دانلود فایل


دانلود پرسشنامه رویکرد محله‌محوری در نظام مدیریت شهری - دانلود فایلدانلود فایل در این بخش پرسشنامه رویکرد محله‌محوری درنظام مدیریت شهری شهرهای کوچک که برای پژوهشی به همین نام تدوین شده است, برای دانلود قرار داده شده است

دانلود فایل دانلود پرسشنامه رویکرد محله‌محوری در نظام مدیریت شهری در این بخش پرسشنامه رویکرد محله محوری در نظام مدیریت شهری شهرهای کوچک که برای پژوهشی به همین نام تدوین شده است، برای دانلود قرار داده شده است. این پرسشنامه در 29 سوال،4 صفحه و با فرمت PDF می باشد.


دانلود پرسشنامه رویکرد محله‌محوری در نظام مدیریت شهری


دانلود پرسشنامه رویکرد محله‌محوری در نظام مدیریت شهرهای گوچک


دانلود پرسشنامه رویک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

5-1-10-1 حلیمه خاتون هادی پور در رساله دکتری دانشگاه تهران با عنوان توانمندسازی
نظام مدیریت شهری با تاکید بر محله محوری و مشارکت مردمی (نمونه ی موردی: محله های
شهرک غرب و سنگلج شهر تهران) بیان می کند که یکی از راهبردهای رویکرد نوین
مدیریت شهری، جلب مشارکت مردمی و بهره گیری از همکاری شهروندان در اداره امور شهرها
است. علیرغم ...

مشاركت – دانلود ریسرچ – پروژه ارشد

10 جولای 2017 ... در چنین شرایطی نظام مدیریت شهری به منظور کاستن از مسائل و مشکلات رو به فزونی
شهرنشینی در جستجوی راههای برای تسهیل و بهبود اداره امور شهرها است . ..... همکاری
شهروندان و توجه به اولویتها و نیازهای محلی صورت گرفته است و فعالیتهای دیگری
نیز در این جهت به منظور اجرایی کردن رویکرد محله محوری در حال انجام است.

مجموعه شهرداري را در راستاي ايجاد شهري سرآمد ياري مي‌نمايد. اين مديريت ...

بررسی نقش و جایگاه ICT در مشارکت شهروندان در مدیریت شهری مطالعه موردی شهر
اصفهان. محسن اخوان ... شروع پروژه 1/2/89 به مدت 45روز; نیاز سنجی عمومی شهر اصفهان
با رویکرد محله محوری جهت تدوین برنامه و بودجه 90 ... تهيه دستورالعمل‌هاي نظام فني و
اجرايي شهرداري; برنامه ريزي اصلاح فرم‌هاي فرآيند گراي مرتبط با حوزه شهرسازي (21
فرم).

دانلود کامل مبانی نظری و پیشینه راهکارهای افزایش میزان مطالعه - پروتکل

1 نوامبر 2017 ... پیشینه و مبانی نظری راهکارهای افزایش میزان مطالعه – فایل ناب؛ دانلود … – ذخیره شده
10 ا کتبر ... مطالعه مبانی نظری رویکرد محله محوری، نشان می‌دهد که مفهوم اجتماع محلی و
دیدگاه‌های … اصطلاح” محله” را بدون اطلاع یا ... [PDF] ارزﯾﺎﺑﯽ اﺧﺘﻼط ﮐﺎرﺑﺮي در ﻓﻀﺎي ﺷﻬﺮي
ﺧﯿﺎﺑﺎن و راﻫﮑﺎرﻫﺎي ا – سامانه مدیریت … – ذخیره شده ﺗﻨﻮع اﺧﺘﻼط ﮐﺎرﺑﺮي در ...

ﺑﺎ ﻫﺎ اﺧﯿﺮ در ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺷﻬﺮ ي ﻪﻫ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ در ﭼﻨ - آمایش محیط

30 ژانويه 2014 ... ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر ﻧﻈﺎم ﺷﻬﺮي و ﻣﺤﻠﻪ. اي دﭼﺎر. دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪ (ﻫﻤﺎن: 100. ).
اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﻧﻈﺎم ﺷﻬﺮي ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز. ﺑﺤﺮان ﻫﺎ. و. ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎري. ﻫﺎي در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤ. ﺎﻋﯽ،
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ، ﮐﺎﻟﺒﺪي، اداري و .. . درﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوزي ﺷﺪه. اﺳﺖ. در. ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ. (. ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً از ﺳﺎل. 1386. )
ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ روﯾﮑﺮد ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺤﻮري و ﺗﻼش ﺑﺮاي. ﺗﺤﻘﻖ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰي. ﺷﻬﺮي ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺤﻮردرﮐﺸﻮر.

ارزیابی مشارکت شهرداری در ارتقای شاخص های اقتصادی مسکن شهری از ...

این مقاله با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روشهای کتابخانهای و میدانی
، به دنبال ارزیابی مشارکت شهرداری منطقهی2 شهر شیراز در ارتقای شاخص اقتصادی ...
در دوره رنسانس (سده 15 م) مشارکت مدیریت شهری، اصولا با ظهور تفکرات فلسفه
سیاسـی و پیچیدهتر شدن نظام، روابط مفهوم جدیدی پیدا میکند، در این دوره، تامین حقوق
...

مقاله تدوین الگوی محله محوری در مدیریت شهری، با توجه به ویژگیهای شهر ...

بخشی از متن مقاله تدوین الگوی محله محوری در مدیریت شهری، با توجه به ویژگیهای
شهر مشهد : مقدمه. مطالعه دیدگاههای متأخر مدیریت شهری، بیانگر اهمیت یافتن رویکردی
است که مشارکت شـهروندان را در قالب محلههای شهری مورد توجه و تأکید قرار داده اسـت.
همچنـین مـیتـوان گرایـشی فراگیـر را در میان سطوح مختلف حکومتها شناسایی کرد که
به ...

دانلود تدوین, پرسشنامه ,رویکرد ,محله‌محوری, در نظام ,مدیریت شهری,pdf

نگرش جامع به سیاست ها، برنامه ها و طرح های توسعه شهری و نیز تدوین اهداف یکپارچه
اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در رأس سیاستگزاری و مدیریت شهری قرار می گیرد
. تحقق این اهداف، نیازمند ارزیابی نتایج و تبعات سیستم های شهری برای تغییرات
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی بوده و محتاج تحولات اساسی در سازمان و ...

دانلود تدوین, پرسشنامه ,رویکرد ,محله‌محوری, در نظام ,مدیریت شهری,pdf

نگرش جامع به سیاست ها، برنامه ها و طرح های توسعه شهری و نیز تدوین اهداف یکپارچه
اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در رأس سیاستگزاری و مدیریت شهری قرار می گیرد
. تحقق این اهداف، نیازمند ارزیابی نتایج و تبعات سیستم های شهری برای تغییرات
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی بوده و محتاج تحولات اساسی در سازمان و ...

ارزیابی رابطه مدیریت محلات با حکمروایی شهری در کلانشهر تهران ...

یکی از رویکردهای مورد تأکید برای بهبود عملکرد مدیریت شهرها و حل مسائل و مشکلات
شهری بهکارگیری طرح مدیریت محلهای یا همان رویکرد نوین "خود مدیریتی" شهروندان در
امور متنوع مدیریت شهری ... روش جمعآوری اطلاعات کتابخانهای و پیمایشی با استفاده از
پرسشنامه بوده و تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS صورت گرفته است.

مقاله تدوین الگوی محله محوری در مدیریت شهری، با توجه به ویژگیهای شهر ...

بخشی از متن مقاله تدوین الگوی محله محوری در مدیریت شهری، با توجه به ویژگیهای
شهر مشهد : مقدمه. مطالعه دیدگاههای متأخر مدیریت شهری، بیانگر اهمیت یافتن رویکردی
است که مشارکت شـهروندان را در قالب محلههای شهری مورد توجه و تأکید قرار داده اسـت.
همچنـین مـیتـوان گرایـشی فراگیـر را در میان سطوح مختلف حکومتها شناسایی کرد که
به ...

دانلود پرسشنامه رویکرد محله‌محوری در نظام مدیریت شهری

دانلود پرسشنامه رویکرد محله‌محوری در نظام مدیریت شهری.

نقش محله محوری در مدیریت شهری - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

هدف در این پژوهش، بررسی نقش محله محوری در مدیریت شهری است که به صورت موردی
موضوع را در منطقه 9 اصفهان که یکی از مناطق غربی کلان شهر اصفهان است مورد مطالعه
قرار می دهد. 245 خانوار از جمعیت این منطقه به عنوان نمونه آماری از طریق فرمول کوکران
انتخاب شد. و پرسشنامه به صورت تصادفی در تمامی محلات توزیع گردید. پژوهش حاضر
از ...

بررسی تأثیر معیارهای اجتماعی و کالبدی بر توانمند‌کردن محلات شهری ...

مقدمه. جمعیت جهان به‌طور روزافزونی به‌سوی شهری‌شدن گام برمی‌دارد؛ به‌طوری‌که از سال
2008 به بعـد بـیش از نصف جمعیت جهان در نواحی شهری زنـدگی می‌کنند (Wong and
Yuen, 2011:1). این روند سریع شهرنشینی، مشکلات زیاد را در شهرها باعث شده است.
تجارب نشان داده‌اند «مدیریت محله‌محور» یکی از بهترین راهکارها برای کاهش مشکلات
شهری ...

دانلود کامل مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت ...

19 ژانويه 2018 ... در دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی به بررسی زمینه های
مشارکت و راهکارهای ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی می پردازیم
... روایی پرسشنامه توسط اعضای هیات علمی دانشگاه ها و کارشناسان وزارت جهاد
کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته و اعتبار پرسشنامه اعضای شورای اسلامی ...

دانلود بررسی ,برنامه‌ریزی, محله ,باغ ,شاطر تهران,pdf - لینک گردی

31 ژانويه 2018 ... در جهت رفع مشکلات ناشی از فرسودگی و زوال مراکز شهری و گسترش افقی شهرها
جنبش نوشهرگرایی به وجود آمد. این جنبش برای ایجاد جوامع پایدار و کارا بازگشت به
الگوی محلات سنتی را امری لازم می داند. در تحقیق حاضر سعی می شود به طور اجمالی به
معرفی نوشهرگرایی و اصول پیشنهادی آن برای برنامه ریزی محله های شهری ...

دانلود تدوین, پرسشنامه ,رویکرد ,محله‌محوری, در نظام ,مدیریت شهری,pdf

24 ژانويه 2018 ... نگرش جامع به سیاست ها، برنامه ها و طرح های توسعه شهری و نیز تدوین اهداف یکپارچه
اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در رأس سیاستگزاری و مدیریت شهری قرار می گیرد
. تحقق این اهداف، نیازمند ارزیابی نتایج و تبعات سیستم های شهری برای تغییرات
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی بوده و محتاج تحولات ...

@article{ author = {}, title = {}, abstract ={}, Keywords = {}, volume ...

در این مقاله حیات و ساختار فضای زندگی شهری در دو دوره قبل و بعد از ورود اسلام
در ایران با استفاده از روش های تحلیلی و با استفاده از منابع مورد مطالعه
و& ... جهان بینی اسلامی، فرهنگ به معنای اخص آن مشتمل بر نظام اعتقادات، ارزش ها،
اخلاقیات و رفتارها بوده و منعبث از وحی و جهت دهنده و محتوا بخش نظام ها و بخش های
جامعهاست.

دانلود پرسشنامه رویکرد محله‌محوری در نظام مدیریت شهری - ذخیره فایل ...

دریافت فایل دریافت_فایل. در این بخش پرسشنامه رویکرد محله محوری در نظام مدیریت
شهری شهرهای کوچک که برای پژوهشی به همین نام تدوین شده است، برای دانلود قرار داده
شده است. این پرسشنامه در 29 سوال،4 صفحه و با فرمت PDF می باشد. … دریافت فایل
دریافت_فایل ...

ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺤﻮري، رﻫﯿﺎﻓﺘﯽ ﻧﻮﯾﻦ در اﯾﺠﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي ﭘﺎﯾﺪا - سامانه مدیریت نشریات ...

ﺷﻬﺮي ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ. روﯾﮑﺮد ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺤﻮري ﺑﺎ ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار دادن ﻣﺤﻠﻪ. ﻫﺎ در. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮ، آن. ﻫـﺎ را
ﻫﻤﭽـﻮن ﻣﻨـﺎﺑﻌﯽ. ﭘﻮﯾﺎ در راه اﯾﺠﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ، اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺣﺎﺿﺮ. از.
ﻧـﻮع .... ﺗﺤﻠﯿﻞ. اﻃﻼﻋﺎت. ﻧﯿﺰ. از. ﻣﺪل. SWOT. و. ﺑﺮاي. ﮐﻤﯽ. ﻧﻤﻮدن. اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﻫﺎ. از. ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ. QSPM.
اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﺪه. اﺳﺖ . ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي. ﭘﯿﺪاﯾﺶ. ﻣﻔﻬﻮم. ﻣﺤﻠﻪ،. داراي. ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ. اي. ﻃﻮﻻﻧﯽ. در. ﻧﻈﺎم. ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ.
اﯾﺮان.

طراحي و تبيين مدل ارزيابي امور فرهنگی - نشریات دانشگاه آزاد اسلامی ...

روش پژوهش: برای مطالعات. میدانی. و. سنجشی. افته. های. مطالعه. از. روش. هايی چون.
مصاحبه. با. متخصصان. ،. مصاحبه. با. مسئوالن. شهری. ،. پرسشنامه. و. مشاهده. استفاده.
شد . در ... گیرد. نبايد. به. سطوح. باالتر. مثل. شهرداری. مناطق. يا. شهرداری. مرکزی.
ارجاع. داده. شود . واژگان كليدی: شهرداری. ،. رويکرد محله محوری. ،. مديريت شهری. ،.
توسعه پايدار ...

بررسی تأثیر معیارهای اجتماعی و کالبدی بر توانمند‌کردن محلات شهری ...

مقدمه. جمعیت جهان به‌طور روزافزونی به‌سوی شهری‌شدن گام برمی‌دارد؛ به‌طوری‌که از سال
2008 به بعـد بـیش از نصف جمعیت جهان در نواحی شهری زنـدگی می‌کنند (Wong and
Yuen, 2011:1). این روند سریع شهرنشینی، مشکلات زیاد را در شهرها باعث شده است.
تجارب نشان داده‌اند «مدیریت محله‌محور» یکی از بهترین راهکارها برای کاهش مشکلات
شهری ...

دانلود تدوین, پرسشنامه ,رویکرد ,محله‌محوری, در نظام ,مدیریت شهری,pdf

نگرش جامع به سیاست ها، برنامه ها و طرح های توسعه شهری و نیز تدوین اهداف یکپارچه
اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در رأس سیاستگزاری و مدیریت شهری قرار می گیرد
. تحقق این اهداف، نیازمند ارزیابی نتایج و تبعات سیستم های شهری برای تغییرات
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی بوده و محتاج تحولات اساسی در سازمان و ...

دانلود تدوین, پرسشنامه ,رویکرد ,محله‌محوری, در نظام ,مدیریت شهری,pdf ...

نگرش جامع به سیاست ها، برنامه ها و طرح های توسعه شهری و نیز تدوین اهداف یکپارچه
اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در رأس سیاستگزاری و مدیریت شهری قرار می گیرد
. تحقق این اهداف، نیازمند ارزیابی نتایج و تبعات سیستم های شهری برای تغییرات
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی بوده و محتاج تحولات اساسی در سازمان و ...

دانلود تدوین, پرسشنامه ,رویکرد ,محله‌محوری, در نظام ,مدیریت شهری,pdf

24 ژانويه 2018 ... نگرش جامع به سیاست ها، برنامه ها و طرح های توسعه شهری و نیز تدوین اهداف یکپارچه
اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در رأس سیاستگزاری و مدیریت شهری قرار می گیرد
. تحقق این اهداف، نیازمند ارزیابی نتایج و تبعات سیستم های شهری برای تغییرات
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی بوده و محتاج تحولات ...

اصل مقاله (8331 K) - فصلنامه جغرافیا ( برنامه ریزی منطقه ای)

از اواسط دهه ۱۹۸۰ میلادی تاکنون توجه عمده مدیریت شهری بر ظرفیت سازی محلی،
تقویت رویکرد نهادی - سازمانی و در. نهایت حرکت ... استفاده از آمار توصیفی (
میانگین، واریانس، انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، آزمون
T تک نمونه ای) به. تجزیه و .... به عبارت دیگر، در اجرای نظام محله محوری، ارتباط،
هماهنگی و عدم تداخل.

دریافت دانلود پرسشنامه رویکرد محله‌محوری در نظام مدیریت شهری – SID ...

دریافت فایل دریافت_فایل. در این بخش پرسشنامه رویکرد محله محوری در نظام مدیریت
شهری شهرهای کوچک که برای پژوهشی به همین نام تدوین شده است، برای دانلود قرار داده
شده است. این پرسشنامه در ۲۹ سوال،۴ صفحه و با فرمت PDF می باشد. … دریافت فایل
دریافت_فایل ...

نشريه مديريت شهري، شماره 44 - Magiran

5 ا کتبر 2016 ... نشريه مديريت شهري. Urban Management ISSN 1607-2227 فصلنامه مديريت و
برنامه ريزي شهري داراي رتبه علمي - پژوهشي (هنر و معماري) سال پانزدهم، شماره 44،
پاييز 1395 .... سنجش كيفي نور در فضاهاي عبادي شهري با رويكرد معنويت بخشي به
فضا؛ نمونه موردي: مساجد شبستاني دوره قاجاريه بازار شهر تبريز

اصل مقاله (8331 K) - فصلنامه جغرافیا ( برنامه ریزی منطقه ای)

از اواسط دهه ۱۹۸۰ میلادی تاکنون توجه عمده مدیریت شهری بر ظرفیت سازی محلی،
تقویت رویکرد نهادی - سازمانی و در. نهایت حرکت ... استفاده از آمار توصیفی (
میانگین، واریانس، انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، آزمون
T تک نمونه ای) به. تجزیه و .... به عبارت دیگر، در اجرای نظام محله محوری، ارتباط،
هماهنگی و عدم تداخل.

دانلود کامل مبانی نظری مدیریت مشاركتی – مقالات سل تی تی

18 ژانويه 2018 ... 2-2-3-انواع سازمان های محلی 15 2-3-جایگاه محوری شهرداریها در نظام مدیریت شهری 16 2-
3-1-مدیریت مشارکتی: 18 2-4- مشارکت: 20 2-4-1-نظریه وکالتی: 22 2-4-2-نظریه ...
پرسشنامه ارگونومی مشارکتی - مبانی نظری و پیشینه تحقیق دانلود پرسشنامه
ارگونومی مشارکتی ، به عنوان ابزاری برای جمع آوری داده ها برای انجام مقاله ...

دانلود پرسشنامه رویکرد محله‌محوری در نظام مدیریت شهری - ذخیره فایل ...

دریافت فایل دریافت_فایل. در این بخش پرسشنامه رویکرد محله محوری در نظام مدیریت
شهری شهرهای کوچک که برای پژوهشی به همین نام تدوین شده است، برای دانلود قرار داده
شده است. این پرسشنامه در 29 سوال،4 صفحه و با فرمت PDF می باشد. … دریافت فایل
دریافت_فایل ...

@article{ author = {}, title = {}, abstract ={}, Keywords = {}, volume ...

در این مقاله حیات و ساختار فضای زندگی شهری در دو دوره قبل و بعد از ورود اسلام
در ایران با استفاده از روش های تحلیلی و با استفاده از منابع مورد مطالعه
و& ... جهان بینی اسلامی، فرهنگ به معنای اخص آن مشتمل بر نظام اعتقادات، ارزش ها،
اخلاقیات و رفتارها بوده و منعبث از وحی و جهت دهنده و محتوا بخش نظام ها و بخش های
جامعهاست.

admin, نویسنده در مقاله ورد - صفحه 755 از 2334

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله تدوین الگوی محله محوری در مدیریت شهری، با
توجه به ویژگیهای شهر مشهد : مقدمه. مطالعه دیدگاههای متأخر مدیریت شهری، بیانگر اهمیت
یافتن رویکردی است که مشارکت شـهروندان را در قالب محلههای شهری مورد توجه و تأکید
قرار داده اسـت. همچنـین مـیتـوان گرایـشی فراگیـر را در میان سطوح مختلف حکومتها ...

دانلود پرسشنامه رویکرد محله‌محوری در نظام مدیریت شهری - فروشگاه فایل ...

دانلود پرسشنامه رویکرد محله‌محوری در نظام مدیریت شهری. admin 6 ساعت ago
دسته‌بندی نشده ارسال دیدگاه 1 بازدید. دانلود پرسشنامه رویکرد محله‌محوری در نظام
مدیریت شهری. در این بخش پرسشنامه رویکرد محله‌محوری در نظام مدیریت شهری شهرهای
کوچک که برای پژوهشی به همین نام تدوین شده است، برای دانلود قرار داده شده است. این
پرسشنامه در ...

دانلود پرسشنامه رویکرد محله‌محوری در نظام مدیریت شهری - دانلود پروژه ...

دانلود پرسشنامه رویکرد محله‌محوری در نظام مدیریت شهری در این بخش پرسشنامه
رویکرد محله‌محوری در نظام مدیریت شهری شهرهای کوچک که برای پژوهشی به همین نام
تدوین شده است، برای دانلود قرار داده شده است. این پرسشنامه در 29 سوال،4 صفحه و با
فرمت PDF می‌باشد....

دانلود تدوین, پرسشنامه ,رویکرد ,محله‌محوری, در نظام ,مدیریت شهری,pdf ...

دانلود تدوین پرسشنامه رویکرد محله‌محوری در نظام مدیریت شهری,pdf تاریخ ایجاد 24/01
/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 4 قیمت: 4900 تومان ...

دانلود بررسی ,برنامه‌ریزی, محله ,باغ ,شاطر تهران,pdf - لینک گردی

31 ژانويه 2018 ... در جهت رفع مشکلات ناشی از فرسودگی و زوال مراکز شهری و گسترش افقی شهرها
جنبش نوشهرگرایی به وجود آمد. این جنبش برای ایجاد جوامع پایدار و کارا بازگشت به
الگوی محلات سنتی را امری لازم می داند. در تحقیق حاضر سعی می شود به طور اجمالی به
معرفی نوشهرگرایی و اصول پیشنهادی آن برای برنامه ریزی محله های شهری ...

دانلود پرسشنامه رویکرد محله‌محوری در نظام مدیریت شهری - فایل زیل

دریافت فایل دریافت_فایل. در این بخش پرسشنامه رویکرد محله محوری در نظام مدیریت
شهری شهرهای کوچک که برای پژوهشی به همین نام تدوین شده است، برای دانلود قرار داده
شده است. این پرسشنامه در 29 سوال،4 صفحه و با فرمت PDF می باشد. … دریافت فایل
دریافت_فایل ...

دریافت

31 مه 2017 ... ﮔﻴﺮي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ از ﻧﻮع. ﻣﻨﻈﻢ ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺗ. ﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪ. ه اﺳﺖ . ﺟﻤﻊ. ﺑﻨﺪي. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ. ﻪ. دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺧﺼﻮص
ﺑﺮرﺳﻲ. راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻮراﻳﺎران ﻣﺤﻠﻲ و. ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. آزﻣﻮن ﺿﺮﻳﺐ .... 149.
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻘﺶ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﻮراﻳﺎران ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ... ﻣﻮﺿﻮع. ﻣﺸﺎرﻛﺖ. ﺷﻬﺮوﻧﺪان. در. ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺤﻠﻪ.
ﻫﺎي. ﺷﻬﺮي. و. ﺷﻜﻞ. ﮔﻴﺮي. روﻳﻜﺮد. ﻣﺤﻠﻪ. ﻣﺤﻮر. در. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. و. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي. ﺷﻬﺮي. ﺷﺪه.

مشاركت – دانلود ریسرچ – پروژه ارشد

10 جولای 2017 ... در چنین شرایطی نظام مدیریت شهری به منظور کاستن از مسائل و مشکلات رو به فزونی
شهرنشینی در جستجوی راههای برای تسهیل و بهبود اداره امور شهرها است . ..... همکاری
شهروندان و توجه به اولویتها و نیازهای محلی صورت گرفته است و فعالیتهای دیگری
نیز در این جهت به منظور اجرایی کردن رویکرد محله محوری در حال انجام است.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز
زاگرس 8 30 2017 01 20 محله محوری، رهیافتی نوین در ایجاد مدیریت شهری پایدار (
نمونه موردی: محله قیطریه تهران) ... رویکرد محله محوری با مبنا قرار دادن محلهها درمدیریت
شهر، آن‌ها را همچون منابعی پویا در راه ایجاد توسعه، انسجام اجتماعی و هویت بخشی به کار
میگیرد.

دانلود بررسی, پرسشنامه, بررسی ,تاثیر عوامل, کاربری زمین ,بر میزان ...

10 فوریه 2018 ... در این بخش پرسشنامه بررسی تاثیر عوامل کاربری زمین بر میزان دسترسی در شهر
برای دانلود قرار داده شده است.این پرسشنامه سوالاتی را در 7 دسته و موضوع کلی(
دسترسی به محل کار، ... دانلود بررسی جدول سوات( SWOT) منطقه 12 شهر تهران,word ·
دانلود تدوین پرسشنامه رویکرد محله‌محوری در نظام مدیریت شهری,pdf ...

درصد کاهش - جی تی

1 ژوئن 2017 ... میهن داد مرکز دانلود اهنگ بازی فیلم سریال خبر اخبار نرم افزار تفریحی. ... صدا و
سیما و حاشیه‌های بسیارش/ پاسخ‌ مدیران به سیل انتقادات و شایعات موجود .... و نهادینه
سازی رویکرد محله محوری و برنامه ریزی پائین به بالا ایجاد و فعال سازی نهادهای متصل
به محلات است، لذا خواست و الزام مدیریت شهری به بهره گیری از این ...

مقاله تدوین الگوی محله محوری در مدیریت شهری، با توجه به ویژگیهای شهر ...

بخشی از متن مقاله تدوین الگوی محله محوری در مدیریت شهری، با توجه به ویژگیهای
شهر مشهد : مقدمه. مطالعه دیدگاههای متأخر مدیریت شهری، بیانگر اهمیت یافتن رویکردی
است که مشارکت شـهروندان را در قالب محلههای شهری مورد توجه و تأکید قرار داده اسـت.
همچنـین مـیتـوان گرایـشی فراگیـر را در میان سطوح مختلف حکومتها شناسایی کرد که
به ...

ارزیابی رابطه مدیریت محلات با حکمروایی شهری در کلانشهر تهران ...

یکی از رویکردهای مورد تأکید برای بهبود عملکرد مدیریت شهرها و حل مسائل و مشکلات
شهری بهکارگیری طرح مدیریت محلهای یا همان رویکرد نوین "خود مدیریتی" شهروندان در
امور متنوع مدیریت شهری ... روش جمعآوری اطلاعات کتابخانهای و پیمایشی با استفاده از
پرسشنامه بوده و تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS صورت گرفته است.

بررسی نقش سرمایه اجتماعی در امنیت محلات شهر تهران با رویکرد امنیت ...

تحقیق حاضر با عنوانبررسی نقش سرمایه اجتماعی در امنیت محلات شهر تهران با
رویکرد امنیت محله محوراز سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. ... نحوه نمونه گیری
به صورت تصادفی در دسترس انتخاب شده است و در انتها با استفاده از نرم افزار لیزرل
و SPSS به تجزیه و تحلیل داده ها و توصیف پرسشنامه پرداخته شد و یافته هایی که از ...

ﺑﺎ ﻫﺎ اﺧﯿﺮ در ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺷﻬﺮ ي ﻪﻫ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ در ﭼﻨ - آمایش محیط

30 ژانويه 2014 ... ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر ﻧﻈﺎم ﺷﻬﺮي و ﻣﺤﻠﻪ. اي دﭼﺎر. دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪ (ﻫﻤﺎن: 100. ).
اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﻧﻈﺎم ﺷﻬﺮي ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز. ﺑﺤﺮان ﻫﺎ. و. ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎري. ﻫﺎي در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤ. ﺎﻋﯽ،
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ، ﮐﺎﻟﺒﺪي، اداري و .. . درﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوزي ﺷﺪه. اﺳﺖ. در. ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ. (. ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً از ﺳﺎل. 1386. )
ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ روﯾﮑﺮد ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺤﻮري و ﺗﻼش ﺑﺮاي. ﺗﺤﻘﻖ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰي. ﺷﻬﺮي ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺤﻮردرﮐﺸﻮر.

دانلود بررسی ,پرسشنامه, ارتقاء امنیت, زنان, در پارک‌های شهری, با ...

16 فوریه 2018 ... دانلود بررسی پرسشنامه ارتقاء امنیت زنان در پارک‌های شهری با تاکید بر رویکرد
طراحی محیطی,pdf تاریخ ایجاد 16/02/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 3 ...

بررسی تحقق پذیری طرح های بازآفرینی بافت فرسوده شهری ... - باغ نظر

از اقدامات نسبتاً نوین در حیطه شهرسازی و مدیریت شهرها، در راستای تحقق پذیر کردن
طرح های بازآفرینی بافت های فرسوده است. در سالیان ... اطالعات مورد نیاز پژوهش از
طریق مطالعات کتابخانه ای و استخراج از جلسات و پرسشنامه متخصصین و با تلفیق
روش تحلیل شبکه ای. )ANP( و ... به آنها نظام مدیریت و برنامه ریزی شهری را بر اساس
آنها.

پایان نامه تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

5-1-10-1 حلیمه خاتون هادی پور در رساله دکتری دانشگاه تهران با عنوان توانمندسازی
نظام مدیریت شهری با تاکید بر محله محوری و مشارکت مردمی (نمونه ی موردی: محله های
شهرک غرب و سنگلج شهر تهران) بیان می کند که یکی از راهبردهای رویکرد نوین
مدیریت شهری، جلب مشارکت مردمی و بهره گیری از همکاری شهروندان در اداره امور شهرها
است. علیرغم ...

بررسی نقش برنامه‌ریزی محله‌مبنا در تحقق توسعۀ پایدار محله‌ای (مطالعۀ ...

طی دهه‌های اخیر رشد شتابان شهرنشینی و پیامدهای آن موجب شده است که خردترین واحد
برنامه‌ریزی فضایی یعنی محله، در مرکز توجه مدیران و برنامه‌ریزان شهری قرار گیرد. در
ایران، طی دهه‌های گذشته، مقیاس محله حلقۀ مغفول در نظام رسمی‌ برنامه‌ریزی فضایی بوده
است. شهر زنجان به‌عنوان یکی از شهرهای قدیمی ایران، از دهۀ 1340 شمسی، شاهد رشد
شتابان ...

دانلود پرسشنامه رویکرد محله‌محوری در نظام مدیریت شهری - فروشگاه فایل ...

دانلود پرسشنامه رویکرد محله‌محوری در نظام مدیریت شهری. admin 6 ساعت ago
دسته‌بندی نشده ارسال دیدگاه 1 بازدید. دانلود پرسشنامه رویکرد محله‌محوری در نظام
مدیریت شهری. در این بخش پرسشنامه رویکرد محله‌محوری در نظام مدیریت شهری شهرهای
کوچک که برای پژوهشی به همین نام تدوین شده است، برای دانلود قرار داده شده است. این
پرسشنامه در ...

531.00 KB - download-thesis.com

1-3-2 رویکرد توسعه پایدار شهری . ...... آزمون t تك نمونه اي براي مقايسه ميانگين نمونه
و ميانگين جامعه در عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران. ......
5-1-10-1 حلیمه خاتون هادی پور در رساله دکتری دانشگاه تهران با عنوان توانمندسازی
نظام مدیریت شهری با تاکید بر محله محوری و مشارکت مردمی (نمونه ی موردی: محله های ...

استراتژی توسعه شهری با تأکید بر توانمند سازی محلات شهری مطالعه ...

در این میان یکی از محورهای اساسی CDS رویکرد محله محوری و توجه به محلات شهری بوده
است. پژوهش حاضر با هدف استراتژی ... چشم‌انداز سازی مشارکتی در فرایند راهبرد
توسعه شهری (نمونه مورد مطالعه: شهر مراغه)، فصلنامه مدیریت شهری، بهار و تابستان ۸۹،
شماره ۲۵، ص1. 2. ... تأملی کوتاه بر نظام محله‌ها و کارکردهای آن بر اساس گفتارهایی
ازویت.

بررسی نقش سرمایه اجتماعی در امنیت محلات شهر تهران با رویکرد امنیت ...

تحقیق حاضر با عنوانبررسی نقش سرمایه اجتماعی در امنیت محلات شهر تهران با
رویکرد امنیت محله محوراز سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. ... نحوه نمونه گیری
به صورت تصادفی در دسترس انتخاب شده است و در انتها با استفاده از نرم افزار لیزرل
و SPSS به تجزیه و تحلیل داده ها و توصیف پرسشنامه پرداخته شد و یافته هایی که از ...

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت پایدار شهری با ...

12 ا کتبر 2017 ... دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت
شهروندان. Published on اکتبر 12, 2017 ... 2-3-جایگاه محوری شهرداریها در نظام
مدیریت شهری 16. 2-3-1-مدیریت مشارکتی: 18 .... مطالعه مبانی نظری رویکرد محله
محوری، نشان می‌دهد که مفهوم اجتماع محلی و دیدگاه‌های …. و خرد پرداخته که ...

بررسی تأثیر معیارهای اجتماعی و کالبدی بر توانمند‌کردن محلات شهری ...

مقدمه. جمعیت جهان به‌طور روزافزونی به‌سوی شهری‌شدن گام برمی‌دارد؛ به‌طوری‌که از سال
2008 به بعـد بـیش از نصف جمعیت جهان در نواحی شهری زنـدگی می‌کنند (Wong and
Yuen, 2011:1). این روند سریع شهرنشینی، مشکلات زیاد را در شهرها باعث شده است.
تجارب نشان داده‌اند «مدیریت محله‌محور» یکی از بهترین راهکارها برای کاهش مشکلات
شهری ...

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت پایدار شهری با ...

12 ا کتبر 2017 ... دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت
شهروندان. Published on اکتبر 12, 2017 ... 2-3-جایگاه محوری شهرداریها در نظام
مدیریت شهری 16. 2-3-1-مدیریت مشارکتی: 18 .... مطالعه مبانی نظری رویکرد محله
محوری، نشان می‌دهد که مفهوم اجتماع محلی و دیدگاه‌های …. و خرد پرداخته که ...

رفتار شهروندی سازمانی - معارف گیاهی - قائمیه

لطیفی تصریح می کند: «برای افزایش کیفیت معیارهای عملکردی مدیریت شهری در ۵
حوزه مذکور، ۲ ابزار کلیدی مهم نظام مدیریت شهری در سال های اخیر در دستور کار کشورها
..... با این مقدمه بد نیست نگاهی داشته باشیم به دو رویکرد در مدیریت شهر: رویکردی
که شهرداری را صرفا سازمانی خدماتی می داند و رویکردی که از شهرداری به عنوان نهادی ...

اولین کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا The First International ...

رویكرد. حاکم بر این پژوهش. در رابطه با دسته. ای از متغيرها. " روش پيمای. شی. " با
استفاده از. " پرسشنامه. " می. باشد،. یك پ. ژوهش توصيفی. -. پيمایشی به حساب می ....
چرا که دارای نظام. های فكری مشترکی نيستند. از طرفی. قدمت شهرهای جدید به مفهوم تازه
. ی. شهرها یا نوشهرها، به اند. ازه. تاریخ شهرنشينی است. ،. اما شهرهای جدید به مفهوم
امروزی.

Untitled - ResearchGate

شهر دلالت دارد. در این الگو، مدیریت شهری از بالا به پایین جای خود را به مدیریت شهری
از. پایین به بالا داده و در این راستا مشارکت شهروندان در اداره امور شهری جزء جدایی ...
فرآیند است که متضمن نظام به هم پیوستهای است که هم حکومت و هم اجتماع را در برمی ....
سازی سازمان شهرداری و تاثیرات شگرف آن در مدیریت دولتی، رویکرد محله محوری" در.

@article{ author = {EmamiAH, and MohammadiA, and ...

جهت آزمون فرضیه از آزمون t تک نمونه استفاده گردید. ... این موضوع حاصل برآمد
سیاست‌ها و ساز و کارهای موجود اقتصادی- اجتماعی و ناکارآمدی نظام و ساختار مدیریت
شهری است. ... روش کار: این پژوهش توصیفی بر اساس رویکرد حکم‌روایی در الگوی
Urban HEART به عنوان چارچوب سنجش عدالت در شهر و عملکرد مناطق 22گانه شهرداری
تهران در ...

admin, نویسنده در مقاله ورد - صفحه 755 از 2334

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله تدوین الگوی محله محوری در مدیریت شهری، با
توجه به ویژگیهای شهر مشهد : مقدمه. مطالعه دیدگاههای متأخر مدیریت شهری، بیانگر اهمیت
یافتن رویکردی است که مشارکت شـهروندان را در قالب محلههای شهری مورد توجه و تأکید
قرار داده اسـت. همچنـین مـیتـوان گرایـشی فراگیـر را در میان سطوح مختلف حکومتها ...

دانلود تدوین, پرسشنامه ,رویکرد ,محله‌محوری, در نظام ,مدیریت شهری,pdf ...

نگرش جامع به سیاست ها، برنامه ها و طرح های توسعه شهری و نیز تدوین اهداف یکپارچه
اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در رأس سیاستگزاری و مدیریت شهری قرار می گیرد
. تحقق این اهداف، نیازمند ارزیابی نتایج و تبعات سیستم های شهری برای تغییرات
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی بوده و محتاج تحولات اساسی در سازمان و ...

دانلود پرسشنامه رویکرد محله‌محوری در نظام مدیریت شهری - دانلود پروژه ...

دانلود پرسشنامه رویکرد محله‌محوری در نظام مدیریت شهری در این بخش پرسشنامه
رویکرد محله‌محوری در نظام مدیریت شهری شهرهای کوچک که برای پژوهشی به همین نام
تدوین شده است، برای دانلود قرار داده شده است. این پرسشنامه در 29 سوال،4 صفحه و با
فرمت PDF می‌باشد....

دریافت دانلود پرسشنامه رویکرد محله‌محوری در نظام مدیریت شهری – SID ...

دریافت فایل دریافت_فایل. در این بخش پرسشنامه رویکرد محله محوری در نظام مدیریت
شهری شهرهای کوچک که برای پژوهشی به همین نام تدوین شده است، برای دانلود قرار داده
شده است. این پرسشنامه در ۲۹ سوال،۴ صفحه و با فرمت PDF می باشد. … دریافت فایل
دریافت_فایل ...

فایل شهر دانلود پرسشنامه رویکرد محله‌محوری در نظام مدیریت شهری

در این بخش پرسشنامه رویکرد محله‌محوری درنظام مدیریت شهری شهرهای کوچک که برای
پژوهشی به همین نام تدوین شده است, برای دانلود قرار داده شده است.

ارزیابی مشارکت شهرداری در ارتقای شاخص های اقتصادی مسکن شهری از ...

این مقاله با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روشهای کتابخانهای و میدانی
، به دنبال ارزیابی مشارکت شهرداری منطقهی2 شهر شیراز در ارتقای شاخص اقتصادی ...
در دوره رنسانس (سده 15 م) مشارکت مدیریت شهری، اصولا با ظهور تفکرات فلسفه
سیاسـی و پیچیدهتر شدن نظام، روابط مفهوم جدیدی پیدا میکند، در این دوره، تامین حقوق
...

تدوين الگوي مديريت محله محور با رويكرد توسعه پايدار | amir sueizi ...

تدوين الگوي مديريت محلهمحور با رويكرد توسعه پايدار (نمونه موردي : محالت
مسجدالزهرا 51، خرداد و نظامی ، شهر زرينشهر اصفهان) *3 غالمرضا لطیفی ،
5 الهام سعادت‪‬ ... از پرسشنامه استفاده میشود ، چنانچه در این پژوهش نيز دستهایی از
متغيرهای مرتبط با موضوعات مدیریت محلهمحور و محلهپایدار از طریق پرسشنامه
ارزیابی شده است ، در ...

اصل مقاله (7920 K) - توسعه پایدار محیط جغرافیایی - دانشگاه شهید ...

اسنادی پرسشنامه. مصاحبه، پرسشنامه، مشاهده. مقالات دارای حجم نمونه مشخص، دارای آزمون
روایی و. مصاحبه عمیق. پایایی بوده اند. همچنین بیشتر این مقالات روایی را از ....
رویکرد محله محوری. توسعه پایدار شهری. خدمات الکترونیکی. توسعه پایدار شهری.
مدیریت شهریه. سلامت شهری، سیستم دولتی مطلوب، محیط زیست پایدار، ساختار
آموزشی و ...

ارزیابی عملکرد مدیریت ناحیه محوری بر کار آمدی حکمروایی مطلوب شهری ...

آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد که رابطه معنا داری میان مشارکت شورایاری و ابعاد مشارکت
شهروندان در اداره شهری و حل مشکلات شهری وجود دارد.در تحلیل مدل رگرسیونی چند
متغیره نیز مشخص شد که متغیرهای وارده بر مدل،52 درصد از تغییرات متغیر وابسته
را تبیین می‌کنند. یافته‌ها نشان می‌دهد که بین متغیر مدیریت محله محوری و بعد
مشارکت ...

دانلود پرسشنامه رویکرد محله‌محوری در نظام مدیریت شهری - دانلود پروژه ...

دانلود پرسشنامه رویکرد محله‌محوری در نظام مدیریت شهری در این بخش پرسشنامه
رویکرد محله‌محوری در نظام مدیریت شهری شهرهای کوچک که برای پژوهشی به همین نام
تدوین شده است، برای دانلود قرار داده شده است. این پرسشنامه در 29 سوال،4 صفحه و با
فرمت PDF می‌باشد....

طرح احداث گلخانه براي توليد محصولات گلخانه اي | دانلود فایل فری

13 ا کتبر 2017 ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات. فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت.
تعداد صفحات: 21. بسمه تعالي. طرح احداث گلخانه براي توليد محصولات گلخانه اي.
محل اجرا: استان قزوين. شهرستان آبيك. روستاي قره قباد. متقاضي مجري طرح:
جعفريانلو. خلاصه طرح: طرح احداث گلخانه توليد خيار هندوانه مكعبي و گلهاي ...

نرم افزار کم حجم ماشین حساب مهندسی پرکاربرد

دانلود تحقیق مفهوم ارزش افزوده و ماليات آن 19 ص

نرم افزار کم حجم ماشین حساب مهندسی پرکاربرد

پاور پوینت فیبر نوری

دانلود پاورپوینت با موضوع زالو درمانی

پاورپوینت معرفي محصولات شرکت Forti Fiber - دوازده اسلاید

پاورپوینت لوله گذاري و خارج کردن لوله تراشه-89 اسلاید -11 اسلاید انگلیسی (مربوط به عنوان تصاویر)

سورس ارسال ایمیل با Php

تحقيق در مورد دولت الکترونیک و راه کارهای آن

فرمولاسیون مایع دستشویی به زبان ساده