعث شود كه جريان دو برابر شده و نيز موج .... فصل سوم :
بررسي نتايج شبيه سازي ادوات كيفيت توان در پروژه فولاد اهواز ..... خرید فایل word
.

لیست پروژه های کارشناسی ارشد - دانشگاه علم و صنعت

13, 506, بررسی و شناخت چهره انسان با استفاده از تکنیک های بینایی ماشین, د. ... 37
, 530, طراحی یک الگوریتم رمز گذاری و رمز گشایی و پیاده سازی آن بر روی فایل های
متنی MS Word, د. .... 97, 590, هماهنگی حفاظت اضافه جریان در سیستم های قدرت, د. ...
قدرت با کمک الگوریتم ژنتیک به منظور افزایش پایداری استاتیکی ولتاژ و
قابلیت ...

پاورپوینت دانشگاهی - دانلود پاورپوینت!

توضیح مختصر: دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی اهمیت نسبی سازه های ... فرمت
فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word و powerpoint تعداد صفحات: 37 حجم ... آماده
غده هیپوفیز تعداد اسلایدها پنجاه و سه قابل ویرایش دسته بندی: دانشگاهی » سایر
موارد ..... pptx تعداد صفحه: 32 حجم: 3،292 کیلوبایت دانلود پروژه سیستم های فازی:
پروژه ...

پروژه بررسی اضافه ولتاژها درسیستم های قدرت (با ... - صفحه نخست

اختصاصی از حامی فایل پروژه بررسی اضافه ولتاژها درسیستم های قدرت (با قابلیت
ویرایش فایل word) تعداد صفحات 140 با و پر سرعت . پروژه بررسی اضافه ولتاژها ...

پایان نامه کلید های قدرت و حفاظت ها ی خطوط فوق توزیع و ... - همراه فید

نامه درخواست استخدام در قالب فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحه 1 با نامه ...
بررسی اضافه ولتاژها درسیستم های قدرت (با قابلیت ویرایش فایل word) تعداد
صفحات 140 ... (با قابلیت ویرایش / فایل word) تعداد صفحات 140 بسی اضافه
ولتاژها درسیستم های ... سمینار برق آشنایی با انواع ترانسفورماتور های خشک لطفا از
این پروژه در ...

دانلود تحقیق آماده در مورد سیستم HVDC

پایان نامه بررسی اجمالی سیستم های قدرت HVDC با فرمت ورد و قابل ویرایش اماده
دانلود میباشد. ... kv400 و ظرفیت ... مقاله درک دنیای انیمیشن · دانلود تحقیق آماده
درباره ی آب (فایل word) . ... دانلود پروژه بررسی تجهیزات خطوط انتقال و کابل های AC
و DC ... 5719 کیلوبایت تعداد صفحه: 40 مقاله در مورد پایداری سیستم قدرت 5 مقاله
جدید .

برق - کیوی پروژه

ترجمه مقاله Arctan با قدرت فرکانس Droop برای بهبود ریز شبکه پایداری ... فرمت
فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش). تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 8 ... چکیده-
پیش بینی کوتاه مدت قیمت ها در بازار برق در سال های اخیردر تمرکز ... اگر چه روش های
مختلف مورد بررسی قرار داده شده اند، دستیابی کمی از خطاهای پیش بینی ... اضافه وزن
را.

برق - کیوی پروژه

ترجمه مقاله Arctan با قدرت فرکانس Droop برای بهبود ریز شبکه پایداری ... فرمت
فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش). تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 8 ... چکیده-
پیش بینی کوتاه مدت قیمت ها در بازار برق در سال های اخیردر تمرکز ... اگر چه روش های
مختلف مورد بررسی قرار داده شده اند، دستیابی کمی از خطاهای پیش بینی ... اضافه وزن
را.

بررسی اضافه ولتاژها درسیستم های قدرت (فرمت فایل Word و با ...

3 ژانويه 2017 ... بررسی اضافه ولتاژها درسیستم های قدرت (فرمت فایل Word و با قابلیت ویرایش آماده
پرینت) تعداد صفحات ۱۴۰. در اين پروژه ابتدا به بررسي انواع ...

برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات. - نرم افزار ...

3-محاسبات روشنایی (روش لومن) همراه با دیتاهای لامپ ها ... همچنین داخل سی دی نرم افزار
چندین نمونه پرو‍ژه طراحی شده( ساختمانهای 140 و 15و. ... درزیر می توانید فایلهای مربوط
به راهنمای نرم افزارتاسیسات الکتریکی را ... راهنمای نرم افزار(معرفی قسمت های نرم
افزار،قسمتهای جدیددراین فابل اضافه نشده) .... اضافه ولتاژ در سیستم قدرت چیست؟

انجام پروژه های برنامه نویسی

قابلیت اطمینان در سیستم قدرت Reliability in power system شبیه سازی ... کنترل
فرکانس و ولتاژ در شبکه قدرت دو ناحیه ای با نرم افزارهای متلب، دیگسایلنت

وصف كوهساران

6 دسامبر 2016 ... -برترين فايل پروژه كارآفريني كارگاه توليد محصولات دارويي و بهداشتي و ... معماري
طبقه پانزدهم آپارتمان مسكوني مدرن 16 طبقه با مبلمان كامل قابل ويرايش) ... -گزارش
كارآموزي مهندسي پزشكي بررسي دستورالعمل هاي نگهداشت ... -خريد فايل( حفاظت
اضافه ولتاژ(سيستم كابل زميني برق قدرتي)) ... تعداد: 7CD يا 1DVD

پروژه دانشگاهی - بانک جامع مقالات, پروژه و پایان نامه ها

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 31 .... چکیده: بررسی
تاثیر نانوذرات روی بر خواص رنگ های غنی از روی با استفاده از SEM. انگیزه انجام آن ...

پروژه بررسی اضافه ولتاژها درسیستم های قدرت (با ... - صفحه اصلی

پروژه بررسی اضافه ولتاژها درسیستم های قدرت (با قابلیت ویرایش فایل Word)
تعداد صفحات 140.

بهبود كيفيت توان برای صنایع فولاد | هزار و یک دانشجو

با مجزا نمودن تغذيه بار كوره ها از شبكه سراسري كه عمدتاً توان راكتيو مي باشد و لـذا ...
اعوجاج هارمونيكي در سيستم هاي قدرت ناشي از عناصر غير خطي مي باشد. ... افزايش چند
درصدي ولتاژ ممكن است باعث شود كه جريان دو برابر شده و نيز موج .... فصل سوم :
بررسي نتايج شبيه سازي ادوات كيفيت توان در پروژه فولاد اهواز ..... خرید فایل word
.

مطالب دانلود اهنگ عربی الیسا سهرنایالیل - جدیدترین و ... - بهترین های روز

پرتال اطلاع رسانی ، شبکه مجازی و خدمات دهی بهترین های روز با بروز رسانی خودکار
مطالب فارسی خانه | وبلاگ خوان | آب و هوا و اوقات شرعی | فایل یاب | خبرخوان | ویدئو
کلیپ ... امتیاز از 1 تا 5 : 4 تعداد بازدید : 1076 موضوع مطلب : ... پروژه بررسی اضافه
ولتاژها درسیستم های قدرت (با قابلیت ویرایش فایل Word) تعداد صفحات 140 0 ...

انجمن راسخون - راهنمای خرید دوربین عکاسی دیجیتال

9 نوامبر 2010 ... یک دوربین عکاسی خیلی خوب آنالوگ را می‌توان حتی با 300 الی 400 هزار ... یک نکته
مهم تعیین کننده در کیفیت عکس، قدرت لنز دوربین است. ... اگر یک دوربین دارای
قابلیت فوکوس ماکرو باشد (اصطلاحا بتواند ... تعداد پست ها : 678 ...... با دیافراگم
پشتی بزرگتر برای بهبود روشنایی مرزها در سیستم های اپتیکی.

(با قابلیت ویرایش فایل Word) تعداد صفحات 140 - همکاری در فروش ...

پروژه بررسی اضافه ولتاژها درسیستم های قدرت (با قابلیت ویرایش / فایل Word)
تعداد صفحات 140.

دانلود پروژه و پایان نامه مهندسی برق درباره ترانسفورماتور تكفاز و سه ...

دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی مهندسی برق بررسی عملکرد نیروگاه زمین ... این
پروژه پایان نامه در قالب ۱۱۲ صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت
ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز با ..... لئونارد منجر گشت تا ولتاژ
dc متغیری برای کنترل گرداننده های موتورهای ...... انجام تست هاي الكتريكي 140

بررسی اضافه ولتاژها درسیستم های قدرت (فرمت فایل ... - پاییز دانلود

22 ژوئن 2016 ... ... قدرت (فرمت فایل Word و با قابلیت ویرایش آماده پرینت) تعداد صفحات 140 ... های
قدرت,پایان نامه رشته برق,پروژه رشته برق,بررسی اضافه ولتاژ.

برق - کیوی پروژه

ترجمه مقاله Arctan با قدرت فرکانس Droop برای بهبود ریز شبکه پایداری ... فرمت
فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش). تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 8 ... چکیده-
پیش بینی کوتاه مدت قیمت ها در بازار برق در سال های اخیردر تمرکز ... اگر چه روش های
مختلف مورد بررسی قرار داده شده اند، دستیابی کمی از خطاهای پیش بینی ... اضافه وزن
را.

میکروبلاگ تامفا >> جستجو در پست ها

در این پروژه با کمک چند موتور و میکروکنترلر عمل آبیاری به صورت هوشمند انجام ... ما
در اینجا قصد داریم که کمی این عشق را از ابعاد دیگری نیز مورد بررسی قرار ..... بنر
نقشه شاعران ایران زمین فایل فتوشاپ لایه باز ابعاد 200x140 سانتیمتر .... تحقیق
در مورد موتور های شش زمانه با قابلیت ویرایش و دریافت فایل ورد پروژه-تعداد صفحات
...

پاورپوینت دانشگاهی - دانلود پاورپوینت!

توضیح مختصر: دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی اهمیت نسبی سازه های ... فرمت
فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word و powerpoint تعداد صفحات: 37 حجم ... آماده
غده هیپوفیز تعداد اسلایدها پنجاه و سه قابل ویرایش دسته بندی: دانشگاهی » سایر
موارد ..... pptx تعداد صفحه: 32 حجم: 3،292 کیلوبایت دانلود پروژه سیستم های فازی:
پروژه ...

دانلود بهینه سازی مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم فایل ورد word

دانلود بهينه سازي مسيريابي در شبکه هاي حسگر بي سيم فايل ورد (word) دارای 6 ...
قابلیت اتکا با pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می
باشد و آماده ... و فناوری اطلاعاتفرمت فايل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)تعداد
صفحات فايل .... دانلود فایل ورد Word پروژه بهینه سازی خوشه ها با استفاده از
الگوریتم های ...

متلب الکتریک|انجام شبیه سازی پروژه برق

هدف گروه "متلب الکتریک" انجام پروژه ها و شبیه سازی های دانشجویی همراه با آموزش کامل
، ... دارد بهترین خدمات را به دانشجویان رشته مهندسی برق در سراسر کشور ارائه کند. ...
برای حل این مشکل همه ی شبیه سازی های ارائه شده توسط گروه متلب الکتریک همراه با
فایل .... تعداد صفحه ... بررسی قابلیت اطمینان وامنیت درسیستم های تولید پراکنده.

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید - دانلودطرح توجیهی،کارآفرینی ...

دانلودطرح توجیهی،کارآفرینی،مقاله دانشجوی - مهندسي برق الكترونيك - دانلودطرح ...
اضافه ولتاژ و جریان هارمونیکی تجهیزات جبرانسازی ... انواع شبكه هاي صنعتي با ذكر
محاسن و معايب هر يك بررسي شده و نشان مي دهد كه چگونه مي ..... فني ميباشد اين فايل با
فرمت word ميباشد كه قابليت ويرايش را هم دارد اين پروژه با ..... تعداد صفحات: 140 ...

دانلود فایل » آرشیو بررسی اضافه ولتاژها درسیستم های قدرت (فرمت ...

... قدرت (فرمت فایل Word و با قابلیت ویرایش آماده پرینت) تعداد صفحات 140 -
دانلود فایل .... بررسی اضافه ولتاژها درسیستم های قدرت (فرمت فایل Word و با
قابلیت ویرایش آماده ... در اين پروژه ابتدا به بررسي انواع اضافه ولتاژهاي محتمل در
شبكه‌هاي قدرت ... های نوین (فرمت فایل Word و با قابلیت ویرایش آماده پرینت )تعداد
صفحات ۱۴۰ ...

را - دانلود مقاله دانلود تحقیق دانلود پروژه دانلود گزارش کارآموزی

19 سپتامبر 2014 ... تعداد صفحات فایل, 1 ... توجه کنید که این فایل فقط با برنامه اتوکد ۲۰۰۷ و ورژن های
بالاتر از آن ... فایل اتوکد پلان معماری سایت پلان مجتمع مسکونی کامل قابل ویرایش
... ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم قدرت با کاربرد در منبع تغذیه بدو .... و پایداری
ولتاژ در چارچوب قیود عملکردی و امنیتی سیستم در سیستم‌های ...

پایان نامه و مقالات علوم انسانی - دانلود سرای دانشجویی

فرضیه اصلی چهارم : ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده در مقایسه با سایر معیار های
ارزیابی ... پایان نامه بررسی رابطه بین تناسب استراتژی و ساختار سازمانی با
عملکرد در .... مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۳۱
صفحه است . .... در این پروژه ابتدا عوامل مهم موثر در پیاده سازی دولت الکترونیکی و
قابلیت های ...

دانلود پروژه بررسی اضافه ولتاژها درسیستم های قدرت (با قابلیت ...

دانلود پروژه بررسی اضافه ولتاژها درسیستم های قدرت (با قابلیت ویرایش و دریافت
فایل Word ورد) تعداد صفحات ۱۴۰. دانلود پروژه بررسی اضافه ولتاژها درسیستم های ...

دانلود پروژه و پایان نامه مهندسی برق درباره ترانسفورماتور تكفاز و سه ...

دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی مهندسی برق بررسی عملکرد نیروگاه زمین ... این
پروژه پایان نامه در قالب ۱۱۲ صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت
ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز با ..... لئونارد منجر گشت تا ولتاژ
dc متغیری برای کنترل گرداننده های موتورهای ...... انجام تست هاي الكتريكي 140

بررسی اضافه ولتاژها درسیستم های قدرت (فرمت فایل ... - پاییز دانلود

22 ژوئن 2016 ... ... قدرت (فرمت فایل Word و با قابلیت ویرایش آماده پرینت) تعداد صفحات 140 ... های
قدرت,پایان نامه رشته برق,پروژه رشته برق,بررسی اضافه ولتاژ.

ترجمه مقاله کنترل توان راکتیو برای نیروگاه های تولید پراکنده DG - با

شبیه سازی مقاله مدیریت توان راکتیو و کنترل ولتاژ سیستم خط انتقال بلند ...
نمونه هایی از مقاله های درس کنترل توان راکتیو در سیستم های قدرت (reactive .... شبکه
هاي سنتی برق اضافه کرد، بطوری که بازده و قابلیت اطمینان این سیستم هاي ... فرمت
فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 9 ... 140
بازدید.

انجام پروژه های برنامه نویسی

قابلیت اطمینان در سیستم قدرت Reliability in power system شبیه سازی ... کنترل
فرکانس و ولتاژ در شبکه قدرت دو ناحیه ای با نرم افزارهای متلب، دیگسایلنت

بررسی اضافه ولتاژها درسیستم های قدرت با قابلیت ویرایش فایل ...

بررسی اضافه ولتاژها درسیستم های قدرت با قابلیت ویرایش فایل word تعداد
صفحات ... قابلیت ویرایش / فایل word) تعداد صفحات 140 بسی اضافه ولتاژها
درسیستم .... عنوان : پروژه تجهیزات و محاسبات پست ۶۳/۲۰ کیلو ولت تعداد صفحات :
۱۲۰ ورد به ...

درسیستم ایمنیnkc - پرنسیا

بررسی اضافه ولتاژها درسیستم های قدرت (با قابلیت ویرایش فایل word) تعداد ... های
قدرت (با قابلیت ویرایش / فایل word) تعداد صفحات 140 بسی اضافه ولتاژها .... با
فرمت word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد پروژه گزارش ...

PDF[قرار دادن خازن در سیستم های توزیع نامتعادل] - 2017-02-18

ﺻﻔﺤﻪ 1 2017-02-05 داﻧﻠﻮد ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮار دادن ﺧﺎزن در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ... ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ... اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺧﺎزن. ﻫﺎی ... ﺷﻌﺎﻋﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺪرت (
RDPF) ﺑﻪ ﺻﻮرت ... ﺑﺮق - ﮔﺮاﯾﺶ اﻧﺘﻘﺎل وﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: WORD (ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ) ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: 95
ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ... ﭘﺮوژه ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻣﻞ: ﺧﺎزن ﮔﺬاری ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی و ﺑﻬﺒﻮد
ﭘﺮوﻓﯿﻞ وﻟﺘﺎژ.

رشته الکترونیک [32] - تاک مقاله ::. پرپوزال ، دانلود مقاله و پروژه و ...

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) ... قابلیت تکمیل کد (Code Completion): ش‌ ...
جهان از تعداد بيشماري ذرات تقسيم ناپذيروتجزيه نشدني تشكيل شده است اين ذرات
همان ... هدف: این مطالعه با هدف بررسی تحلیل ریشه دندان 6 ماه پس از درمان ارتودنسی
فعال و .... این مقاله ولتاژهای شفت موتور ac و جریان های یاتاقان منتجه از آنها را مورد
بررسی ...

خطوط انتقال شبکه توزیع هوایی و زمینی - جستجو - وسریا

با . و پر سرعت . فرمت فایل:word تعدادصفحات:57 صفحه فهرست مطالب عنوان صفحه
مقدمه 1 ... فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات47فهرستعنوان . ... اصلاح
رگولاسیون ولتاژ در خطوط انتقال نیرو پروژه و پایان نامه مقطع کارشناسی رشته برق
... تحلیل و بررسی عوامل ایجاد کننده تلفات در شبکه های قدرت (خطوط انتقال و توزیع
).

دانلود ارزان انواع پایان نامه

211 صفحه پروژه بی نظیر بازار برق ایران- کارشناسی ارشد .... چکیده: پژوهش حاضر٬
با نام « بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزت نفس ... فرمت فایل: DOC
(ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 99 ... سلامت و ایمنی، و ادغام مدیریت ایمنی در
سیستمهای مدیریت موجود محسوب می‌گردد. .... پایان نامه مهندسی برق نيروگاههاي اتمي.

متلب الکتریک|انجام شبیه سازی پروژه برق - پروژه های آماده

کد. عنوان پروژه. تعداد صفحه. 201. بررسی قابلیت اطمینان در سیستمهای قدرت. 175.
202. تخلیه جزئی،آشکارسازی و مکان یابی آن در ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده ...

پروژه بررسی اضافه ولتاژها درسیستم های قدرت (با ... - صفحه اصلی

پروژه بررسی اضافه ولتاژها درسیستم های قدرت (با قابلیت ویرایش فایل Word)
تعداد صفحات 140.

(با قابلیت ویرایش فایل Word) تعداد صفحات 140 - بانک مقاله و تحقیق

پروژه بررسی اضافه ولتاژها درسیستم های قدرت (با قابلیت ویرایش فایل Word)
تعداد صفحات 140. خلاصه:در سيستمهاي قدرت و شبكه‌هاي انتقال و توزيع انرژي ...

بهبود كيفيت توان برای صنایع فولاد | هزار و یک دانشجو

با مجزا نمودن تغذيه بار كوره ها از شبكه سراسري كه عمدتاً توان راكتيو مي باشد و لـذا ...
اعوجاج هارمونيكي در سيستم هاي قدرت ناشي از عناصر غير خطي مي باشد. ... افزايش چند
درصدي ولتاژ ممكن است باعث شود كه جريان دو برابر شده و نيز موج .... فصل سوم :
بررسي نتايج شبيه سازي ادوات كيفيت توان در پروژه فولاد اهواز ..... خرید فایل word
.

پروژه بررسي اضافه ولتاژها درسيستم هاي قدرت - رزبلاگ

پروژه بررسی اضافه ولتاژها درسیستم های قدرت (با قابلیت ویرایش فایل Word)
تعداد صفحات ۱۴۰. ... فایل Word) تعداد صفحات 140. 28 . ... فایل Word ورد) تعداد
صفحات ۱۴۰ – کلیات در سیستمهای قدرت و شبکه‌های انتقال و ... 33 . بررسی اضافه
ولتاژ ...

پایان نامه و مقالات علوم انسانی - دانلود سرای دانشجویی

فرضیه اصلی چهارم : ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده در مقایسه با سایر معیار های
ارزیابی ... پایان نامه بررسی رابطه بین تناسب استراتژی و ساختار سازمانی با
عملکرد در .... مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۳۱
صفحه است . .... در این پروژه ابتدا عوامل مهم موثر در پیاده سازی دولت الکترونیکی و
قابلیت های ...

بررسی اضافه ولتاژها درسیستم های قدرت (با قابلیت ویرایش فایل Word)

25 فوریه 2017 ... بررسی اضافه ولتاژها درسیستم های قدرت (با قابلیت ویرایش فایل Word) تعداد
صفحات ۱۴۰ ... های قدرت (با قابلیت ویرایش / فایل Word) تعداد صفحات ۱۴۰رت (با ...
فصل دوم: بررسي انواع اضافه ولتاژها در سيستمهاي قدرت و علل پيدايش آنها۲-۱- ....
دانلود پروژه برنامه ريزي توليد (اجراي سيستم توليد به هنگام JIT ) ...

دانلود ارزان انواع پایان نامه

211 صفحه پروژه بی نظیر بازار برق ایران- کارشناسی ارشد .... چکیده: پژوهش حاضر٬
با نام « بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزت نفس ... فرمت فایل: DOC
(ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 99 ... سلامت و ایمنی، و ادغام مدیریت ایمنی در
سیستمهای مدیریت موجود محسوب می‌گردد. .... پایان نامه مهندسی برق نيروگاههاي اتمي.

سایت تجاری و بازرگانی

دانلود پایان نامه:بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان سرپل ذهاب
... پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت پنجم (140 پایان نامه) سایت ارشدها ... معماری
و شهرسازی برق (قدرت مخابرات کنترل الکترنیک ) تربیت بدنی کامپیوتر نرم
افزار و سخت ... همه فایل های سایت ما با فرمت ورد و قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
.

پروژه بررسی اضافه ولتاژها درسیستم های قدرت (با قابلیت ... - فایل سل

پروژه بررسی اضافه ولتاژها درسیستم های قدرت (با قابلیت ویرایش فایل Word)
تعداد صفحات ۱۴۰ خلاصه:در سیستمهای قدرت و شبکه‌های انتقال و توزیع انرژی ...

دانلود فایل » آرشیو بررسی اضافه ولتاژها درسیستم های قدرت (فرمت ...

... قدرت (فرمت فایل Word و با قابلیت ویرایش آماده پرینت) تعداد صفحات 140 -
دانلود فایل .... بررسی اضافه ولتاژها درسیستم های قدرت (فرمت فایل Word و با
قابلیت ویرایش آماده ... در اين پروژه ابتدا به بررسي انواع اضافه ولتاژهاي محتمل در
شبكه‌هاي قدرت ... های نوین (فرمت فایل Word و با قابلیت ویرایش آماده پرینت )تعداد
صفحات ۱۴۰ ...

برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات. - نرم افزار ...

3-محاسبات روشنایی (روش لومن) همراه با دیتاهای لامپ ها ... همچنین داخل سی دی نرم افزار
چندین نمونه پرو‍ژه طراحی شده( ساختمانهای 140 و 15و. ... درزیر می توانید فایلهای مربوط
به راهنمای نرم افزارتاسیسات الکتریکی را ... راهنمای نرم افزار(معرفی قسمت های نرم
افزار،قسمتهای جدیددراین فابل اضافه نشده) .... اضافه ولتاژ در سیستم قدرت چیست؟

(با قابلیت ویرایش فایل Word) تعداد صفحات 140 - بانک مقاله و تحقیق

پروژه بررسی اضافه ولتاژها درسیستم های قدرت (با قابلیت ویرایش فایل Word)
تعداد صفحات 140. خلاصه:در سيستمهاي قدرت و شبكه‌هاي انتقال و توزيع انرژي ...

شكل‌هاي چندرسانه‌اي

ماوس; چند ناحيه صفحه نمايش براي ويرايش متن; پست الكترونيكي ... پروژه Xanadu
شروع شده: ... به کار گیری قابلیت های چند رسانه ای (multi – media ) از طریق
کامپیوتر امکان پذیر ... ۴- دادن امكان هضم مطالب به كاربر و قدرت ارتباط دادن آن با
دنياي واقع (digest and .... شبيه‌ سازي‌ قادر به‌ بررسي‌ تغييرات‌ جديد در سيستم‌ هاي‌
موجود و مطالعه‌ ...

دوران ما

گروه فنی- مهندسی "دوران ما" در زمینه‌های زیر آماده‌ی پاسخ‌گویی به سوالات ... آموزش و انجام
پروژه ... در این یادداشت به بررسی اثر ترموالکتریک پرداخته می‌شود. ... 240 و 140
میلی ولت، جریان را 32 آمپر و راندمان را معادل با 11٫5 درصد نتیجه داد. .... لینک های زیر
هم مربوط به فرمت آماده ورد و لاتک مربوط به یک سایت خارجی هستش که ..... صفحه نخست

لیست پروژه های کارشناسی ارشد - دانشگاه علم و صنعت

13, 506, بررسی و شناخت چهره انسان با استفاده از تکنیک های بینایی ماشین, د. ... 37
, 530, طراحی یک الگوریتم رمز گذاری و رمز گشایی و پیاده سازی آن بر روی فایل های
متنی MS Word, د. .... 97, 590, هماهنگی حفاظت اضافه جریان در سیستم های قدرت, د. ...
قدرت با کمک الگوریتم ژنتیک به منظور افزایش پایداری استاتیکی ولتاژ و
قابلیت ...

پروژه بررسی اضافه ولتاژها درسیستم های قدرت (با قابلیت ویرایش ...

20 فوریه 2017 ... این محصول” پروژه بررسی اضافه ولتاژها درسیستم های قدرت (با قابلیت ویرایش
فایل Word) تعداد صفحات ۱۴۰ “را از فایل می دانلود نمایید.

فایلر سل

دانلود پروژه ( تحقیق ) رشته حقوق با عنوان برابري يا عدم برابري ديه زن و مرد ...
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت
) تعداد صفحه :35 ... لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب* فرمت فايل:Word (قابل
ويرايش و آماده ... کتاب بسیار مناسبی برای روش های مهندسی معکوس در کاربرد های
صنعتی و ...

پاورپوینت دانشگاهی - دانلود پاورپوینت!

توضیح مختصر: دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی اهمیت نسبی سازه های ... فرمت
فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word و powerpoint تعداد صفحات: 37 حجم ... آماده
غده هیپوفیز تعداد اسلایدها پنجاه و سه قابل ویرایش دسته بندی: دانشگاهی » سایر
موارد ..... pptx تعداد صفحه: 32 حجم: 3،292 کیلوبایت دانلود پروژه سیستم های فازی:
پروژه ...

بررسی اضافه ولتاژها درسیستم های قدرت (فرمت فایل Word و با ...

بررسی اضافه ولتاژها درسیستم های قدرت (فرمت فایل Word و با قابلیت ویرایش آماده
پرینت) تعداد صفحات 140 - پروژه ها ... بررسی اضافه ولتاژها درسیستم های قدرت (
فرمت فایل Word و با قابلیت ویرایش آماده پرینت) تعداد صفحات ۱۴۰ ... در این پروژه
ابتدا به بررسی انواع اضافه ولتاژهای محتمل در شبکه‌های قدرت پرداخته می‌شود، سپس ...

بهبود كيفيت توان برای صنایع فولاد | هزار و یک دانشجو

با مجزا نمودن تغذيه بار كوره ها از شبكه سراسري كه عمدتاً توان راكتيو مي باشد و لـذا ...
اعوجاج هارمونيكي در سيستم هاي قدرت ناشي از عناصر غير خطي مي باشد. ... افزايش چند
درصدي ولتاژ ممكن است باعث شود كه جريان دو برابر شده و نيز موج .... فصل سوم :
بررسي نتايج شبيه سازي ادوات كيفيت توان در پروژه فولاد اهواز ..... خرید فایل word
.

دانلود پاورپوینت مواد افزودنی بتن 29 اسلاید

Molecular Typing of Infectious Disease تایپینگ مولکولی بیماری های عفونی به زبان انگلیسی

تحقیق در مورد متغير تصادفي 14 ص

گزارش کارآموزی کارخانه صنعت چوب شمال

طرح كنترل آلودگي صوتي در خطوط صافكاري سال بدنه سازي شركت ايران خودرو

دانلود پاورپوینت جراحی تیروئید و مراقبتهای آن

قانون شگفت انگیز روابط انسانی

دانلود پاورپوینت جراحی تیروئید و مراقبتهای آن

نقاشی ابرنگ خانه ای در طبیعت اورجینال

پاورپوینت انواع پژوهش